Aller au contenu principal

Selectieprocedure

De selectieprocedure verloopt in verschillende fases:

 1. Actiris publiceert de projectoproep.
 2. De operatoren stellen zich kandidaat via de modellen op Mijn Actiris Partners (MAP).
 3. Actiris evalueert de ontvankelijkheid van de kandidaatsdossiers.
 4. De projecten van de ontvankelijke kandidaatsdossiers worden door Actiris geanalyseerd op basis van vooraf vastgelegde criteria.
 5. Actiris brengt een gemotiveerd advies uit voor alle projecten.
 6. Het Beheerscomité van Actiris geeft op basis van dit advies zijn toestemming voor een samenwerkingsovereenkomst.
 7. Het Beheerscomité kent een subsidie toe. Het bedrag van de jaarsubsidie is begrensd en in functie van de behoeften van het project.
 8. De subsidie wordt tijdens de volledige duur van de overeenkomst betaald in schijven, binnen de grenzen van de jaarlijkse beschikbare kredieten.

Lopende projectoproepen

Opvang voor kinderen van werkzoekenden van 0 tot 3 jaar

De doelstelling van de huidige projectoproep is om de opvang te organiseren van kinderen tussen 0 en 3 jaar van werkzoekenden die een inschakelingstraject bij Actiris zijn begonnen.

De opvang moet gebeuren in bestaande opvangstructuren die goedgekeurd of erkend zijn door Kind en Gezin of door de ONE en die over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verspreid zijn. De opvangstructuren reserveren opvangplaatsen op voorwaarde dat deze plaatsen niet gesubsidieerd zijn door een andere instantie of verhogen hun opvangcapaciteit teneinde kinderen van 0 tot 3 jaar van werkzoekenden op te vangen. De opvang moet van voldoende kwaliteit zijn en de wettelijke voorschriften ter zake naleven.

Deze opvang maakt het voor werkzoekende ouders mogelijk om de nodige stappen voor hun inschakelingstraject te ondernemen.

Deze opvang is specifiek aangezien de opvang wordt georganiseerd overeenkomstig een door Actiris goedgekeurd pedagogisch project dat integraal deel van dit lastenboek uitmaakt ( “Pedagogisch project en werking van de coördinatie van het netwerk van opvangstructuren van het Kinderdagverblijf van Actiris vzw”).

Meer weten?

Er zullen twee infosessies m.b.t. de projectoproep worden georganiseerd. Deze infosessies zullen plaatsvinden op:

 • 27 juli 2021 van 14h00 tot 16h30 ;
 • 31 augustus 2021 van 9h30 tot 12h00

In functie van de ontwikkelingen van de door de regering besliste gezondheidsmaatregelen zullen de sessies ofwel digitaal of in face-to-face worden gehouden.
Wij zullen u ten laatste meer informatie hieromtrent geven

 • op 23 juli (voor de sessie van 27 juli)
 • op 27 augustus (voor de sessie van 31 augustus.)

Om bovenvermelde redenen wordt aan de operatoren gevraagd om Actiris van hun deelname op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar Aurélie CAMENEN: acamenen@actiris.be.
De opvangstructuren kunnen tijdens de periode voor de indiening van de dossiers bijkomende inlichtingen vragen aan het Departement Partnerships van Actiris. De contactpersoon is Aurélie CAMENEN: 02.563.34.98. – acamenen@actiris.be Of het secretariaat van de dienst Partnershipprojecten (partnershipsoproepen@actiris.be - 02 435 45 59).

Interesse ? 

Om uw kandidaatsdossier in te dienen, moet u het model gebruiken dat u kunt downloaden op het platform MAP.
Het kandidaatsdossier en zijn bijlagen moeten verplicht via het platform MAP worden ingediend, dit uiterlijk op maandag 13 september 2021.Na maandag 13 september 2021 zal het niet meer mogelijk zijn om een kandidatuur in te dienen.

Projectoproep AAZW (Ateliers actief zoeken naar werk)

Sinds 2018 heeft Actiris de "Oplossingsgarantie" geïmplementeerd en wenst de integratie van AAZW-partners in dit concept versterken.
Actiris lanceert daarom met genoegen een nieuwe projectoproep "Ateliers actief zoeken naar werk" in het kader van de Oplossingsgarantie.

