Aller au contenu principal

Selectieprocedure

De selectieprocedure verloopt in verschillende fases:

 1. Actiris publiceert de projectoproep.
 2. De operatoren stellen zich kandidaat via de modellen op Mijn Actiris Partners (MAP).
 3. Actiris evalueert de ontvankelijkheid van de kandidaatsdossiers.
 4. De projecten van de ontvankelijke kandidaatsdossiers worden door Actiris geanalyseerd op basis van vooraf vastgelegde criteria.
 5. Actiris brengt een gemotiveerd advies uit voor alle projecten.
 6. Het Beheerscomité van Actiris geeft op basis van dit advies zijn toestemming voor een samenwerkingsovereenkomst.
 7. Het Beheerscomité kent een subsidie toe. Het bedrag van de jaarsubsidie is begrensd en in functie van de behoeften van het project.
 8. De subsidie wordt tijdens de volledige duur van de overeenkomst betaald in schijven, binnen de grenzen van de jaarlijkse beschikbare kredieten.

Lopende projectoproepen

Projectoproep Begeleiding van specifieke doelgroepen (2022 - 2025)

 

DOELSTELLING

De projectoproep beoogt de inschakeling op de arbeidsmarkt (regulier of aangepast circuit) van werkzoekenden die te maken krijgen met een specifiek probleem dat hun beroepsinschakeling in de weg staat of verhindert.

 

DOELGROEPEN

De doelgroep wordt in vier subgroepen opgedeeld:

 • Mentale en fysieke gezondheid / handicap
 • Laaggeletterdheid
 • (Ex-)gedetineerden en veroordeelden
 • Grote armoede
   De partner mag verschillende subgroepen begeleiden. In dat geval moet hij voor elke subgroep een apart kandidaatsdossier indienen. Deze projectoproep voorziet op termijn de integratie van de partners in de Oplossingsgarantie.

 

Het principe van deze Oplossingsgarantie is dat aan alle werkzoekenden binnen een bepaalde termijn na hun inschrijving een oplossing wordt geboden. Deze oplossing kan bestaan uit een job, een stage, een opleiding, de validering van competenties of een studiehervatting.

 

KANDIDATUUR

Hoe indienen?

Dien je kandidatuur via het platform Mijn Actiris Partners (MAP). Het dossier moet in Word- en PDF-formaat worden ingediend, waarbij het PDF-bestand een gescande versie van het ondertekende originele exemplaar is.

De kandidaturen moeten uiterlijk op 18 oktober 2021 via het MAP-platform worden ingediend. Na deze datum is het niet meer mogelijk om een kandidatuur in te dienen.

De door Actiris weerhouden projecten zullen een subsidie ontvangen binnen de grenzen van de beschikbare kredieten.

Interesse?

Op woensdag 22 september (van 9u30 tot 11u30 uur), woensdag 29 september (van 9u30 tot 11u30) en maandag 4 oktober 2021 (van 14 tot 16 uur) zal een informatiesessie worden gehouden over de projectoproep, in het Beroepenpunt in de Astrotoren, Sterrenkundelaan 14 te 1210 Brussel. Indien de covidreglementering het vereist, zullen deze sessies virtueel georganiseerd worden en zal je een link ontvangen.

Als je wil deelnemen aan een infosessie, gelieve je ten laatste 2 dagen vóór de infosessie in te schrijven bij Saïd Chtiouen schtiouen@actiris.be met vermelding van je naam, de naam van je organisatie en de datum van de infosessie waaraan je wil deelnemen. Er mogen maximum 2 personen per organisatie deelnemen.

Kon je niet aanwezig zijn tijdens de infosessies? Bekijk de PowerPoint die er voorgesteld werd en de FAQ met enkele punten die aan bod kwamen tijdens de infosessies over de projectoproep BSD 2022-2025.

 

Meer weten? 

Tijdens de periode voor de indiening van de dossiers kunnen er bijkomende inlichtingen worden gevraagd aan het departement Partnerships van Actiris. De contactpersonen zijn:

Je kan ook het secretariaat van de dienst Partnershipprojecten contacteren via partnershipsoproepen@actiris.be - 02 435 45 59