Aller au contenu principal

Projectoproep: Begeleiding van NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training)

De projectoproep voor de acties begeleiding bij de creatie van een eigen tewerkstelling sluit aan in het kader van het nieuwe programma ESF+ en bij het beheerscontract 2023-2027 van Actiris.

Met deze projectoproep wil Actiris jongeren tussen 18 en 29 jaar die de arbeidsmarkt hebben verlaten, in staat stellen opnieuw contact te leggen met en vertrouwen te krijgen in de instellingen, zodat ze een beroepsproject kunnen uitvoeren.

Aan het einde van de interventie die in het kader van deze projectoproep wordt uitgevoerd, hebben de ondersteunde personen het contact met de instellingen hersteld en zijn ze actief en duurzaam begonnen met het zoeken naar werk of de uitvoering van een beroepsproject (werk, oprichting van een eigen bedrijf, stage, opleiding, hervatting van de studie), via een volledig, geïntegreerd, aangepast en flexibel traject.

De overeenkomsten dekken de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2027.

Hoe je kandidaat stellen?

Sollicitaties moeten uiterlijk op 4 september om 23.59 uur worden ingediend via het platform My Actiris Partners (MAP). De aanvraag moet het verstrekte sjabloon volgen en in Word- en PDF-formaat worden ingediend (dit laatste is een gescande versie van het ondertekende origineel).

Je kunt de relevante documenten en het erratum van het Lastenboek hier downloaden:

Projecten die door Actiris worden geselecteerd, komen in aanmerking voor een subsidie, afhankelijk van de beschikbaarheid van fondsen.

Meer weten?

Kon je niet aanwezig zijn tijdens de infosessie? Bekijk de PowerPoint die er voorgesteld werd.

Eventuele aanvullende info kan tijdens de sollicitatieperiode worden opgevraagd bij de afdeling Actiris Partnerships, bij de volgende contactpersonen (stuur een e-mail naar beide personen):

Begeleiding bij de creatie van een eigen tewerkstelling

De projectoproep voor de acties begeleiding bij de creatie van een eigen tewerkstelling sluit aan in het kader van het nieuwe programma ESF+ en bij het beheerscontract 2023-2027 van Actiris. 

Deze activiteiten zijn bestemd voor werkzoekenden die een eigen tewerkstelling wensen te creëren. In het kader van een persoonlijk traject gericht op de realisatie van 'producten', zullen de operatoren de kandidaten helpen om de nodige vaardigheden te verwerven en ondersteunen bij de verwezenlijking van hun ondernemingsproject. Ze zullen tot 6 maanden na de start van het project een opvolging verzekeren.

De door Actiris weerhouden projecten zullen een subsidie ontvangen binnen de grenzen van de beschikbare kredieten.

De overeenkomsten dekken de periode van 1 januari 2024 tot 31 december 2027.

Kandidatuur

Om het kandidaatsdossier in te dienen, moet je het model gebruiken dat je kunt downloaden op het platform MijnActiris Partners (MAP). Het dossier moet in Word- en PDF-formaat worden ingediend, waarbij het PDF-bestand een gescande versie van het ondertekende originele exemplaar is. Je kunt de documenten van de projectoproep ook hier downloaden:

De kandidaturen moeten verplicht via het platform MijnActiris Partner (MAP) worden ingediend en dit vóór 30 juni 2023 om 12u. Na deze datum zal het niet meer mogelijk zijn een kandidatuur in te dienen.

Meer info?

Kon je niet aanwezig zijn tijdens de infosessie? Bekijk de PowerPoint die er voorgesteld werd en de FAQ met enkele punten die aan bod kwamen tijdens de infosessie over de projectoproep BCT 2024-2027:

Gedurende de publicatietermijn van de oproep kunnen geïnteresseerde kandidaten bijkomende inlichtingen over de projectoproep inwinnen bij het departement Partnerships van Actiris :

Projectoproep: Financiering sociale inschakelingsondernemingen

Een oproep voor mandaten en financiering van de sociale ondernemingen werd gelanceerd op 24 februari 2023. Deze oproep is open voor een termijn van 30 werkdagen.

Erkende sociale ondernemingen kunnen gedeeltelijk gefinancierd worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als ze de socio-professionele inschakeling van werknemers tot doel hebben. Daartoe dienen ze zich te laten mandateren als sociale inschakelingsonderneming. De aanvraag voor tewerkstellingssteun moet tegelijkertijd worden ingediend als de aanvraag voor een mandaattoekenning.

Projectoproep: Begeleiding van kunstenaars (2023-2026)

Wat is dat ?

Het doel hiervan is om een globale begeleiding op te zetten voor artiesten die werk zoeken en zo hun inzetbaarheid en aantal activiteiten te vergroten. Onder inzetbaarheid verstaan we de capaciteit van de werkzoekenden om de nodige competenties te verwerven en te onderhouden om werk te vinden of om te diversifiëren binnen hun sector.

Het doelpubliek

 • Niet-werkende werkzoekende
 • Geldig ingeschreven bij Actiris
 • Gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Actief binnen de artistieke sector of wil artistieke projecten opstarten

Infosessie

Interesse? Kom naar onze infosessie op maandag 12 september (van 09u30 tot 11u30) in ons agentschap in Sint-Joost-ten-Node (Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel).

Schrijf je in ten minste 2 dagen voor de infosessie via Séverine Intini: sintini@actiris.be. Gelieve je naam en de naam van je organisatie te vermelden. Per organisatie zijn maximum 2 deelnemers toegelaten.
Alle documenten die worden voorgesteld tijdens deze infosessie (waaronder de FAQ) zullen vanaf 13 september beschikbaar zijn hier.

Je kandidaat stellen?

Gelieve je kandidatuur op te stellen in Word en PDF (gescande versie van het gesigneerde origineel).
Door technische problemen is het momenteel onmogelijk om je kandidatuur in te dienen via MAP. Gelieve alle documenten te versturen naar appelspartenariats@actiris.be ten laatste op 10 oktober 2022 (voor middernacht). Hierna zal geen enkele kandidatuur aanvaard worden.
De weerhouden aanvragen zullen vervolgens een subsidie ontvangen, binnen de mogelijkheden van de beschikbare budgetten.
Wil je je kandidaat stellen? Gelieve dan het aanvraagformulier in te vullen en in te dienen via het platform.

Meer weten?

Contacteer het Departement Partnerships van Actiris vóór de deadline:

Projectoproep: Outplacementacties in het kader van ‘Rebound.brussels’

Rebound.brussels, wat is dat?

De gezondheidscrisis heeft een serieuze impact op de arbeidsmarkt. Verschillende werknemers verloren door een faillissement van hun werkgever hun job.

