Aller au contenu principal

Attaché ondersteuning Hoge Ambtenaar inzake planning en beheer van noodsituaties M/V/X

Ref 1851560

Geactualiseerd op 15 januari 2022

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) wil het beleid op het vlak van preventie en veiligheid coördineren. Doel? De rust en de veiligheid van personen en eigendommen in het Brussels Gewest waarborgen. BPV vervult zo een centrale rol in de coördinatie van de verschillende operatoren van de preventie- en veiligheidsketen op het niveau van het Brussels Gewest. BPV zorgt voor samenhang en complementariteit door hen met elkaar in verbinding te brengen in de zeer ruime actiedomeinen gaande van preventie van overlast en criminaliteit in de openbare ruimte, crisisbeheer of opleidingsondersteuning bij veiligheidsberoepen. In samenwerking met het federaal, regionaal en lokaal niveau, definieert BPV bovendien de strategie rond cyberveiligheid en cybercriminaliteit. Het is niet haar opzet om de bestaande instanties te vervangen maar wel om een meerwaarde te bieden op supralokaal en gewestelijk niveau.

 

Al van bij haar oprichting wordt de aanpak van BPV gekenmerkt door een partnergerichte en transversale benadering. Een strategie die zich opsplitst en concretiseert via verschillende projecten in samenwerking met de spelers van de preventie- en veiligheidsketen of actoren uit het verenigingsleven die vertegenwoordigd zijn in het Brussels Gewest om een globaal antwoord te bieden op veiligheidsuitdagingen op repressieve maar ook en vooral op preventieve wijze.

De waarden van BPV zijn een fundamentele pijler van de organisatie. Onderstaande waarden werden gedefinieerd en gekozen door een interne werkgroep: 

 • integriteit, 
 • respect,
 • voortdurende verbetering
 • solidariteit,
 • loyaliteit.

BPV bestaat uit 4 directies: 

 • Directie Ondersteuning;
 • Directie Coördinatie Operaties en Security ;
 • Directie Toekomstverkenning en Ontwikkelingen;
 • Directie van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid.

Functiebeschrijving
 • U coördineert de dossiers met betrekking tot de bevoegdheden van de Hoge Ambtenaar zoals gedefinieerd in artikel 48, lid 3 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen (meer info: https://bps-bpv.brussels/fr/securite-bruxelles). U staat in voor de opvolging en het werk ten gronde om dossiers af te werken;
 • U levert adviezen en ondersteuning rond organisationele, administratieve en strategische plannen zodat de Hoge Ambtenaar de opdrachten/ taken kan uitvoeren die haar/hem zijn toevertrouwd;
 • U staat in voor de organisatie en coördinatie van vergaderingen, infosessies en werkgroepen rond verschillende thema's (nieuw project rond noodplanning, infosessies voor gemeentes, enz.);
 • U neemt deel aan werkgroepen en vergaderingen die verband houden met de opdrachten van de Hoge Ambtenaar. In dat verband verdedigt u het standpunt van de Hoge Ambtenaar en geeft u passende feedback/reportings;

In het kader van deze functie, zult u mogelijk in permanentie werken (te bepalen) en buiten de gewone werkuren moeten presteren in onvoorziene en mogelijk stresserende situaties.

Aanvullende informatie:

Interne contacten:

Alle directies van BPV en van de Hoge Ambtenaar.

Externe contacten:

de FOD Binnenlandse Zaken (Nationaal Crisis Centrum), de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en alle lokale en federale actoren die belast zijn met de planning en het beheer van veiligheid.

Mate van zelfstandigheid:

U werkt zelfstandig en kan sommige beslissingen alleen nemen. U zorgt voor een continue rapportering aan de bevoegde overheden. U bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en/of kwantiteit van het product dat of de dienst die u aflevert. 


Profielbeschrijving

Vereist diploma: 

 • Diploma van licentiaat/master, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies minstens vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of één van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies 
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master. 

Vereiste beroepservaring:

Relevante beroepservaring van minstens 1 jaar in ten minste 1 van de volgende taken: 

 • risicoanalyse;
 • opvolging en/of beheer van evenementen;
 • multidisciplinaire coördinatie;
 • Invoering van samenwerking;
 • Invoering arbeidsprocedures.

