Aller au contenu principal

Goederenbehandelaar & verhuizer - startbaanovereenkomst (SBO) M/V/X

Réf 2188153

Actualisé le 06 octobre 2022

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

De Directie Facilities zorgt voor het beheer van de administratieve gebouwen en van het onroerende patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook voor de coördinatie van de diensten voor de goede werking van de regeringsdiensten en meer bepaald van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).  

 

De directie Facilities bestaat uit 4 polen:

 • Pool Sturing, onder leiding van de directeur, coördineert het management van de directie en de beheersinstrumenten: financiële en menselijke middelen, communicatie en sturingsinstrumenten, uniek contactpunt voor het beheer van de aanvragen van onze interne klanten ("Single Point of Contact").
 • Pool Administratieve Gebouwen staat in voor het beheer van de investeringen, de organisatie van de ruimten en het onderhoud van de gebouwen waarin de regeringsdiensten van het Gewest zijn ondergebracht, zoals de gewestelijke ambtenaren.
 • Pool Goederen en Diensten omvat de diensten die voor onze interne klanten bestemd zijn (aankoopcentrale, catering/restaurant, onthaal, drukkerij, fleet, briefwisseling, ...
 • Pool Onroerend Patrimonium heeft als voornaamste opdracht het administratieve en technische beheer van de goederen die zijn opgenomen in lijst A van de inventaris van het bouwkundige patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: onderhoud, aankoop, verkoop, huur of verhuur, bouw, renovatie.

Onze waarden

 • Respect: Waardering en een open ingesteldheid ten opzichte van de ander, van verschillen, van diversiteit en van de omgeving
 • Klantgerichtheid: rekening houden met de behoeften en verwachtingen van de begunstigden van de te verstrekken diensten (medewerkers van de GOB, burgers, bedrijven, verenigingen, regering, mensen die in Brussel langskomen of er werken) om hen tevreden te stellen
 • Uitmuntendheid: zich overtreffen, continu streven naar betere prestaties, de werkpraktijken en de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend verbeteren
 • Integriteit: de wetten en de regels naleven, loyaliteit ten opzichte van de overheid, neutraliteit en eerlijkheid
 • Solidariteit: samenwerken om de gemeenschappelijke doelstellingen te behalen, complementariteit aanmoedigen, met elkaar delen en elkaar helpen.

Indien u informatie wenst over de functie, kunt u contact opnemen met

 • Michel BLAMPAIN: mblampain@sprb.brussels of +32(0)28003664
 • Frédéric BOISDENGHIEN: fboisdenghien@sprb.brussel of +32(0)22041705

Functiebeschrijving

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is op zoek naar twee personen voor twee betrekkingen bij de volgende cellen:

1. De technische cel van de pool Administratieve gebouwen  

Deze cel is verantwoordelijk voor het beheer van de technische interventies na een verzoek. De verzoeken hebben betrekking op elektriciteit, loodgieterswerk, diverse kleine werkzaamheden, klein schrijnwerk (vervanging van een slot, slotcilinder), de installatie van beveiligde sloten en het verhuizen van bepaald meubilair met betrekking tot de kantoren van de verschillende in Brussel gevestigde besturen.  

Er zal regelmatig een beroep worden gedaan op het personeelslid voor kleine verhuizingen en diverse kleine taken, zoals het ophangen van affiches in kantoren, het plaatsen van signalisatie, het openen en sluiten van scheidingswanden in vergaderzalen naargelang de verzoeken, het meten van de temperatuur in bepaalde kantoren en het ontgrendelen van lockers van personeelsleden na klachten, bepaalde inrichtingen controleren en  op verzoek schermen plaatsen. De verzoeken zijn uiteenlopend en gevarieerd, maar vereisen geen bijzondere competenties wat betreft bouwtechnieken. Het personeelslid zal zich ook met een voertuig van het bestuur moeten verplaatsen voor interventies in een ander gebouw. Indien je in het bezit bent van een rijbewijs (B) is dit een pluspunt.