Eind 2020 heeft de Brusselse regering een fonds opgericht om deze werkzoekenden te begeleiden: rebound.brussels.

We hebben je nodig!

Dit programma werd in 2022 vernieuwd en Actiris lanceert nu een projectoproep om de outplacementkantoren te selecteren die verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van de outplacementbegeleiding in het kader van rebound.brussels.

Je missie

Je zal collectieve en individuele acties realiseren voor een duur van 60 uur per persoon en dit gedurende een periode van maximum 12 maanden, met inbegrip van begeleiding naar een job. Het aantal te begeleiden werkzoekenden door het outplacementbureau wordt op jaarbasis geschat op 500 personen.

Het doelpubliek

Je begeleidt werkzoekenden die door het faillissement van een Brusselse werkgever hun job verloren:

 • Werknemers van bedrijven met ≥ 6 medewerkers
 • Werknemers van bedrijven waarvan de hoofdzetel in Brussel gevestigd is
 • Werknemers ouder dan 45 jaar

Interesse?

Stel je kandidaat via het platform Mijn Actiris Partners (MAP). Het dossier moet ingediend worden in Word en pdf (de gescande versie van het origineel ondertekende document) ten laatste voor 4 maart 2022 (voor middernacht). Kandidaturen die later ingediend worden, worden niet aanvaard. 

Projecten die door Actiris worden geselecteerd, komen in aanmerking voor een subsidie binnen de grenzen van de beschikbare middelen.

Twijfel je nog?

We organiseren een tweetalige informatiesessie (online) op donderdag 17 februari om 10u00.  

Indien je interesse hebt om hieraan deel te nemen, gelieve dan je naam en e-mailadres door te sturen naar faillites-faillieten@actiris.be.

Heb je de infosessie gemist? Je kan hier de presentatie herbekijken! Er is ook een FAQ die je kan raadplegen met meer info over het project.

Contact

Als je nog vragen zou hebben over de projectoproep, aarzel niet om ons te contacten per mail: faillites-faillieten@actiris.be.

Financiering van inschakelingsondernemingen

Oproep gelanceerd op 7 maart 2022

 

Je vindt hier alle info over de oproep voor de mandatering en financiering van sociale ondernemingen. De oproep is geopend sinds 7 maart 2022.

Een oproep voor mandaten en financiering van de sociale ondernemingen werd gelanceerd op 7 maart 2022. Deze oproep is open voor een termijn van 30 werkdagen.

Erkende sociale ondernemingen kunnen gedeeltelijk gefinancierd worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als ze de socio-professionele inschakeling van werknemers tot doel hebben. Daartoe dienen ze zich te laten mandateren als sociale inschakelingsonderneming. De aanvraag voor tewerkstellingssteun moet tegelijkertijd worden ingediend als de aanvraag voor een mandaattoekenning.

De gemandateerde sociale ondernemingen zullen kunnen genieten van:

 • Een compensatie voor de openbare dienst bedoeld om de loonkost te dekken van het begeleidingspersoneel. Deze financiering wordt toegekend door Brussel Economie en Werkgelegenheid.
 • Steun voor de aanwerving van een werkzoekenden die ver van de arbeidsmarkt verwijderd staan in het kader van de inschakelingsbaan in de sociale economie. De steun van de Brusselse regering neemt de vorm aan van een premie ter vermindering van de loonkost van de werknemer en wordt via Actiris toegekend.

Het mandaataanvraagformulier (Deel I en Deel II, zie ‘Een mandaat en financiering verkrijgen’, ‘Fase 1: Aanvraag’) en de bijlagen dienen per e-mail verstuurd te worden naar werkgelegenheid@gob.brussels bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, uiterlijk 30 werkdagen na de publicatie van de oproep tot kandidaatstelling.

Maak gebruik van de praktische gids om het mandaataanvraagformulier in te vullen.

Bekijk de site van Brussel Werk en Economie voor meer info over de financiering van inschakelingsondernemingen

Publicatie partnerschapskader OCMW/ACTIRIS 2022-2027

Actiris versterkt voortdurend zijn dienstenaanbod voor werkzoekenden.

Actiris sluit regelmatig partnerschapsakkoorden met tewerkstellingsoperatoren om begeleidingsacties uit te voeren voor Brusselse werkzoekenden.

Met dit in het achterhoofd lanceert Actiris een nieuwe specifieke oproep tot partnerschap met de Brusselse OCMW’s.

Bent u een Brusselse OCMW?
Raadpleeg nu het nieuwe Partnerschapskader 2022-2027 tussen Actiris en de Brusselse OCMW’s.

Het partnershipkader tussen de OCMW's en Actiris voor de periode 2022-2027 heeft als doel de duurzame en kwalitatieve (her)tewerkstelling van personen die een leefloon of gelijkaardige maatschappelijke hulp ontvangen, en dit via een socioprofessioneel inschakelingstraject.

Het partnershipkader 2022-2027 is voornamelijk rond 2 luiken opgebouwd:

- Een luik dat de samenwerkingsprincipes bepaalt tussen de OCMW's en Actiris als actoren op het terrein;

- Een luik m.b.t. de domeinen van de begeleidingsacties, opgedeeld in specifieke acties gericht op de (socio)professionele inschakeling van begunstigden van een leefloon of het equivalent ervan en in het kader van de doorstroming naar een nieuwe baan bij werknemers op het einde van hun inschakelingsbaan (artikel 60§7 van de organieke wet van de OCMW's van 8 juli 1976);

Het nieuw Partnerschapskader tussen het Brussels OCMW en Actiris maakt deel uit van het beheerscontract 2017-2022 van Actiris en is van toepassing op het operationeel programma Europees Sociaal Fonds+ van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, programmering 2021-2027.

Hoe deelnemen aan de selectie?

Download de documenten hieronder:

- Het Partnerschapskader 2022-2027.

- Het partnerschapsdossier (te downloaden via My Actiris Partners (MAP) ).

Het partnerschapsdossier moet uiterlijk op 17 december 2021 om middernacht worden ingediend in Word- en pdf-formaat (gescande versie van het ondertekende origineel). Het is verplich het hiertoe bestemde sjabloon te gebruiken dat kan worden gedownload van het platform My Actiris Partners (MAP).

Hoe werkt de procedure voor deelname aan het partnerschapskader?

