Aller au contenu principal

Augustus-september 2020 - Socio-professionele inschakeling van 50+ werkzoekenden

DOEL?

Deze oproep heeft als doel om werkzoekenden van 50 jaar en ouder vlotter te laten inschakelen op de arbeidsmarkt door rekening te houden met hun specifieke noden en door aangepaste diensten aan te bieden.

De cijfers tonen aan dat werkloosheid bij 50+’ers problematisch is in Brussel. Actiris deelt deze bezorgdheid en moedigt daarom Brusselse operatoren aan om projecten voor te stellen die 50-plussers laten inschakelen op de arbeidsmarkt. De projecten kunnen lopen vanaf 2021 en krijgen onder bepaalde voorwaarden financiële steun van Actiris. De projecten moeten rekening houden met het doelpubliek en verschillende aangepaste diensten aanbieden.

KANDIDATUUR?

Wil je deelnemen aan de oproep? Je kan je kandidaat stellen via het platform Mijn Actiris Partners (MAP – https://partners.actiris.brussels). Het dossier moet worden ingeleverd via Word of PDF (gescande versie van het ondertekende origineel).

De kandidaturen moeten ingediend worden via Mijn Actiris Partners (MAP), ten laatste op 30 september 2020 (voor middernacht). Na deze datum is het niet meer mogelijk om je kandidatuur in te dienen. De project die weerhouden worden zullen een subsidie ontvangen binnen de beschikbare kredieten. De kandidaten worden in de loop van de maand november per post op de hoogte gebracht.

 

Je kan de documenten ook hier downloaden:

INFORMATIE OVER OPROEP PROJECT

Om zoveel mogelijk informatie in te winnen, raden we je aan om dit document te raadplegen (Powerpoint).

MEER INFO?

Nog vragen ? Neem contact op met de Dienst Publieke partnershipprojecten

Augustus 2019 - Begeleiding bij de creatie van een eigen tewerkstelling

DOELSTELLING

De projectoproep voor de acties begeleiding bij de creatie van een eigen tewerkstelling sluit aan bij het beheerscontract 2017-2022 van Actiris. 

Deze activiteiten zijn bestemd voor werkzoekenden die een eigen tewerkstelling wensen te creëren. In het kader van een persoonlijk traject gericht op de realisatie van 'producten', zullen de operatoren de kandidaten helpen om de nodige vaardigheden te verwerven en ondersteunen bij de verwezenlijking van hun ondernemingsproject. Ze zullen tot 6 maanden na de start van het project een opvolging verzekeren.

De overeenkomsten dekken de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2024.

KANDIDATUUR

Werkwijze

Om het kandidaatsdossier in te dienen, moet je het model gebruiken dat je kunt downloaden op het platform MijnActiris Partners (MAP). Het dossier moet in Word- en PDF-formaat worden ingediend, waarbij het PDF-bestand een gescande versie van het ondertekende originele exemplaar is. Je kunt de documenten van de projectoproep ook hier downloaden:

De kandidaturen moeten verplicht via het platform MijnActiris Partner (MAP) worden ingediend en dit vóór 2 oktober 2019. Na deze datum zal het niet meer mogelijk zijn een kandidatuur in te dienen.

INFORMATIE OVER DE PROJECTOPROEP 

Er zal een informatiesessie over de projectoproep worden georganiseerd. Je kunt je inschrijven via dit formulier.

Wanneer? 16 september 2019 om 14 u. 
Waar? Actiris, Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel

Raadpleeg onze 5 tips voor een goede kandidatuur.

Gedurende de publicatietermijn van de oproep kunnen geïnteresseerde kandidaten bijkomende inlichtingen over de projectoproep inwinnen bij het departement Partnerships van Actiris, via de volgende contactpersoon:

 

Juli 2019 - Taalcheques

Met de Taalcheques kan de werkzoekende een specifieke taalopleiding volgen om kennis van het Nederlands, Frans of Engels te verwerven of zijn kennis te verbeteren. Via deze projectoproep wil Actiris de maatregelen 'Taalcheques Doorstroming naar werk' en 'Taalcheques Matching', die beide op 31/12/2019 eindigen, hernieuwen.