Je zal met andere woorden de volgende taken uitvoeren:

 • Kantoormeubilair verhuizen op verzoek van de klant;
 • Een bestaande werkpost aanpassen of een nieuwe werkpost installeren;
 • Kleine onderhoudswerken uitvoeren onder het toezicht van een technicus;
 • Een voertuig besturen om je met het geschikte materiaal (gereedschap, meubilair of goederen) naar een van de gebouwen van de Brusselse overheidsdienst te verplaatsen.
 • Zorgen voor het onderhoud en de goede werking van het gebruikte voertuig (tanken, laden en net houden);
 • Eventuele problemen vaststellen,  melden en voorstellen formuleren om het werk te verbeteren.

 

2. De cel Magazijn en Drukkerij van de pool Goederen en Diensten

Deze cel is verantwoordelijk voor de inontvangstname van goederen of bestellingen die in de Iris Tower voor de verschillende besturen  worden geleverd. De cel is beschikbaar van 7.30 tot 15 uur (volgens een planning verdeeld over verschillende dagen van de week). De cel neemt goederen in ontvangst, controleert ze en kijkt de hoeveelheden, de geadresseerden, enz. na.  Ze  maakt de pakketten klaar voor bezorging aan de geadresseerden. De cel beheert de stock van de leveringen en houdt de inventarissen bij (Exceltabel, Word, enz.). De cel zorgt ook voor de regelmatige bevoorrading van gedeelde printers en controleert de staat van de verschillende uitrustingen die de goede werking van de besturen garanderen (bv. alcoholgelverdeler, afvalbakken, enz.).  

Je zal m.a.w. de volgende taken uitvoeren:

 • Ontvangst van leveringen volgens de planning en dispatching in het gebouw en opvolging via buroticatoepassingen (pc);
 • De vervoerde of te vervoeren voorwerpen inpakken/uitpakken, monteren/demonteren, verpakken, schikken/opbergen;
 • Het geleverde materiaal of meubilair vervoeren zonder het te beschadigen en het op een gepaste wijze in de betrokken ruimtes plaatsen;
 • De leverings- of overdrachtsborderellen nakijken;
 • De stukken voor vernietiging verwijderen;
 • Heftoestellen gebruiken (stapelaar, handtruck, enz.);
 • Helpen bij het opmaken van inventarissen;

Je zal initiatief moeten tonen en de nodige methodologie moeten toepassen om de planning te beheren, maar ook om met onvoorziene gebeurtenissen op het terrein om te gaan. Je moet verslag kunnen uitbrengen over de uitgevoerde interventies.


Profielbeschrijving

Je bent jonger dan 25 jaar. Startbaanovereenkomsten zijn uitsluitend voorbehouden voor jongeren onder de 25 jaar. Het contract eindigt aan het einde van het kwartaal dat je 26 wordt.  

Opleiding

Er is geen diploma vereist om aan deze selectie deel te nemen.

Als je je diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald: afhankelijk van je situatie moet je misschien een taalcertificaat bij Selor behalen om je kennis van het Frans aan te tonen. Je moet je hiervoor online inschrijven.    http://www.selor.be/fr/MyAssessments/AssessmentEnrollment/.

Je kunt onder voorbehoud aan de selectie deelnemen als je nog niet in het bezit bent van het gelijkwaardigheidsattest en/of het artikel 7 van Selor. Op het ogenblik dat de betrekking je wordt aangeboden, moet je in het bezit zijn van deze documenten, anders zal de betrekking aangeboden worden aan de volgende kandidaat in de rangschikking.  

Functionele vaardigheden

 • Je neemt een flexibele houding aan ten aanzien van veranderingen en speelt in op veranderende omstandigheden en diverse situaties.
 • Je bewerkstelligt en versterkt de teamgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan het oplossen van conflicten tussen collega's.
 • Je structureert je werk door de prioriteiten te bepalen en door heel wat verschillende taken systematisch te vervullen.

De motivatie wordt als bijzonder belangrijk geacht voor de functie en zal zwaarder doorwegen bij de berekening van de eindscore.

Bijzondere vereisten voor de functie

Indien je in het bezit bent van een rijbewijs B is dit een pluspunt.

Opgelet: voor een van bovenstaande betrekkingen geldt een specifiek uurrooster.  

 

Troef

 • Je zal in een tweetalige omgeving werken. Kennis van het Frans vormt dus een troef.
 • Technische kennis en kennis van de veiligheidsvoorschriften inzake goederenbehandeling en/of verhuizing van voorwerpen (handtruck, stapelaar, rolwagen, steekwagen, ...) vormen een troef voor de functie.