De procedure bestaat uit verschillende fasen:

 1. Actiris publiceert het Partnerschapskader.
 2. OCMW's dienen hun partnerschapsdossier in via Mijn Actiris Partner (MAP)
 3. Actiris onderzoekt de ontvankelijkheid van de dossiers.
 4. Actiris analyseert de dossiers van de OCMW's op basis van de selectiecriteria die in het partnerschapskader zijn vastgelegd.
 5. Actiris brengt een gemotiveerd advies uit over elk van de dossiers en gaat over tot het sluiten van een individuele partnerschapsovereenkomst per OCMW.

Contactpersonen voor deze oproep tot partnerschappen

Eventuele aanvullende informatie kan tijdens de aanvraagperiode worden opgevraagd bij de afdeling Partnerships van Actiris, bij de volgende contactpersoon:

- Christine Dekoninck, cdekoninck@actiris.be

Projectoproep Begeleiding van specifieke doelgroepen (2022 - 2025)

DOELSTELLING

De projectoproep beoogt de inschakeling op de arbeidsmarkt (regulier of aangepast circuit) van werkzoekenden die te maken krijgen met een specifiek probleem dat hun beroepsinschakeling in de weg staat of verhindert.

 

DOELGROEPEN

De doelgroep wordt in vier subgroepen opgedeeld:

 • Mentale en fysieke gezondheid / handicap
 • Laaggeletterdheid
 • (Ex-)gedetineerden en veroordeelden
 • Grote armoede
   De partner mag verschillende subgroepen begeleiden. In dat geval moet hij voor elke subgroep een apart kandidaatsdossier indienen. Deze projectoproep voorziet op termijn de integratie van de partners in de Oplossingsgarantie.

 

Het principe van deze Oplossingsgarantie is dat aan alle werkzoekenden binnen een bepaalde termijn na hun inschrijving een oplossing wordt geboden. Deze oplossing kan bestaan uit een job, een stage, een opleiding, de validering van competenties of een studiehervatting.

 

KANDIDATUUR

Hoe indienen?

Dien je kandidatuur via het platform Mijn Actiris Partners (MAP). Het dossier moet in Word- en PDF-formaat worden ingediend, waarbij het PDF-bestand een gescande versie van het ondertekende originele exemplaar is.

De kandidaturen moeten uiterlijk op 18 oktober 2021 via het MAP-platform worden ingediend. Na deze datum is het niet meer mogelijk om een kandidatuur in te dienen.

De door Actiris weerhouden projecten zullen een subsidie ontvangen binnen de grenzen van de beschikbare kredieten.

Interesse?

Op woensdag 22 september (van 9u30 tot 11u30 uur), woensdag 29 september (van 9u30 tot 11u30) en maandag 4 oktober 2021 (van 14 tot 16 uur) zal een informatiesessie worden gehouden over de projectoproep, in het Beroepenpunt in de Astrotoren, Sterrenkundelaan 14 te 1210 Brussel. Indien de covidreglementering het vereist, zullen deze sessies virtueel georganiseerd worden en zal je een link ontvangen.

Als je wil deelnemen aan een infosessie, gelieve je ten laatste 2 dagen vóór de infosessie in te schrijven bij Saïd Chtiouen schtiouen@actiris.be met vermelding van je naam, de naam van je organisatie en de datum van de infosessie waaraan je wil deelnemen. Er mogen maximum 2 personen per organisatie deelnemen.

Kon je niet aanwezig zijn tijdens de infosessies? Bekijk de PowerPoint die er voorgesteld werd en de FAQ met enkele punten die aan bod kwamen tijdens de infosessies over de projectoproep BSD 2022-2025.

 

Meer weten? 

Tijdens de periode voor de indiening van de dossiers kunnen er bijkomende inlichtingen worden gevraagd aan het departement Partnerships van Actiris. De contactpersonen zijn:

Je kan ook het secretariaat van de dienst Partnershipprojecten contacteren via partnershipsoproepen@actiris.be - 02 435 45 59

Augustus 2021 - Opvang voor kinderen van werkzoekenden van 0 tot 3 jaar

De doelstelling van de huidige projectoproep is om de opvang te organiseren van kinderen tussen 0 en 3 jaar van werkzoekenden die een inschakelingstraject bij Actiris zijn begonnen.

De opvang moet gebeuren in bestaande opvangstructuren die goedgekeurd of erkend zijn door Kind en Gezin of door de ONE en die over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verspreid zijn. De opvangstructuren reserveren opvangplaatsen op voorwaarde dat deze plaatsen niet gesubsidieerd zijn door een andere instantie of verhogen hun opvangcapaciteit om kinderen van 0 tot 3 jaar van werkzoekenden op te vangen. De opvang moet van voldoende kwaliteit zijn en de wettelijke voorschriften ter zake naleven.

Deze opvang maakt het voor werkzoekende ouders mogelijk om de nodige stappen voor hun inschakelingstraject te ondernemen.

Deze opvang is specifiek aangezien de opvang wordt georganiseerd overeenkomstig een door Actiris goedgekeurd pedagogisch project dat integraal deel uitmaakt van dit lastenboek ( 'Pedagogisch project en werking van de coördinatie van het netwerk van opvangstructuren van het Kinderdagverblijf van Actiris vzw').

Meer weten?

Er zullen twee infosessies rond de projectoproep georganiseerd worden. Deze infosessies zullen plaatsvinden op:

 • 27 juli 2021 van 14h00 tot 16h30
 • 31 augustus 2021 van 9h30 tot 12h00

In functie van de ontwikkelingen van de door de regering besliste gezondheidsmaatregelen zullen de sessies ofwel digitaal of face-to-face worden gehouden. Meer info hierover volgt ten laatste op:

 • 23 juli (voor de sessie van 27 juli)
 • 27 augustus (voor de sessie van 31 augustus.)

Om bovenvermelde redenen wordt aan de operatoren gevraagd om Actiris van hun deelname op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar Aurélie CAMENEN: acamenen@actiris.be.

De opvangstructuren kunnen tijdens de periode voor de indiening van de dossiers bijkomende inlichtingen vragen aan het Departement Partnerships van Actiris. De contactpersoon is Aurélie CAMENEN: 02.563.34.98. – acamenen@actiris.be

Je kan ook het secretariaat van de dienst Partnershipprojecten contacteren via partnershipsoproepen@actiris.be of 02 435 45 59.

Interesse? 

Dien je kandidaatsdossier door de volgende stappen te volgen:

 1. Download het model op het platform MAP.
 2. Upload je dossier met bijlagen op het platform MAP.  De dealine is maandag 13 september 2021. Na maandag 13 september 2021 zal het niet meer mogelijk zijn om een kandidatuur in te dienen.

Augustus 2021 - ICT-Cheques "Specifiek" en "beroepsgericht" aanbod

De maatregel 'ICT-cheques' maakt deel uit van de diensten die Actiris aan de werkzoekenden aanbiedt en bestaat uit niet-kwalificerende korte opleidingen inzake informaticasoftware.