Voor deze twee maatregelen zal een nieuw partnership worden aangegaan op basis van slechts één projectoproep 'Taalcheques' voor de periode 2020-2024, en dit om twee redenen:

 • Rationalisering van de werktijd: op die manier zullen de middelen en de arbeidstijd voor de inschrijvende operatoren en voor Actiris kunnen worden gerationaliseerd. Enerzijds zullen de operatoren slechts één kandidaatsdossier moeten indienen en anderzijds zal Actiris enkel middelen moeten inzetten voor de organisatie van een unieke projectoproep 'Taalcheques'.
 • Coherentie: alle potentiële privépartners groeperen binnen het kader van één enkele projectoproep.

Via hun kandidaatsdossier stellen de operatoren zich verplicht kandidaat voor de twee maatregelen: 'Taalcheques Doorstroming naar werk' en 'Taalcheques Matching'. De operatoren die voor deze projectoproep worden geselecteerd, zullen wel twee verschillende overeenkomsten ondertekenen om de verschillende financieringswijzen volgens het soort van taalcheques te respecteren.

INFORMATIE OVER DE PROJECTOPROEP

Op 24/07/2019 om 14 uur zal bij Actiris, Sterrenkundelaan 14 te 1210 Brussel, een informatiesessie worden gehouden over de projectoproep. Om organisatorische redenen wordt aan de operatoren gevraagd om Actiris uiterlijk op 23/07/2019 van hun deelname op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar Alexandre Spanoudis, aspanoudis@actiris.be, en Jean-François Mottint, jfmottint@actiris.be.

De antwoorden op de meest gestelde vragen zullen op de website van Actiris worden gepubliceerd.Tijdens de periode voor de indiening van de dossiers kunnen er bijkomende inlichtingen worden gevraagd aan het departement Partnerships en Netwerk van Actiris. De contactpersonen zijn:

Alexandre Spanoudis, aspanoudis@actiris.be, of Jean-François Mottint, jfmottint@actiris.be.

INDIENING VAN DE KANDIDAATSDOSSIERS

Om het kandidaatsdossier in te dienen, moet je het model gebruiken dat je kunt downloaden op het platform MijnActiris Partners in de maatregel 'Taalcheques Doorstroming naar werk'.

Het dossier moet in Word- en PDF-formaat worden ingediend, waarbij het PDF-bestand een gescande versie van het ondertekende originele exemplaar is. Beide versies van het kandidaatsdossier, inclusief de bijlagen, moeten ten laatste op 13/09/2019 verplicht via het MAP-platform worden ingediend. Na deze datum zal het niet meer mogelijk zijn een kandidatuur in te dienen.

Juli 2019 - Mentoring

DE DOELSTELLING?

Via deze projectoproep willen we werkzoekenden in contact brengen met ervaren personen zodat zij gebruik kunnen maken van de steun, de raad en het netwerk van deze personen. Mentoring is een vorm van coaching waarbij een ervaren persoon (de mentor) advies geeft aan een onervaren partner (de mentee), dat is iemand die bepaalde sociale, cognitieve of technische vaardigheden onvoldoende beheerst en ervaring mist. 

Afhankelijk van hun eigenschappen kunnen sommige werkzoekenden meer moeilijkheden ondervinden bij het vinden van een job of krijgen ze sneller met discriminatie te maken. Tot slot vormt het ontbreken van een professioneel netwerk een obstakel voor tewerkstelling. 

Het doelpubliek van deze maatregel bestaat uit iedereen die aan de volgende voorwaarden voldoet op het ogenblik dat hij met de gefinancierde actie start:

 • Geldig ingeschreven bij Actiris als niet-werkende werkzoekende
 • Gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Actief op zoek naar werk

In zijn kandidaatsdossier, kan de operator een specifieke subgroep van dit publiek voorstellen, afhankelijk van zijn eigen expertise. De keuze hiervoor moet beschreven en beargumenteerd worden. 