DE DOELSTELLING?

Binnen deze samenwerking delen de "garante partners" dezelfde verplichtingen en hetzelfde engagement om elke werkzoekende een oplossing aan te bieden als Actiris.
Door operatoren uit te nodigen voor deze nieuwe vorm van partnerschap versterkt Actiris de resultaatgerichte expertise en de specificiteit van hun methodologieën die worden toegepast in het kader van de begeleiding van werkzoekenden.

De toekomstige AAZW-partners zullen een project voorstellen met een vrije methodologie, en zullen 12 maanden globale steun bieden (6 maanden voor jongeren) en/of eenmalige individuele of groepsacties

Interesse?

Wil je deelnemen aan de oproep? Je kan je kandidatuur stellen via het platform Mijn Actiris Partners (MAP – https://partners.actiris.brussels). Het dossier moet worden ingeleverd via Word of PDF (gescande versie van het ondertekende origineel).

De kandidaturen moeten ingediend worden via Mijn Actiris Partners (MAP), ten laatste op 8 september 2021 (voor middernacht). Na deze datum is het niet meer mogelijk om je kandidatuur in te dienen. De project die weerhouden worden zullen een subsidie ontvangen binnen de beschikbare kredieten. De kandidaten worden in de loop van de maand november per post op de hoogte gebracht.

Meer weten?

Op 15/07/2021 om 10u en 20/07/2021 om 14u zal er een informatiesessie over het projectoproep plaatsvinden.

Tijdens de indieningstermijn van de dossiers kunnen er bijkomende inlichtingen worden gevraagd aan het departement Partnerships van Actiris. De contactpersonen hiervoor zijn:

Of het secretariaat van de dienst Partnershipprojecten (partnershipsoproepen@actiris.be - 02 435 45 59).

 

Projectoproe ICT-Cheques "Specifiek" en "beroepsgercicht" aanbod

De maatregel “ICT-cheques” maakt deel uit van de diensten die Actiris aan de werkzoekenden aanbiedt en bestaat uit niet-kwalificerende korte opleidingen inzake informaticasoftware.

Actiris lanceert een projectoproep voor de ICT-Cheques “Specifiek” en “beroepsgericht” aanbod.

Met dit projectoproep wil Actiris externe partners selecteren die volgende doelstellingen realiseren:

 • Het aanbieden van collectieve, korte en niet-kwalificerende, specifiek en beroepsgericht softwareopleidingen
 • Voor Brusselse werkzoekenden
 • Met een pedagogische aanpak om de nauwgezetheid te versterken
 • Idealitair in beide officiële talen van de Regio
 • De opleiding zelf moet bij de partner zelf, in Brussels Gewest

De exacte bepalingen kan u nalezen in het lastenboek.

De huidige projectoproep beoogt de afsluiting van partnershipovereenkomsten voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2025

Interesse? 

Om het kandidaatsdossier in te dienen, moet u het model gebruiken dat u kunt downloaden op het platform MijnActiris Partners (MAP).

Het dossier moet in Word- en PDF-formaat worden ingediend, waarbij het PDF-bestand een gescande versie van het ondertekende originele exemplaar is.

Beide versies van het kandidaatsdossier, inclusief de bijlagen, moeten verplicht via het MAP-platform worden ingediend, dit ten laatste op 10 september 2021 om 23.59 uur. Na deze datum zal het niet meer mogelijk zijn om een kandidatuur in te dienen.

Meer weten?

Op 02/08/2021 om 10 u. zal er een informatiesessie over het projectoproep plaatsvinden.

Tijdens de indieningstermijn van de dossiers kunnen er bijkomende inlichtingen worden gevraagd aan het departement Partnerships van Actiris. De contactpersonen hiervoor zijn: Jean-François Mottint (jfmotting@actiris.be) et Alexandre Spanoudis (aspanoudis@actiris.be) of het secretariaat van de dienst Partnershipprojecten (partnershipsoproepen@actiris.be - 02 435 45 59).