Actiris lanceert een projectoproep voor de ICT-Cheques “Specifiek” en “beroepsgericht” aanbod.

Met deze projectoproep wil Actiris externe partners selecteren die collectieve, korte en niet-kwalificerende, specifieke en beroepsgerichte softwareopleidingen organiseren voor Brusselse werkzoekenden. De opleiding gebeurt op basis van een pedagogische aanpak en idealiter in beide officiële talen van het gewest. De opleiding vindt plaats bij de partner zelf, in het Brussels Gewest.

De exacte bepalingen kan je nalezen in het lastenboek.

De huidige projectoproep beoogt de afsluiting van partnershipovereenkomsten voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2025.

Interesse? 

Om het kandidaatsdossier in te dienen, moet je het model gebruiken dat je  kunt downloaden op het platform MijnActiris Partners (MAP).

Het dossier moet in Word- en PDF-formaat worden ingediend, waarbij het PDF-bestand een gescande versie van het ondertekende originele exemplaar is.

Beide versies van het kandidaatsdossier, inclusief de bijlagen, moeten verplicht via het MAP-platform worden ingediend, dit ten laatste op 10 september 2021 om 23.59 uur. Na deze datum zal het niet meer mogelijk zijn om een kandidatuur in te dienen.

Meer weten?

Op 02/08/2021 om 10 u. zal er een informatiesessie over het projectoproep plaatsvinden.

Tijdens de indieningstermijn van de dossiers kunnen er bijkomende inlichtingen worden gevraagd aan het departement Partnerships van Actiris. De contactpersonen hiervoor zijn: Jean-François Mottint (jfmottint@actiris.be) en Alexandre Spanoudis (aspanoudis@actiris.be) of het secretariaat van de dienst Partnershipprojecten (partnershipsoproepen@actiris.be - 02 435 45 59).

Augustus 2021 - Projectoproep AAZW (Ateliers actief zoeken naar werk)

In 2018 implementeerden we bij Actiris de 'Oplossingsgarantie'. Vandaag willen we de integratie van AAZW-partners in dit concept versterken en daarom lanceren we een nieuwe projectoproep 'Ateliers actief zoeken naar werk' in het kader van de Oplossingsgarantie.

DE DOELSTELLING?

Binnen deze samenwerking delen de "garante partners" dezelfde verplichtingen en hetzelfde engagement om elke werkzoekende een oplossing aan te bieden als Actiris.
Door operatoren uit te nodigen voor deze nieuwe vorm van partnerschap versterken we de resultaatgerichte expertise en de specificiteit van onze methodologieën die worden toegepast in het kader van de begeleiding van werkzoekenden.

De toekomstige AAZW-partners zullen een project voorstellen met een vrije methodologie, en zullen 12 maanden globale steun bieden (6 maanden voor jongeren) en/of eenmalige individuele of groepsacties organiseren.

Interesse?

Stel je kandidatuur via het platform Mijn Actiris Partners. Het dossier moet worden ingeleverd in Word of PDF (gescande versie van het ondertekende origineel).

De deadline is 8 september 2021 (voor middernacht). Na deze datum is het niet meer mogelijk om je kandidatuur in te dienen. De projecten die weerhouden worden, zullen een subsidie ontvangen binnen de beschikbare kredieten. De kandidaten worden in de loop van de maand november per post op de hoogte gebracht.

Meer weten?

Op 15/07/2021 om 10u en op 20/07/2021 om 14u zal er een informatiesessie over de projectoproep plaatsvinden.

Tijdens de indieningstermijn van de dossiers kunnen er bijkomende inlichtingen worden gevraagd aan het departement Partnerships van Actiris. De contactpersonen hiervoor zijn:

Je kan ook het secretariaat van de dienst Partnershipprojecten contacteren via partnershipsoproepen@actiris.be of 02 435 45 59.

 

Augustus-september 2020 - Socio-professionele inschakeling van 50+ werkzoekenden

DOEL?

Deze oproep heeft als doel om werkzoekenden van 50 jaar en ouder vlotter te laten inschakelen op de arbeidsmarkt door rekening te houden met hun specifieke noden en door aangepaste diensten aan te bieden.

De cijfers tonen aan dat werkloosheid bij 50+’ers problematisch is in Brussel. Actiris deelt deze bezorgdheid en moedigt daarom Brusselse operatoren aan om projecten voor te stellen die 50-plussers laten inschakelen op de arbeidsmarkt. De projecten kunnen lopen vanaf 2021 en krijgen onder bepaalde voorwaarden financiële steun van Actiris. De projecten moeten rekening houden met het doelpubliek en verschillende aangepaste diensten aanbieden.

KANDIDATUUR?

Wil je deelnemen aan de oproep? Je kan je kandidaat stellen via het platform Mijn Actiris Partners (MAP – https://partners.actiris.brussels). Het dossier moet worden ingeleverd via Word of PDF (gescande versie van het ondertekende origineel).

De kandidaturen moeten ingediend worden via Mijn Actiris Partners (MAP), ten laatste op 30 september 2020 (voor middernacht). Na deze datum is het niet meer mogelijk om je kandidatuur in te dienen. De project die weerhouden worden zullen een subsidie ontvangen binnen de beschikbare kredieten. De kandidaten worden in de loop van de maand november per post op de hoogte gebracht.

 

Je kan de documenten ook hier downloaden:

INFORMATIE OVER OPROEP PROJECT

Om zoveel mogelijk informatie in te winnen, raden we je aan om dit document te raadplegen (Powerpoint).

MEER INFO?

Nog vragen ? Neem contact op met de Dienst Publieke partnershipprojecten

Augustus 2019 - Begeleiding bij de creatie van een eigen tewerkstelling

DOELSTELLING

De projectoproep voor de acties begeleiding bij de creatie van een eigen tewerkstelling sluit aan bij het beheerscontract 2017-2022 van Actiris. 

Deze activiteiten zijn bestemd voor werkzoekenden die een eigen tewerkstelling wensen te creëren. In het kader van een persoonlijk traject gericht op de realisatie van 'producten', zullen de operatoren de kandidaten helpen om de nodige vaardigheden te verwerven en ondersteunen bij de verwezenlijking van hun ondernemingsproject. Ze zullen tot 6 maanden na de start van het project een opvolging verzekeren.

De overeenkomsten dekken de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2024.

