Aller au contenu principal

Attaché - Zakelijke analist en gegevensdeskundige M/V/X

Ref 1811951

Geactualiseerd op 09 november 2021 via COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

De functie binnen de organisatie

De Diensten van het Verenigd College (DVC) vormen de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). 

Ze zijn bevoegd voor de uitvoering van het gezondheids- en welzijnsbeleid in het Brussels Gewest en staan ten dienste van:

 • Iedereen die gebruik maakt van de gezondheids- en welzijnsinstellingen op het Brussels grondgebied (sociale bijstand, nieuwkomers, jeugdbescherming, ouderen, ...);
 • Alle sporters die deelnemen aan evenementen in Brussel of die behoren tot de Brusselse `doelgroep' in het kader van de strijd tegen doping;
 • Personen die besmet zijn of besmet kunnen worden met een besmettelijke ziekte;
 • De eerste lijn (huisartsen, ...) maar ook enkele honderden tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW 's, zorgdiensten, opvangcentra, ...) die actief zijn op het gebied van gezondheid en bijstand aan personen in het Brussels Gewest.

De DVC brengen een honderdtal medewerkers samen in een actieve, tweetalige administratie waarbij veelzijdigheid en dynamiek de sleutelwoorden zijn. 

De Diensten van het Verenigd College bestaan uit vier Directies, een Studiedienst en een Communicatiedienst:

 • `Gezondheid & Bijstand aan Personen';
 • `Controle': administratieve en financiële controle van instellingen die door de GGC erkend of gesubsidieerd zijn;
 • `Coördinatie en Procedures': transversale ondersteunende diensten voor de andere Directies (HR, administratieve coördinatie, juridische dienst);
 • `Begroting en Financiën': het toezicht op de naleving van de vastgestelde budgetten en het goede beheer van de uitgaven;
 • Het `Observatorium voor Gezondheid en Welzijn', een studiedienst. 

De Directie `Gezondheid & Bijstand aan Personen' verenigt verschillende beroepsprofielen: juristen, artsen, verpleegkundigen, gezondheidsspecialisten, ... werken naast elkaar. Haar missie is te werken aan een kwalitatief hoogstaand systeem van Gezondheidszorg en Bijstand aan personen, toegankelijk voor iedereen in Brussel.

Deze Directie bestaat uit twee afdelingen die zelf weer onderverdeeld zijn naargelang de desbetreffende sectoren:

 • Gezondheid: deze afdeling is gestructureerd in 3 cellen:
 • Zorginstellingen (ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, instellingen voor beschermd wonen);
 • Eerste lijn & Ambulante zorg;
 • Preventieve geneeskunde (anti-doping, vaccinatie, ...) & Overdraagbare aandoeningen;
 • Bijstand aan personen: deze afdeling behandeld uiteenlopende zaken zoals:
 • Dakloosheid;
 • Opvang van mensen van buitenlandse afkomst en het integratieproces;
 • Sociale bijstand, re-integratie van gevangenen, jeugdbijstand, filmcontrole,... 

De attaché `zakelijke analist en gegevensdeskundige' zal nauw samenwerken met de directeur(trice) `Gezondheid & Bijstand aan Personen' en de eerste attaché deskundige - coördinator van de afdeling `Preventieve geneeskunde & Overdraagbare ziekten'.


Functiebeschrijving

Doelstellingen van de functie

De attaché `zakelijke analist en gegevensdeskundige' zal één van de onmisbare schakels zijn in de afdeling `Preventieve geneeskunde & Overdraagbare ziekten' binnen de Directie `Gezondheid & Bijstand aan Personen'. Zelfs bij het werk in teamverband, zullen de acties altijd in lijn zijn met die van de eerste attaché deskundige - coördinator van de afdeling `Preventieve geneeskunde & Overdraagbare ziekten' en de attaché die gespecialiseerd is in crisisbeheer en noodplannen. De attaché zal ook samenwerken met het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn, de studiedienst van de administratie. De opdracht zal erin bestaan deel te nemen aan de optimalisering van de acties van de administratie wanneer deze ten dienste van de gezondheid in Brussel optreedt, door de betrouwbaarheid van de inhoud van relevante gegevens te verzekeren. 

Werkzaam binnen een kleine administratie, heeft de attaché `Zakelijke analist en gegevensdeskundige' een aanleg voor veelzijdigheid en een voorkeur voor verantwoordelijkheid.

De doelstellingen zijn voornamelijk: 

 • Het zorgen voor een vlot verloop van de processen, gegevensstromen, informatie en rapporten binnen de afdeling `Preventieve geneeskunde & Overdraagbare ziekten'. De goede beheersing van deze gegevens maakt een efficiënte opsporing van epidemische uitbraken en een passende reactie om deze in te dammen mogelijk, alsmede de uitvoering van een screeningbeleid en de toepassing van efficiënte preventiemaatregelen;
 • Het controleren van de opvolging van de gezondheidssituatie en zorgen voor de optimalisatie van precessen en informatiestromen, ... om zo de preventie en de beheersing van gezondheidsrisico's te verzekeren;
 • Het nauw samenwerken met enerzijds het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn en de IT-afdeling en anderzijds de externe partners zoals Sciensano om de juiste strategieën aangaande bewustmaking en interventie in Brussel te definiëren.

Verantwoordelijkheden 

Als gegevensanalist vereist de functie:

 • Het analyseren van een verscheidenheid aan informatie met betrekking tot de opsporing en analyse van gezondheidsrisico's en epidemische uitbraken, teneinde advies te verstrekken betreffende de ontwikkeling van passende bewustmakings-, reactie- en risicobeheersingsstrategieën;
 • Het ontwikkelen van passende contacten met de IT-afdeling om de ontwikkeling, aanpassing en uitvoering van relevante programma's op het gebied van gegevensverwerking en -analyse te vergemakkelijken;
 • Het meten en analyseren van lacunes in de vorm van statistieken, becommentarieerde boordtabellen, activiteitenverslagen om kritieke dossiers te kunnen selecteren en de nader te onderzoeken zwakke en essentiële punten te definiëren.

