Aller au contenu principal

Als openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de belangrijkste speler en de leverancier van oplossingen voor tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris spitst zijn acties en middelen toe op twee opdrachten, namelijk: de matching tussen werkgevers en werkzoekenden garanderen en de doorstroming naar werk organiseren. In het kader van zijn activiteiten en de eerbiediging van het privéleven heeft Actiris passende maatregelen ingevoerd om te garanderen dat de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische wet gebeurt.

Deze informatie:

 • is verplicht voor de uitvoering van de AVG;
 • stelt de betrokken personen in staat om hun rechten met betrekking tot de verwerking door Actiris van hun persoonsgegevens uit te oefenen.

Verwerkingsverantwoordelijke, functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

De verwerkingsverantwoordelijke is Actiris, Sterrenkundelaan 14, 1210 Sint-Joost-ten-Node, met ondernemingsnummer 0239.843.188.

Voor vragen in verband met de toepassing van de AVG kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming, ook wel data protection officer (DPO).

De DPO is bereikbaar op het volgende adres:
Via e-mail:
DPO@actiris.be (met als onderwerp AVG)

Per post:
Actiris, t.a.v. de DPO
Sterrenkundelaan 14
1210 Sint-Joost-ten-Node

Doelstellingen van de verwerking waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld

Voor werkzoekenden
 
Om je goed mogelijk te helpen bij het zoeken naar werk, verzamelt Actiris persoonsgegevens over jou. Die gegevens worden door Actiris en zijn partners gebruikt om je gepast te begeleiden bij je zoektocht naar werk.

Voor werkgevers 

Om je zo goed mogelijk te helpen bij het vinden van toekomstige medewerkers en om je met hen in contact te brengen, verzamelt Actiris uitsluitend persoonsgegevens die het contact tussen jou, Actiris en de werkzoekenden kunnen verzekeren.

Voor alle verwerking vinden de opdrachten van Actiris hun rechtsgrond in de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van Actiris.

Voor meer informatie over de opdrachten van Actiris:

De verzamelde gegevens

De verzamelde gegevens verschillen naargelang van de doelstellingen van de verwerking.

In het algemeen worden de volgende gegevens verzameld:

 • Contactgegevens zoals je naam, voornaam, e-mail, telefoon, gsm, adres, rijksregisternummer enzovoort

Bij het aanmaken van een dossier op My Actiris worden de volgende aanvullende gegevens verzameld:

 • Competenties en beroepservaring
 • Behaalde diploma's
 • Talenkennis

Daarenboven is de verwerking mogelijk van informatie zoals het soort gezochte werk, de gewenste economische sectoren of alle andere gegevens die de zoektocht naar werk vergemakkelijken.

Bij het aanmaken van een dossier op My Actiris door een werkgever, worden de gegevens verzameld die nodig zijn om de werkgever te identificeren, zoals naam, voornaam, e-mail en telefoon van de contactpersoon.

Gebruik van cookies en vergelijkbare technologie

De meeste websites gebruiken cookies en/of vergelijkbare technologieën om de surferervaring van de gebruikers te verbeteren.

Deze functionaliteit wordt op verschillende manieren uitgevoerd om de gebruiker te identificeren, de taalkeuze op te slaan of statistieken van de bezochte sites bij te houden. Wanneer Actiris een beroep doet op bepaalde kanalen van derden om informatie te delen (zoals YouTube, Facebook ...), kunnen de operatoren van deze kanalen bovendien gebruikmaken van cookies om persoonlijke informatie over jou te verzamelen en aldus gepersonaliseerde reclameboodschappen en advertenties te kunnen weergeven.

Meer informatie

Naargelang van de aard van de verzamelde gegevens kunnen wij de cookies als volgt indelen:

 • functionele cookies;
 • statistische cookies;
 • advertentiecookies;
 • socialemediacookies.

Hieronder volgt de lijst met cookies of andere technologieën van de websites waarvan Actiris de verantwoordelijke uitgever is.

Lijst met cookies waarvoor Actiris de verantwoordelijke uitgever is (eigen cookies)

Lijst met functionele cookies:

Naam Bewaartermijn  Inhoud Doelstelling
ASP.Net_SessionId Tot in het ondeindige Unieke bezoekers-ID Identificieert de sessie van de gebruiker
1P_JAR 1 maand Anonieme gegevens van unieke bezoeker Doelpubliek advertentie
AEC 6 maanden Anonieme gegevens van unieke bezoeker De aanvragen authenticeren, bots beschermen
NID 2 dagen Anonieme gegevens van unieke bezoeker Doelpubliek advertentie
OTZ 1 maand Anonieme gegevens van unieke bezoeker Doelpubliek advertentie
SOCS 13 maanden Anonieme gegevens van unieke bezoeker Gegevens cookies opslaan
_RequestVerificationToken Sessie Anonieme gegevens van unieke bezoeker De inbreuk voorkomen, om ongeoorloofde publicatie van inhoud op de website te voorkomen.
_fbp 3 maanden Gegevens Facebook en browser Doelpubliek advertentie
_gcl_au 3 maanden Anonieme gegevens van unieke bezoeker Google analytics

Lijst met cookies waarvoor Actiris geen verantwoordelijke uitgever is (cookies van derden)

