Aller au contenu principal

Het Beheerscomité

Het Beheerscomité overkoepelt Actiris.  Dit orgaan beslist hoe Actiris de grote richtlijnen zal toepassen die de Regering heeft vastgelegd. Het sluit om de 5 jaar een beheerscontract af met het uitvoerend orgaan. Dat contract legt de regels en speciale voorwaarden vast waarbinnen Actiris haar opdrachten uitvoert. Het Beheerscomité geeft adviezen over elk regelgevingsvoorstel dat betrekking heeft op Actiris en kan voorstellen om de regelgevingsvoorstellen van de Regering te wijzigen.

 

Het Beheerscomité is een paritair orgaan. Het telt 21 leden: verschillende leden van de vakbonds- en werkgeversorganisaties, 1 voorzitter, 1 vicevoorzitter, 2 commissarissen van de Brusselse regering en ook 1 vertegenwoordiger van de minister van Begroting en van de Algemene directie van Actiris. 

Het auditcomité

Het auditcomité formuleert adviezen aan het beheerscomité over het interne controlesysteem, meer bepaald met betrekking tot:

 • Efficiënt en doelgericht risicobeheer
 • De betrouwbaarheid van de financiële en beheersverslagen
 • De conformiteit met de wetten, ordonnanties en andere regelgeving, alsook met de richtlijnen van de betrokken overheden;
 • De efficiënte en doelgerichte werking van de diensten;
 • De bescherming van de activa

Het auditcomité bestaat uit vijf leden met inbegrip van de voorzitter, waarvan de meerderheid onafhankelijke deskundigen zijn. Het auditcomité is samengesteld als volgt:

 • 3 onafhankelijke deskundigen: Eric Declerck, Olivier Dedier, Marie Theunissen (Voorzitster)
 • 2 leden van het beheerscomité die de representatieve organisaties van de werknemers en de representatieve organisaties van de werkgevers vertegenwoordigen: Florence Lepoivre, Joëlle Evenepoel

De minister bevoegd voor Werk, of zijn vertegenwoordiger, de regeringscommissarissen bij Actiris en de leidend ambtenaren van Actiris mogen de vergaderingen bijwonen als waarnemers.

De bevoegde minister

Actiris is een openbare instelling van het type B onder de bevoegdheid van de minister van Werk van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: Bernard Clerfayt.

De directies

Actiris telt 10 directies:

 • Een Algemene directie die het dagelijks bestuur verzorgt
 • Vier operationele directies:
  • Werkzoekenden
  • Directie Beschikbaarheid
  • Werkgevers
  • Partnerships – tewerkstellingsprogramma's
 • Ondersteunende directies

Dit organigram geeft je een duidelijker overzicht.

De Algemene directie van Actiris is samengesteld uit verschillende directies: de Directie Budget, Boekhouding, Financiën en HR, de Directie Werkzoekenden, de Directie Communicatie, de Directie Beschikbaarheid, de Directie Werkgevers, de Directie Facilities, de Directie Informatica, de Directie Partnerships en Tewerkstellingsprogramma’s, de Directie Arbeidsmarkt en inclusie.