KANDIDATUUR

Werkwijze

Om het kandidaatsdossier in te dienen, moet je het model gebruiken dat je kunt downloaden op het platform MijnActiris Partners (MAP). Het dossier moet in Word- en PDF-formaat worden ingediend, waarbij het PDF-bestand een gescande versie van het ondertekende originele exemplaar is. Je kunt de documenten van de projectoproep ook hier downloaden:

De kandidaturen moeten verplicht via het platform MijnActiris Partner (MAP) worden ingediend en dit vóór 2 oktober 2019. Na deze datum zal het niet meer mogelijk zijn een kandidatuur in te dienen.

INFORMATIE OVER DE PROJECTOPROEP 

Er zal een informatiesessie over de projectoproep worden georganiseerd. Je kunt je inschrijven via dit formulier.

Wanneer? 16 september 2019 om 14 u. 
Waar? Actiris, Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel

Raadpleeg onze 5 tips voor een goede kandidatuur.

Gedurende de publicatietermijn van de oproep kunnen geïnteresseerde kandidaten bijkomende inlichtingen over de projectoproep inwinnen bij het departement Partnerships van Actiris, via de volgende contactpersoon:

 

Juli 2019 - Taalcheques

Met de Taalcheques kan de werkzoekende een specifieke taalopleiding volgen om kennis van het Nederlands, Frans of Engels te verwerven of zijn kennis te verbeteren. Via deze projectoproep wil Actiris de maatregelen 'Taalcheques Doorstroming naar werk' en 'Taalcheques Matching', die beide op 31/12/2019 eindigen, hernieuwen.

Voor deze twee maatregelen zal een nieuw partnership worden aangegaan op basis van slechts één projectoproep 'Taalcheques' voor de periode 2020-2024, en dit om twee redenen:

 • Rationalisering van de werktijd: op die manier zullen de middelen en de arbeidstijd voor de inschrijvende operatoren en voor Actiris kunnen worden gerationaliseerd. Enerzijds zullen de operatoren slechts één kandidaatsdossier moeten indienen en anderzijds zal Actiris enkel middelen moeten inzetten voor de organisatie van een unieke projectoproep 'Taalcheques'.
 • Coherentie: alle potentiële privépartners groeperen binnen het kader van één enkele projectoproep.

Via hun kandidaatsdossier stellen de operatoren zich verplicht kandidaat voor de twee maatregelen: 'Taalcheques Doorstroming naar werk' en 'Taalcheques Matching'. De operatoren die voor deze projectoproep worden geselecteerd, zullen wel twee verschillende overeenkomsten ondertekenen om de verschillende financieringswijzen volgens het soort van taalcheques te respecteren.

INFORMATIE OVER DE PROJECTOPROEP

Op 24/07/2019 om 14 uur zal bij Actiris, Sterrenkundelaan 14 te 1210 Brussel, een informatiesessie worden gehouden over de projectoproep. Om organisatorische redenen wordt aan de operatoren gevraagd om Actiris uiterlijk op 23/07/2019 van hun deelname op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar Alexandre Spanoudis, aspanoudis@actiris.be, en Jean-François Mottint, jfmottint@actiris.be.

De antwoorden op de meest gestelde vragen zullen op de website van Actiris worden gepubliceerd.Tijdens de periode voor de indiening van de dossiers kunnen er bijkomende inlichtingen worden gevraagd aan het departement Partnerships en Netwerk van Actiris. De contactpersonen zijn:

Alexandre Spanoudis, aspanoudis@actiris.be, of Jean-François Mottint, jfmottint@actiris.be.

INDIENING VAN DE KANDIDAATSDOSSIERS

Om het kandidaatsdossier in te dienen, moet je het model gebruiken dat je kunt downloaden op het platform MijnActiris Partners in de maatregel 'Taalcheques Doorstroming naar werk'.

Het dossier moet in Word- en PDF-formaat worden ingediend, waarbij het PDF-bestand een gescande versie van het ondertekende originele exemplaar is. Beide versies van het kandidaatsdossier, inclusief de bijlagen, moeten ten laatste op 13/09/2019 verplicht via het MAP-platform worden ingediend. Na deze datum zal het niet meer mogelijk zijn een kandidatuur in te dienen.

Juli 2019 - Mentoring

DE DOELSTELLING?

Via deze projectoproep willen we werkzoekenden in contact brengen met ervaren personen zodat zij gebruik kunnen maken van de steun, de raad en het netwerk van deze personen. Mentoring is een vorm van coaching waarbij een ervaren persoon (de mentor) advies geeft aan een onervaren partner (de mentee), dat is iemand die bepaalde sociale, cognitieve of technische vaardigheden onvoldoende beheerst en ervaring mist. 

Afhankelijk van hun eigenschappen kunnen sommige werkzoekenden meer moeilijkheden ondervinden bij het vinden van een job of krijgen ze sneller met discriminatie te maken. Tot slot vormt het ontbreken van een professioneel netwerk een obstakel voor tewerkstelling. 

Het doelpubliek van deze maatregel bestaat uit iedereen die aan de volgende voorwaarden voldoet op het ogenblik dat hij met de gefinancierde actie start:

 • Geldig ingeschreven bij Actiris als niet-werkende werkzoekende
 • Gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Actief op zoek naar werk

In zijn kandidaatsdossier, kan de operator een specifieke subgroep van dit publiek voorstellen, afhankelijk van zijn eigen expertise. De keuze hiervoor moet beschreven en beargumenteerd worden. 

INFORMATIE OVER DE PROJECTOPROEP

Op 18/07/2019 zal om 13.30 uur in de lokalen van Actiris, Sterrenkundelaan 14 te 1210 Brussel, een informatiesessie worden gehouden over de projectoproep. De antwoorden op de meest gestelde vragen zullen op de website van Actiris worden gepubliceerd.

Gedurende de publicatietermijn van de oproep kunnen bijkomende inlichtingen over de projectoproep worden ingewonnen bij het departement Partnerships van Actiris, bij de volgende contactpersoon: Jean-François Mottint – jfmottint@actiris.be of Alexandre Spanoudis – aspanoudis@actiris.be

INDIENING VAN DE KANDIDAATSDOSSIERS

Om het kandidaatsdossier in te dienen, moet je het model gebruiken dat je kunt downloaden op het platform MijnActiris Partners (MAP). Het dossier moet in Word- en PDF-formaat worden ingediend, waarbij het PDF-bestand een gescande versie van het ondertekende originele exemplaar is. Beide versies van het kandidaatsdossier, inclusief de bijlagen, moeten ten laatste op 09/09/2019 verplicht worden ingediend via het MAP-platform. Na deze datum zal het niet meer mogelijk zijn om een kandidatuur in te dienen.

