Aller au contenu principal

Wat kunnen de artikels 60 en 61 voor jou betekenen?

Artikel 60 en artikel 61 zijn eigenlijk arbeidsovereenkomsten die worden gesloten tussen het OCMW en een begunstigde. Het is een vorm van sociale bijstand die het OCMW in staat stelt om werk aan te bieden aan een persoon die nog nooit actief was op de arbeidsmarkt of die ervan is afgedwaald. Op die manier wil het OCMW na afloop van de overeenkomst het recht van de begunstigde op een werkloosheidsuitkering openen of herstellen en de persoon helpen om de arbeidsmarkt (opnieuw) te betreden.

Welke werkgevers komen in aanmerking?

In het geval van artikel 60 is het OCMW de juridische werkgever. Het centrum kan een beroep doen op de persoon voor zijn eigen diensten of ter beschikking stellen van een derde werkgever:

 • een gemeente;
 • een vzw;
 • een intercommunale met een sociaal, cultureel of ecologisch oogmerk;
 • een vennootschap met sociaal oogmerk zoals bedoeld in artikel 146 bis van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen evenals artikel 61 van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935;
 • een ander OCMW;
 • een vereniging onderworpen aan hoofdstuk XII van de organieke OCMW-wet van 8 juli 1976;
 • een openbaar ziekenhuis dat van rechtswege is aangesloten bij de RSZ of bij de RSZPPO;
 • een particuliere handelspartner die een overeenkomst heeft afgesloten met het OCMW op basis van de voornoemde wet van 8 juli 1976 (Opgelet: deze terbeschikkingstelling komt niet in aanmerking voor een bijkomende subsidie).

Wat zijn de voordelen?

Artikel 60: de werknemer wordt gratis ter beschikking gesteld door het OCMW waarmee de werkgever een partnerschap aangaat. De werkgever komt in aanmerking voor andere premies en financiële steun. 

Artikel 61:

De werkgever heeft recht op: 

 • Een regionale premie van € 15 per bezoldigde dag (aangegeven bij de RSZ), gedurende maximum 18 maanden. De duur van de toekenning wordt berekend op basis van het aantal dagen die nodig zijn om recht te hebben op de voordelen die de volledige sociale bijdragen met zich meebrengen. 
 • De werkgever kan deze premies combineren met alle andere vormen van werkgelegenheidssteun zoals activa.brussels.

Aan welke voorwaarden moeten de begunstigden voldoen?

De begunstigden moeten:

 • een leefloon of een equivalente financiële sociale steun ontvangen;
 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister;
 • geen recht hebben op een volledige werkloosheidsuitkering.

Meer info?

Is deze maatregel iets voor jou? Lees meer over onze partners en neem contact op met jouw Select Actiris-consultant of de werkgeverslijn op het nummer 02 505 79 15.