INFORMATIE OVER DE PROJECTOPROEP

Op 18/07/2019 zal om 13.30 uur in de lokalen van Actiris, Sterrenkundelaan 14 te 1210 Brussel, een informatiesessie worden gehouden over de projectoproep. De antwoorden op de meest gestelde vragen zullen op de website van Actiris worden gepubliceerd.

Gedurende de publicatietermijn van de oproep kunnen bijkomende inlichtingen over de projectoproep worden ingewonnen bij het departement Partnerships van Actiris, bij de volgende contactpersoon: Jean-François Mottint – jfmottint@actiris.be of Alexandre Spanoudis – aspanoudis@actiris.be

INDIENING VAN DE KANDIDAATSDOSSIERS

Om het kandidaatsdossier in te dienen, moet je het model gebruiken dat je kunt downloaden op het platform MijnActiris Partners (MAP). Het dossier moet in Word- en PDF-formaat worden ingediend, waarbij het PDF-bestand een gescande versie van het ondertekende originele exemplaar is. Beide versies van het kandidaatsdossier, inclusief de bijlagen, moeten ten laatste op 09/09/2019 verplicht worden ingediend via het MAP-platform. Na deze datum zal het niet meer mogelijk zijn om een kandidatuur in te dienen.

Juli 2018 - Begeleiding van kunstenaars

Een artistieke loopbaan kan complex zijn. Daarom lanceert Actiris een projectoproep om het creëren van begeleidingsoplossingen voor werkzoekenden uit de artistieke sector aan te moedigen.

DE DOELSTELLING?

De kunstenaar erkennen in zijn bekwaamheid om een artistiek project te bedenken en uit te voeren.De verwezenlijkte acties zullen de kunstenaar de kans geven zijn vaardigheden inzake carrièreplanning te versterken en zijn activiteitenvolume te verhogen.

De projecten zullen bestaan uit:

 • Informatieacties
 • Begeleidingsacties
 • Netwerkacties

WELKE SUBSIDIES?

Er zijn twee subsidiemogelijkheden:

 • Je bent alleen, of met andere partners, verantwoordelijk voor een project en je draagt de volledige verantwoordelijkheid voor dit project.
 • Je bent partner van een project. Je werkt dus met andere partners aan een project dat door een andere organisatie wordt geleid. Deze organisatie draagt de verantwoordelijkheid van het project en coördineert het.

De overeenkomsten met Actiris dekken de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2022.

KANDIDATUUR

Voor welke operatoren?

Deze projectoproep richt zich tot alle commerciële en non-profitorganisaties die bewezen expertise hebben op het vlak van begeleiding van artistieke loopbanen.

Werkwijze:

Om je kandidaatsdossier in te dienen, moet je op het platform MijnActiris Partner (MAP) een account aanmaken en je aanmelden. Raadpleeg de handleiding om je dossier op de juiste manier in te dienen en zorg ervoor dat je het model van kandidaatsdossier gebruikt dat beschikbaar is op het platform.

Je kunt de documenten van de projectoproep ook hier downloaden:

De kandidaturen moeten verplicht via het platform MijnActiris Partner (MAP) worden ingediend en dit vóór 28 september 2018.

MEER INFORMATIE?

Om een antwoord te krijgen op je vragen, kun je je via dit formulier inschrijven voor een informatiesessie.
Wanneer? Op 3 augustus 2018 om 10u of 30 augustus om 10u.
Waar? Bij Actiris, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel.

Raadpleeg onze vijf tips voor een goede kandidatuur.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen bijkomende informatie vragen aan het departement Partnerships van Actiris. De contactpersoon is:

Juli 2018 - AAZW

Via deze projectoproep wil Actiris een dienstenaanbod ontwikkelen dat bijdraagt ​​tot de uitwerking van de doelstellingen van het beheerscontract 2017-2022 wat betreft de kwaliteitsvolle begeleiding voor alle werkzoekenden.

Deze projectoproep kadert zich in een streven naar efficiëntieverbetering van het begeleidingstraject dat aan de werkzoekenden aangeboden wordt. De toekomstige AAZW-partners zullen mee-evolueren met Actiris en een actieve rol spelen in de optimalisering van de samenhang en complementariteit tussen de werking van interne Actiris-diensten en hun dienstenaanbod. Om deze reden kan het kader van de overeenkomsten, die het resultaat van deze oproep zijn, nog worden gewijzigd al naargelang de veranderende behoeften van de werkzoekenden en Actiris.