Lijst met functionele cookies:

Naam Bewaartermijn Inhoud Doelstelling
C 60 dagen (indien 1) of 3650 dagen (indien 3) 1 (toegestane cookies) of 3 (ongeoorloofde cookies) Geeft aan of de gebruiker cookies accepteert of niet
_gat 1 minuut - Beperk het aantal verzoeken
CookieLaw 1 jaar Interne regels cookies Na validatie cookies, bewaart deze cookie de voorkeuren van de gebruiker
Lijst met statistische cookies:

Naam Bewaartermijn Inhoud Doelstelling
_ga 2 jaar Unieke bezoekers-ID Gebruikt voor statistische doeleinden
_gid 24 uur Unieke bezoekers-ID Gebruikt voor statistische doeleinden

Lijst met reclamecookies:

Naam Bewaartermijn Inhoud Doelstelling
IDE 2 weken Unieke bezoekers-ID Targeting van advertenties

Ontvangers van persoonsgegevens

Het gebeurt dat Actiris jepersoonsgegevens, in het kader van zijn opdrachten, aan derden moet doorgeven. Deze gegevens worden gedeeld overeenkomstig de wettelijke verplichtingen die op Actiris van toepassing zijn of overeenkomstig de overeenkomsten tussen Actiris en zijn partners.

Actiris verbindt zich ertoe gepaste en redelijke maatregelen te zullen nemen om de naleving van de AVG en de Belgische wetgeving betreffende de bescherming in verband met de verwerking van persoonsgegevens te garanderen.

Actiris garandeert eveneens dat derde partijen met wie het uw persoonsgegevens deelt, de AVG naleven.

Als deze gegevens worden gedeeld met een derde die buiten de EU (Europese Unie) is gevestigd, kan de overdracht worden toegestaan onder bepaalde in de wet vastgelegde voorwaarden (zie meer informatie).

Meer informatie

De doorgifte van persoonsgegevens wordt geregeld volgens de bepalingen van de AVG. Voor de doorgiften binnen de EU (Europese Unie) blijft de AVG van toepassing aangezien alle organisaties die zich in de EU bevinden, onderworpen zijn aan de regels van de AVG.

In het kader van zijn activiteiten zoals bepaald door de ordonnantie van 18 januari 2001, wisselt Actiris persoonsgegevens uit met verschillende openbare instellingen, zoals:

 • de instellingen van sociale zekerheid (RVA, dienst DIMONA, RSZ, RIZIV, HVW);
 • de instellingen voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding van de gewesten en de gemeenschappen (Forem, VDAB, Bruxelles Formation);
 • de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • de Europese Commissie, in het kader van het EURES-project.

In datzelfde kader worden persoonsgegevens uitgewisseld met privépartners (zie ook onze lijst):

 • opleidings- en tewerkstellingsoperatoren;
 • uitzendkantoren;
 • beroepenreferentiecentra;
 • plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen;
 • jobhuizen;
 • Missions locales.

In het kader van bijzondere opdrachten kan Actiris persoonsgegevens uitwisselen met werkgevers.

Voor de doorgifte aan derden die hun hoofdzetel buiten de EU hebben, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

Er moet worden opgemerkt dat de bepalingen in de loop van de tijd kunnen veranderen. In dit geval zal Actiris de nodige maatregelen treffen.

De rechten van de betrokken personen

Als betrokkene heb je recht op:

 • inzage
 • rectificatie
 • wissing (“recht op vergetelheid”)
 • beperkingen van de verwerking
 • gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt ook recht om:

 • bezwaar te maken tegen geautomatiseerde individuele besluiten, alsook besluiten gebaseerd op profilering
 • een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
 • op de hoogte te worden gehouden in verband met je persoonsgegevens die door Actiris worden verzameld en behandeld, alsook in verband met de verwerking en de doeleinden ervan, de bewaartijd en de internationale doorgiften in voorkomend geval

Als je een of meerdere van deze rechten wenst uit te oefenen, kun je contact opnemen met Actiris:

 • via e-mail op het volgende adres: dpo@actiris.be
 • per post op het volgende adres:
  Actiris
  t.a.v. de DPO
  Sterrenkundelaan 14
  B-1210 Sint-Joost-ten-Node

Om je identiteit in redelijke mate te kunnen controleren, vraagt Actiris om bij je bericht een kopie of scan van je identiteitskaart te voegen (recto verso). Actiris heeft het recht om bijkomende controles uit te voeren om de identiteit van de persoon die zijn rechten wil uitoefenen, te verifiëren.

We zullen je bericht binnen een maand beantwoorden. Deze termijn kan worden verlengd met maximaal twee maanden. In dat geval brengen wij je hiervan binnen de oorspronkelijke termijn van een maand op de hoogte.

Om een klacht in te dienen, wend je je tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

Bewaartermijn van de verzamelde gegevens

De bewaartermijnen van de verzamelde gegevens worden bepaald op basis van verschillende criteria zoals de uitvoering van een overeenkomst, de geldigheidsduur van de gegevens, wettelijke verplichtingen of de behoefte aan statistieken.
In bepaalde gevallen kunnen persoonsgegevens in het kader van statistische studies geanonimiseerd worden.