Als deskundig adviseur vereist de functie:

 • Het actualiseren en bijhouden van de eigen expertise door het verzamelen en analyseren van bestaande informatie, inclusief de geldende wet- en regelgeving;
 • Het samenbrengen van verschillende deskundigen om een studierapport op te stellen op basis van gedebatteerde en geargumenteerde gegevens en kruisverwijzingen;

Profielbeschrijving
 • Het geven van gefundeerd technisch advies en aanbevelingen om de Directie te informeren bij het bereiken van de strategische doelstellingen;
 • Het voorstellen van projectmethodologieën als reactie op de te bereiken resultaten of om geconstateerde problemen of tekortkomingen op te lossen en deelnemen aan de ontwikkeling van een beleid op basis van projectresultaten en de verzameling van informatie (ervaringen, statistieken, ...);
 • Het volgen van gerelateerde wetgeving of wetgeving van andere entiteiten (internationaal, federaal, federaal) en op initiatieven die op andere machtsniveaus worden genomen, om ofwel te anticiperen op maatregelen die een impact kunnen hebben op de bevoegdheidsdomeinen van de Directie, of om inspiratie te putten uit goede praktijken;
 • Het deelnemen aan missies aangaande de informatie, de controle en de evaluatie van de bewuste bevoegdheden, het deelnemen aan vergaderingen door het presenteren van analyses, statistieken, technische gegevens en adviezen;
 • Het zorgen voor de algemene ontwikkeling van de eigen expertise en kennis door deel te nemen aan werkgroepen en symposia.

Als informatiebeheerder vereist de functie:

 • Het verzamelen en verwerven van kennis, het op niveau blijven door de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en organisatie te volgen, de eigen expertise en die van de collega's vergroten, met name door te zorgen voor een optimale uitwisseling van technische en reglementaire kennis en veranderingen;
 • Het bijdragen aan de oprichting van gegevensbanken en de verbetering van de werkinstrumenten (met name IT-instrumenten);
 • Het organiseren van bijeenkomsten voor de uitwisseling van ideeën en informatie, binnen de Directie, de administratie of met externe leden; 
 • Het aanspreekpunt zijn voor interne en externe verzoeken die een hoog niveau van deskundigheid vereisen (interpretatie van de regelgeving, ...);
 • Het zorgen voor de correcte uitwisseling van informatie aan de verschillende externe partners, eventueel in samenwerking met de afdeling Communicatie.

Als contactpersoon vereist de functie:

 • Het optreden als gesprekspartner op het bevoegdheidsgebied, om alle belanghebbenden (ministeriële kabinetten, administratie of andere overheden en sectoren) te informeren over de wijze van uitvoering van de wetgeving, procedures en de daaruit voortvloeiende financiering;
 • Het beantwoorden van vragen van de andere diensten van de administratie en andere overheden.

Als dossierbeheerder vereist de functie:

 • De verantwoordelijkheid voor het samenstellen van dossiers door het verzamelen, onderzoeken en analyseren van informatie;
 • Het verwerken van dossierbeheer door informatie te coördineren, documenten op orde te brengen, de informatie in het dossier te analyseren en te onderzoeken (verzoeken om aanvullende informatie of verduidelijking, documenten,  ..).

Als teamgenoot vereist de functie:

 • Het al samenwerkend aannemen van een ondersteunende houding om een positieve teamgeest te bevorderen;
 • Het samenwerken door de sterke punten van iedereen te waarderen om zo optimaal mogelijk te kunnen werken;

Voordelen van de betrekking

Wat wij aanbieden voor deze functie

 • Weddeschaal A101 [min. 40.468,70 € ; max. 72.044,20 €] geïndexeerd volgens het huidige stijgingscoëfficiënt (1,7758 op 01/10/2021);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met een aftrek van 1,09 €);
 • Hospitalisatieverzekering, inclusief kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer van en naar het werk;
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding en/of een Villo! Abonnement;
 • Flexibele dienstregeling voor de 38-urige werkweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 verlofdagen per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om te genieten van een gunstige tweetaligheidspremie.

Extra informatie
Werkplek Etterbeek, België
Soort overeenkomst : AOD
Andere informatie :

Gevraagd diploma

Kandidaten voor een functie als attaché `zakelijke analist en gegevensdeskundige' moeten:

In het bezit zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het lange type of een master.

Ervaring 

Wordt beschouwd als belangrijke pluspunt:

 • Een diploma in de statistiek, volksgezondheid of epidemiologie.

Worden beschouwd als pluspunten: 

 • Kennis van de epidemiologische aangelegenheden;
 • Ervaring op het gebied van gezondheidsgegevensbeheer;
 • Ervaring op het gebied van publieke administratie of binnen een publieke administratie;
 • Kennis van de tweede Brusselse taal.

Alle kandidaatstellingen moeten het volgende omvatten:

 • een sollicitatiebrief met een toelichting over de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie;
 • een bijgewerkt CV.

Elke kandidaatstelling moet verzonden worden naar srhdhr@ggc.brussels voor 08/12/2021 voor 18u. Alle informatie betreffende de inhoud van de functie, de procedure en de gelijkwaardigheid van graden kan worden verkregen bij Dhr. Piset Nuon Neava, Attaché - Dienst HR 02/552 01 37 of Mevr. Charlot Simoens, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 33.

 • Etterbeek
 • Informatica
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
Contactpersoon
MADAME Simoens Charlot
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
srhdhr@ggc.brussels