Juli 2018 - Begeleiding van kunstenaars

Een artistieke loopbaan kan complex zijn. Daarom lanceert Actiris een projectoproep om het creëren van begeleidingsoplossingen voor werkzoekenden uit de artistieke sector aan te moedigen.

DE DOELSTELLING?

De kunstenaar erkennen in zijn bekwaamheid om een artistiek project te bedenken en uit te voeren.De verwezenlijkte acties zullen de kunstenaar de kans geven zijn vaardigheden inzake carrièreplanning te versterken en zijn activiteitenvolume te verhogen.

De projecten zullen bestaan uit:

 • Informatieacties
 • Begeleidingsacties
 • Netwerkacties

WELKE SUBSIDIES?

Er zijn twee subsidiemogelijkheden:

 • Je bent alleen, of met andere partners, verantwoordelijk voor een project en je draagt de volledige verantwoordelijkheid voor dit project.
 • Je bent partner van een project. Je werkt dus met andere partners aan een project dat door een andere organisatie wordt geleid. Deze organisatie draagt de verantwoordelijkheid van het project en coördineert het.

De overeenkomsten met Actiris dekken de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2022.

KANDIDATUUR

Voor welke operatoren?

Deze projectoproep richt zich tot alle commerciële en non-profitorganisaties die bewezen expertise hebben op het vlak van begeleiding van artistieke loopbanen.

Werkwijze:

Om je kandidaatsdossier in te dienen, moet je op het platform MijnActiris Partner (MAP) een account aanmaken en je aanmelden. Raadpleeg de handleiding om je dossier op de juiste manier in te dienen en zorg ervoor dat je het model van kandidaatsdossier gebruikt dat beschikbaar is op het platform.

Je kunt de documenten van de projectoproep ook hier downloaden:

De kandidaturen moeten verplicht via het platform MijnActiris Partner (MAP) worden ingediend en dit vóór 28 september 2018.

MEER INFORMATIE?

Om een antwoord te krijgen op je vragen, kun je je via dit formulier inschrijven voor een informatiesessie.
Wanneer? Op 3 augustus 2018 om 10u of 30 augustus om 10u.
Waar? Bij Actiris, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel.

Raadpleeg onze vijf tips voor een goede kandidatuur.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen bijkomende informatie vragen aan het departement Partnerships van Actiris. De contactpersoon is:

Juli 2018 - AAZW

Via deze projectoproep wil Actiris een dienstenaanbod ontwikkelen dat bijdraagt ​​tot de uitwerking van de doelstellingen van het beheerscontract 2017-2022 wat betreft de kwaliteitsvolle begeleiding voor alle werkzoekenden.

Deze projectoproep kadert zich in een streven naar efficiëntieverbetering van het begeleidingstraject dat aan de werkzoekenden aangeboden wordt. De toekomstige AAZW-partners zullen mee-evolueren met Actiris en een actieve rol spelen in de optimalisering van de samenhang en complementariteit tussen de werking van interne Actiris-diensten en hun dienstenaanbod. Om deze reden kan het kader van de overeenkomsten, die het resultaat van deze oproep zijn, nog worden gewijzigd al naargelang de veranderende behoeften van de werkzoekenden en Actiris.

De operatoren die deze diensten aanbieden, worden eerstebronpartners voor Actiris en onderscheiden zich door hun groot aanpassingsvermogen.

Deze projectoproep heeft ook als doel het beoogde dienstenaanbod beschikbaar te maken in het gehele Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit door te zorgen voor een evenwicht tussen de behoeften en de plaatselijke demografische realiteiten.

De overeenkomsten met Actiris dekken de periode van 1 janvier 2019 au 31 décembre 2020

KANDIDATUUR

Om je kandidaatsdossier in te dienen, moet je op het platform  MijnActiris Partner  (MAP) een account aanmaken en je aanmelden. Zorg ervoor dat je het model van kandidaatsdossier gebruikt dat beschikbaar is op het platform.

Je kunt de documenten van de projectoproep ook hier downloaden:

De kandidaturen moeten verplicht via het platform MijnActiris Partner (MAP) worden ingediend en dit ten laatste op 14 september 2018.

MEER INFORMATIE?

Om een ​​antwoord te krijgen op je vragen, kunt je je via  dit formulier inschrijven voor een informatiesessie.

Wanneer? Op 17 juil 2018 om 14 uur of op 21 augustus om 10 uur.

Waar? Bij Actiris, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel, zaal 30.01 A.

Raadpleeg het document  Vragen en antwoorden  waarin de antwoorden staan ​​op de vaak gestelde vragen, net als onze  vijf tips voor een goede kandidatuur.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen bijkomende informatie vragen aan het departement Partnerships van Actiris. De contactpersonen zijn:

April 2018 - Begeleiding van Neet-jongeren 

Via deze projectoproep wil Actiris een dienstenaanbod ontwikkelen dat gericht is op de NEET-doelgroep, zoals voorzien in het Beheerscontract 2017-2020, doelstelling 3.2.

Met NEET (Not in Employment, Education or Training) verwijzen we naar Brusselse jongeren tussen 18 (of 17 en niet langer schoolplichtig) en 30 jaar oud die niet aan het werk zijn, niet op school zitten en geen opleiding volgen. De jongeren die we viseren hebben weinig of geen banden meer met instellingen zoals Actiris, VDAB, Bruxelles Formation,… Ze hebben het gevoel dat de aangeboden diensten niet beantwoorden aan hun noden. In dat kader lanceert Actiris een projectoproep om deze Neet-jongeren te identificeren en begeleiden.

Het  doel van de projectoproep  is om samen te werken met verschillende partners: tewerkstellings- en opleidingsoperatoren, jeugdhuizen, straathoekwerkers, wijkcentra, etc. Op die manier kan het contact met de jongeren en hun vertrouwen in de instellingen opnieuw groeien.

De projecten van deze partners moeten in staat zijn om:

 • Outreachend te werken naar de jongeren toe
 • De jongeren te motiveren voor een parcours naar werk/studie/…

 • De jongeren te begeleiden bij elke stap en samen met hen werk/studie/… te vinden

 • De jongeren op te volgen terwijl die aan het werk/studeren/… is

De projecten zullen lopen van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023.

 

INFOWORKSHOPS

Om jullie kennis te laten maken met de problematiek, de vereisten van de projectoproep en de andere geïnteresseerde organisaties, organiseren we twee infoworkshops.

Op het programma:

 • Informatie over de projectoproep
 • Ontmoeting potentiële partners

 • Uitwisseling over de NEET-problematiek

 • Tips & tricks voor een geslaagde kandidatuur

Wanneer? Donderdag 19 april om 11u, dinsdag 8 mei om 14u

Waar? Beroepenpunt, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

Inschrijving verplicht  via deze link.