Technische competenties:

 • U kunt zich zowel mondeling als schriftelijk duidelijk en verstaanbaar uitdrukken en bent in staat om correcte informatie te rapporteren;
 • Basiskennis van de organisatie en de werking van EU, de Belgische Staat (federaal, gemeenschappen, gewesten, gemeentes);
 • Goede kennis van het veiligheidssysteem zowel op federaal als op gewestelijk niveau; 
 • Goede kennis van de hulp- en nooddiensten; 
 • Goede kennis van de veiligheids- en preventiestructuur van Brussel.

Gedragsgerichte competenties:

 • U legt verbanden tussen verschillende gegevens, bedenkt alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • U neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • U omschrijft doelstellingen op proactieve wijze, tekent nauwgezet actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare termijn. 
 • U creëert en bevordert de groepsgeest door uw mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • U begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • U handelt op een integere manier, overeenkomstig de verwachtingen van de organisatie, neemt de vertrouwelijkheid en engagementen in acht en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • U plant en beheert uw eigen groei actief in functie van uw mogelijkheden, interesses en ambities door uw eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en u continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • U beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • U reageert op stress door u te focussen op het resultaat, waarbij u uw emoties onder controle houdt en een constructieve houding t.o.v. kritiek aanneemt. 
 • U gaat flexibel om met veranderingen en past u aan in functie van de veranderende omstandigheden en verschillende situaties. 
 • U geeft advies aan uw gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op, op basis van uw expertise.

Voordelen van de betrekking

Weddeschaal: A101

Aanvangswedde (maandelijks brutosalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen): € 3.468

Alle nuttige ervaring voor de functie komt in aanmerking voor de geldelijke opwaardering (onder voorbehoud van voorlegging van bewijsstukken).

Aanvullende voordelen:

 • Mogelijkheid om een taalpremie te verkrijgen (600€, 2400€ of 3200€ per jaar, niet geïndexeerd, afhankelijk van het behaald taalcertificaat).
 • Maaltijdcheques van een waarde van €8/gepresteerde dag.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Gratis abonnement voor de trein en De Lijn/TEC voor woon-werkverkeer.
 • Gratis MIVB abonnement.
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding te verkrijgen (24 cent/km).
 • Verscheidene sociale voordelen.
 • Gemakkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer.
 • Eindejaarspremie.
 • Aangepaste werkuren.
 • 35 verlofdagen per jaar.

Bijkomende voorwaarde: 

De aflevering van een positief veiligheidsadvies en vervolgens van een veiligheidsmachtiging voor het vereiste niveau van uw functie (¿EU Zeer geheim¿) door de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO) (overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de  classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, zijn absoluut noodzakelijke voorwaarden om deze functie te kunnen uitoefenen.


Formaliteiten: U bent bereid om een veiligheidscontrole en veiligheidsonderzoek te ondergaan overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Meerderjarige personen die onder uw dak verblijven, zullen op de hoogte worden gesteld dat ze ook een veiligheidsonderzoek zullen ondergaan, op voorwaarde dat ze hun goedkeuring hiervoor geven. De gegevens en informatie die geraadpleegd kunnen worden, worden beschreven in artikel 22 sexies, §1, van de wet van 11 december 1998 betreffende de veiligheidscontrole en in artikel 19 van de wet inzake de veiligheidsmachtiging.

Veiligheidscontrole: U kunt pas in dienst treden in geval van een positief veiligheidsadvies.

Veiligheidsonderzoek:

 • Na uw indiensttreding, zal de NVO overgaan tot een veiligheidsonderzoek.
 • Na afloop van het veiligheidsonderzoek, doet de NVO uitspraak met een gemotiveerde beslissing over het al dan niet verlenen van de veiligheidsmachtiging die uw niveau vereist.
 • U zal uw functie slechts kunnen behouden als u de veiligheidsmachtiging behaalt en behoudt.
 • De NVO kan uw machtiging intrekken.
 • Overeenkomstig de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, heeft u de mogelijkheid in beroep te gaan tegen een eventuele negatieve beslissing van de NVO.

Extra informatie
Werkplek Bruxelles, België
Soort overeenkomst : AOD
 • België
 • Administratie en boekhouding
 • Voltijds
 • Met

Hoe solliciteren?

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of kom langs in een van onze agentschappen.