Profiel dat in aanmerking komt voor de vacature

Als je aan deze selectie wilt deelnemen, gelieve ons je curriculum vitae en motivatiebrief (opgesteld in het Nederlands) ten laatste voor vrijdag 5 april 2022 te bezorgen naar het volgende e-mailadres: dtrocme@actiris.be. Om een vlotte behandeling van je kandidatuur te garanderen, moet je VERPLICHT het referentienummer 2188153 van de Actiris startbaanovereenkomst VERMELDEN. 

 

De procedure verloopt als volgt:

Er vindt een preselectie plaats op basis van de deelnemingsvoorwaarden voor deze vacature (ervaring, diploma, vereisten van de vacature);

De kandidaten die overblijven na de preselectie, zullen worden uitgenodigd voor een eerste gesprek bij Actiris;

De 10 kandidaten die het best scoren op deze test zullen worden uitgenodigd voor een STAR-selectiegesprek (eventueel voorafgegaan door een praktische test) om de specifieke competenties voor deze functie te beoordelen. Dit gesprek zal tijdens de kantooruren bij de GOB plaatsvinden;

Je wordt per e-mail uitgenodigd. Gelieve in je kandidaatstelling een geldig e-mailadres te vermelden en je mailbox regelmatig te raadplegen.

Het vereiste minimum om voor deze selectie te slagen is 60%.  

Rekening houden met de Covid-19 maatregelen en de geleidelijke opheffing van de lockdown, heeft de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel besloten dat de selectiegesprekken zullen plaatsvinden op de GOB - Iristower, Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel.  

De gekozen kandidaat zal verzocht worden zo snel mogelijk in dienst te treden. De kandidaten die voor de proef slagen maar die niet als eerste aangeworven worden, worden opgenomen in een wervingsreserve. Bij ex aequo zal voorrang gegeven worden aan de persoon die op het onderdeel 'motivatie' de meeste punten scoort.

 


Voordelen van de betrekking

Wij bieden je

Weddeschaal: D101

Beginwedde (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): € 2.177,60

 

We bieden een aangename werkomgeving gericht op jouw welzijn:

 • respect voor diversiteit en gelijke kansen
 • optimaal evenwicht tussen werk en privéleven: variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • hospitalisatieverzekering
 • cafetaria's die zelfgemaakte gezonde maaltijden alsook voedingsadvies aanbieden
 • evenementen in het teken van gezelligheid
 • sportzaal, stoelmassages...
 • buurtcrèche

 

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, bieden we bovenop je loon het volgende:

 • gratis MIVB-abonnement
 • volledige terugbetaling van het trein- en/of busabonnement (DE LIJN - TEC)  
 • fietspremie: € 0,24/km
 • maaltijdcheques met een waarde van € 8
 • een taalpremie na het slagen voor een examen (tussen € 600 en € 3.200 bruto per jaar, nog niet geïndexeerd - huidige index x 1,7758)
 • een eindejaarspremie en vakantiegeld

 

Daarnaast geniet je verschillende opleidingsmogelijkheden, waaronder een pakket voor nieuwkomers, competentiebalansen, op maat gemaakte opleidingstrajecten, loopbaancoaching, enz.

... bekijk al onze voordelen op https://overheidsdienst.brussels/jobs/!

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor personen met een handicap

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voert een actief beleid op het vlak van gelijke kansen en diversiteit. In dat verband waken we erover om gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures te waarborgen voor kandidaten met een handicap/stoornis/ziekte. We bieden hen redelijke aanpassingen aan waardoor hun competenties getest kunnen worden in omstandigheden die hen niet benadelen tegenover de andere kandidaten.

Link naar het aanvraagformulier voor een redelijke aanpassing van de selectieprocedure https://jobs.servicepublic.brussels/nl/page/amenagement-raisonnable/

 


Extra informatie
Werkplek Saint-Josse-ten-Noode, België
Soort overeenkomst : ABD
 • Belgique
 • Gestion d'entreprises, de services et de projet
 • Temps plein
 • Sans expérience exigée

Comment postuler ?

Pour cette offre d'emploi, l'employeur a confié son processus de recrutement à Actiris. Pour postuler, utilisez My Actiris ou passez dans une de nos antennes.