KANDIDATUUR

Om je kandidaatsdossier in te dienen, moet je een account aanmaken of inloggen op het platform Mijn Actiris Partners (MAP). Raadpleeg zeker de handleiding voor een juiste indiening. 
 
Je gebruikt het model van kandidaatsdossier dat ter beschikking staat op het platform.

Je kan ook hier reeds de documenten met betrekking tot de projectoproep downloaden:

De kandidaturen voor deze projectoproep moeten absoluut worden ingediend via het platform  Mijn Actiris Partners (MAP)  en dit, ten vroegste op 18 april 2018 en  ten laatste op 25 juni 2018 .

 

SUBSIDIE

Twee vormen, met subsidie:

 • Je bent projectleider en dient, alleen of samen met andere partners, een project in waarvoor jij volledig verantwoordelijk bent.
 • Je bent partenaire in een project. Je dient dus samen met andere partners een project in, dat onder leiding staat van een andere organisatie, dat de projectleider is en het geheel coördineert.

Een meer vrijblijvende vorm, zonder subsidie:

 • Je werkt als organisatie samen met een partner die een NEET-project indient. Die partner vermeldt jullie samenwerking in zijn kandidaatsdossier, wat zijn kandidatuur versterkt.

MEER INFO

Raadpleeg het document  Vraag en Antwoord  voor een antwoord op eerder of vaak gestelde vragen. Lees zeker ook de  5 tips voor een goede kandidatuur.

Tijdens de periode voor de indiening van de dossiers kunnen geïnteresseerde kandidaten bijkomende inlichtingen vragen aan het Departement Partnerships van Actiris. De contactpersonen zijn:

Februari 2018 - ICT-cheques

Heropening van het erkenningskader ICT-cheques 'Specifiek en beroepsgericht aanbod'. De maatregel 'ICT-cheques' maakt deel uit van de diensten die Actiris de werkzoekenden aanbiedt. De maatregel bestaat uit korte, niet-kwalificerende softwareopleidingen. 

Actiris heropent nu het erkenningskader 'ICT-cheques Specifiek en beroepsgericht aanbod', dat op 16 mei 2017 werd gelanceerd om de door de gemeenschappen gesubsidieerde instellingen de kans te geven een kandidaatsdossier in te dienen.

Op de wijziging van het uitsluitingscriterium na, zijn de inhoud en alle vereisten die in het lastenboek van mei 2017 staan, ongewijzigd gebleven. 
Opgelet: de operatoren die reeds een dossier hebben ingediend na de publicatie van 16 mei 2017, werden reeds beoordeeld en mogen hun kandidatuur dus niet opnieuw stellen.

Via dit erkenningskader beoogt Actiris partners te selecteren die aan de volgende doelstellingen beantwoorden:

 • Collectieve, korte, niet-kwalificerende, specifieke en beroepsgerichte softwareopleidingen aanbieden voor Brusselse werkzoekenden met een pedagogische aanpak die het vergroten van de inzet beoogt
 • Idealiter in de twee officiële talen van het Brussels Gewest
 • De opleiding vindt plaats bij de opleidingsverstrekker in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De exacte bepalingen zijn in het lastenboek opgenomen. Het erkenningskader blijft geldig tot 31 december 2021, zoals oorspronkelijk gepland.

Meer informatie nodig?

Voor de indiening van de dossiers verdient het aanbeveling het model van  kandidaatsdossier  te gebruiken. Het kandidaatsdossier moet uiterlijk op 13/04/2018 worden ingediend, zo niet is het onontvankelijk. Het kandidaatsdossier moet per aangetekende zending met ontvangstbevestiging naar Actiris worden verstuurd, evenals per e-mail. Dit zijn de adresgegevens:

Actiris - Departement Partnerships en Netwerk
Dienst Partnershipprojecten
Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel
appelspartenariats@actiris.be 

Voor bijkomende informatie en specifieke vragen kun je via e-mail terecht bij de projectbeheerder:  jfmottint@actiris.be .

Juni 2017 - Kinderopvang 

De opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar van werkzoekenden die een inschakelingstraject bij Actiris zijn begonnen.

De doelstelling van de huidige projectoproep is om de opvang te organiseren van kinderen tussen 0 en 3 jaar van werkzoekenden die een inschakelingstraject bij Actiris zijn begonnen.

De opvang moet gebeuren in bestaande opvangstructuren die goedgekeurd of erkend zijn door Kind en Gezin of door de ONE en die over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verspreid zijn. De opvangstructuren reserveren opvangplaatsen op voorwaarde dat deze plaatsen niet gesubsidieerd zijn door een andere instantie of verhogen hun opvangcapaciteit teneinde kinderen van 0 tot 3 jaar van werkzoekenden op te vangen.

De opvang moet van goede kwaliteit zijn en de wettelijke voorschriften ter zake naleven.

Deze opvang maakt het voor werkzoekende ouders mogelijk maken om de nodige stappen voor hun inschakelingstraject te ondernemen.

Deze opvang is specifiek aangezien de opvang wordt georganiseerd overeenkomstig een door Actiris goedgekeurd pedagogisch project dat integraal deel van dit lastenboek uitmaakt (cf. Bijlage 1: “Pedagogisch project en werking van de coördinatie van het netwerk van opvangstructuren van het Kinderdagverblijf van Actiris vzw”).

INFO OVER DE PROJECTOPROEP

Op 29 juni 2017 om 14 uur zal bij Actiris, Sterrenkundelaan 14 te 1210 Brussel, Beroepenpunt, een informatiesessie worden gehouden over de projectoproep en het onlineplatform (MAP). 

Om organisatorische redenen wordt aan de operatoren gevraagd om Actiris van hun deelname op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar Séverine Intini, sintini@actiris.be.

De antwoorden op de meest gestelde vragen zullen op de website van Actiris worden gepubliceerd (Startpagina > Partner > Partner worden > Projectoproepen).

De opvangstructuren kunnen tijdens de periode voor de indiening van de dossiers bijkomende inlichtingen vragen aan het Departement Partnerships en Netwerk van Actiris. De contactpersoon is Séverine Intini, 02/505.15.74, sintini@actiris.be.

INDIENING DOSSIERS

Om je kandidaatsdossier in te dienen, moet je het model gebruiken dat je kunt downloaden op Mijn Actiris voor partners (MAP).

Als je op deze projectoproep wil reageren, kun je de documenten met betrekking tot de projectoproep downloaden:

Het kandidaatsdossier en zijn bijlagen moeten absoluut via MAP worden ingediend, uiterlijk op 11 augustus 2017. 

Na 11 augustus 2017 zal het niet meer mogelijk zijn om een kandidatuur in te dienen.

Het dossier moet in Word- en PDF-formaat worden ingediend, waarbij het PDF-bestand een gescande versie van het ondertekende originele exemplaar is.

In geval van informaticaproblemen kunnen deze twee versies en hun bijlagen via e-mail worden verstuurd naar appelspartenariats@actiris.be, en dit binnen dezelfde deadline.

Mei 2017 - ICT-Cheques

Erkenningskader ICT-Cheques 'specifiek' en 'beroepsgericht' aanbod

De maatregel 'ICT-Cheques' kan ingezet worden voor activeringsprogramma's en updates. 

Actiris lanceert een erkenningskader voor de ICT-Cheques “Specifiek” en “beroepsgericht” aanbod.

Bij het bepalen van de behoeften werd duidelijk dat kennis van buroticasoftware het overwicht had in de vereisten vermeld in de werkaanbiedingen. Ook kwam aan het licht dat kennis van heel wat beroepsgerichte programma's wordt gevraagd, programma's die de werkzoekenden niet beheersen.

Rekening houdende met de ICT-software die het meest door de Brusselse werkgevers gevraagd blijkt, wil de voorgestelde hervorming van de «ICT-cheques» de opleidingen mbt het «Officepakket» versterken. Tevens est het de bedoeling om het opleidingsaanbod mbt beroepsgerichte software uit te breiden. De toekenningscriteria van de “cheques” worden herzien en het administratief beheer ervan wordt vereenvoudigd. De verslaggeving van de acties wordt versterkt. De opleidingen worden in beide talen aangeboden.

Het opleidingsaanbod van de «ICT-cheques» bestaat uit 3 luiken:

 1. Algemeen aanbod:
  1. «Officepakket» in het volwassenonderwijs, voor beginnende werkzoekenden die alle functies van de programma's uit het «Officepakket» willen leren.
  2. «Office à la carte» door een privépartner die via een offerteaanvraag zal worden geselecteerd en voor een publiek met middelmatig niveau dat enkel bepaalde functies wil leren.
  3. Online leerplatform voor «Office», voor een autonoom publiek dat een opleiding van op afstand wil volgen. De dienstverlener van het e-learningplatform zal via een offerteaanvraag worden geselecteerd.
 1. Specifiek aanbod:
  1. Infografie
  2. Multimedia
  3. Webdesign / CMS
 1. Beroepsgericht aanbod:
  1. Administratie / HR: software voor salarisadministratie
  2. Bibliothecaris / Documentalist: software voor bibliotheekbeheer
  3. Communicatie / Marketing / PR: digitale marketingtools
  4. Boekhouding: boekhoudkundige software
  5. Bouw - Ontwerp en techniek / Industrie - Technisch tekenen: CAO / DAO
  6. Horeca - Hotel: beheer van de reservaties, check-in / check-out

Het erkenningskader heeft uitsluitend betrekking op het specifiek en beroepsgericht aanbod.

Met dit erkenningskader wil Actiris externe partners selecteren die volgende doelstellingen realiseren:

 • Collectieve, korte en niet-kwalificerende, specifieke en beroepsgerichte softwareopleidingen aanbieden voor Brusselse werkzoekenden met een pedagogische aanpak om de nauwgezetheid te versterken
 • Idealiter in beide officiële talen van de Regio
 • De opleiding moet bij de partner zelf plaatsvinden in het Brussels Gewest

De exacte bepalingen kan je nalezen in het lastenboek.

Het erkenningskader zal lopen van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2021.

INTERESSE?

Voor de indiening van dossiers moet je het model van kandidaatsdossier gebruiken.

Opgelet! Het kandidaatsdossier moet uiterlijk op 30 juni 2017 worden ingediend volgens de onderstaande bepaling. Zo niet, is het onontvankelijk.

Het kandidaatsdossier moet via aangetekende zending met ontvangstbevestiging worden verstuurd evenals per e-mail naar Actiris en dit naar het volgende adres:

Actiris - Departement Partenariaat en Netwerk
Dienst Partnershipprojecten en Kwaliteit
Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel
partenariatsoproepen@actiris.be


MEER WETEN?

Een informatiesessie over het erkenningskader zal doorgaan op 9 juni 2016 om 10u. Inschrijving is verplicht (ten laatste op 5 juni). Dit in de lokalen van Actiris, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel.

Voor meer informatie of inschrijving, neem contact op de projectbeheerder:  Jean-François Mottint

Appel à projets : ARAE (Ateliers de Recherche Active d’Emploi)

Depuis 2018, Actiris a mis en place la "Garantie Solution" et souhaite renforcer l’intégration des partenaires ARAE dans ce dispositif.
Pour ce faire, Actiris a le plaisir de lancer un nouvel appel à projets « Ateliers de Recherche Active d’Emploi » dans le cadre de la Garantie Solution.

OBJECTIF

Au sein de cette collaboration, les « partenaires garants » partagent les mêmes obligations et le même engagement à proposer une solution à chaque chercheur d'emploi qu’Actiris.
En invitant les opérateurs dans cette nouvelle forme de partenariat, Actiris valorise les expertises orientées résultat et la spécificité de leurs méthodologies appliquées dans le cadre de l’accompagnement des CE vers l’emploi .

Les futurs partenaires ARAE proposeront un projet à la méthodologie libre, et offriront un accompagnement global de 12 mois (6 mois pour les jeunes) et/ou des actions ponctuelles individuelles ou en groupe.

CANDIDATURE

Comment faire ?

Si vous souhaitez prendre part à cet appel à projets, Actiris vous invite à introduire votre candidature via la plateforme Mon Actiris Partenaires (MAP - https://partners.actiris.brussels). Le dossier devra être introduit en version Word et PDF, ce dernier est une version scannée de l’original signé.

Les candidatures doivent obligatoirement être introduites via la plateforme Mon Actiris Partenaires (MAP) au plus tard le 08 septembre 2021 avant minuit.
Après cette date, il ne sera plus possible d’introduire une candidature. Les projets retenus par Actiris pourront bénéficier d'une subvention dans la limite des crédits disponibles. Un courrier décisionnel parviendra aux opérateurs candidats dans le courant du mois d’octobre.

Intéressé ?

Une séance d’information sur l’appel à projets sera organisée le 15/07/2021 à 10h et le 20/07/2021 à 14h.

Toute information complémentaire peut être demandée au Département Partenariats d’Actiris, pendant le délai d’introduction de dossiers auprès des personnes de contact suivantes :

Vous pouvez également contacter le secrétariat du service Projets de Partenariat via appelspartenariats@actiris.be - 02/435.45.59