De operatoren die deze diensten aanbieden, worden eerstebronpartners voor Actiris en onderscheiden zich door hun groot aanpassingsvermogen.

Deze projectoproep heeft ook als doel het beoogde dienstenaanbod beschikbaar te maken in het gehele Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit door te zorgen voor een evenwicht tussen de behoeften en de plaatselijke demografische realiteiten.

De overeenkomsten met Actiris dekken de periode van 1 janvier 2019 au 31 décembre 2020

KANDIDATUUR

Om je kandidaatsdossier in te dienen, moet je op het platform  MijnActiris Partner  (MAP) een account aanmaken en je aanmelden. Zorg ervoor dat je het model van kandidaatsdossier gebruikt dat beschikbaar is op het platform.

Je kunt de documenten van de projectoproep ook hier downloaden:

De kandidaturen moeten verplicht via het platform MijnActiris Partner (MAP) worden ingediend en dit ten laatste op 14 september 2018.

MEER INFORMATIE?

Om een ​​antwoord te krijgen op je vragen, kunt je je via  dit formulier inschrijven voor een informatiesessie.

Wanneer? Op 17 juil 2018 om 14 uur of op 21 augustus om 10 uur.

Waar? Bij Actiris, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel, zaal 30.01 A.

Raadpleeg het document  Vragen en antwoorden  waarin de antwoorden staan ​​op de vaak gestelde vragen, net als onze  vijf tips voor een goede kandidatuur.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen bijkomende informatie vragen aan het departement Partnerships van Actiris. De contactpersonen zijn:

April 2018 - Begeleiding van Neet-jongeren 

Via deze projectoproep wil Actiris een dienstenaanbod ontwikkelen dat gericht is op de NEET-doelgroep, zoals voorzien in het Beheerscontract 2017-2020, doelstelling 3.2.

Met NEET (Not in Employment, Education or Training) verwijzen we naar Brusselse jongeren tussen 18 (of 17 en niet langer schoolplichtig) en 30 jaar oud die niet aan het werk zijn, niet op school zitten en geen opleiding volgen. De jongeren die we viseren hebben weinig of geen banden meer met instellingen zoals Actiris, VDAB, Bruxelles Formation,… Ze hebben het gevoel dat de aangeboden diensten niet beantwoorden aan hun noden. In dat kader lanceert Actiris een projectoproep om deze Neet-jongeren te identificeren en begeleiden.

Het  doel van de projectoproep  is om samen te werken met verschillende partners: tewerkstellings- en opleidingsoperatoren, jeugdhuizen, straathoekwerkers, wijkcentra, etc. Op die manier kan het contact met de jongeren en hun vertrouwen in de instellingen opnieuw groeien.

De projecten van deze partners moeten in staat zijn om:

 • Outreachend te werken naar de jongeren toe
 • De jongeren te motiveren voor een parcours naar werk/studie/…

 • De jongeren te begeleiden bij elke stap en samen met hen werk/studie/… te vinden

 • De jongeren op te volgen terwijl die aan het werk/studeren/… is

De projecten zullen lopen van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2023.

 

INFOWORKSHOPS

Om jullie kennis te laten maken met de problematiek, de vereisten van de projectoproep en de andere geïnteresseerde organisaties, organiseren we twee infoworkshops.

Op het programma:

 • Informatie over de projectoproep
 • Ontmoeting potentiële partners

 • Uitwisseling over de NEET-problematiek

 • Tips & tricks voor een geslaagde kandidatuur

Wanneer? Donderdag 19 april om 11u, dinsdag 8 mei om 14u

Waar? Beroepenpunt, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

Inschrijving verplicht  via deze link.

KANDIDATUUR

Om je kandidaatsdossier in te dienen, moet je een account aanmaken of inloggen op het platform Mijn Actiris Partners (MAP). Raadpleeg zeker de handleiding voor een juiste indiening. 
 
Je gebruikt het model van kandidaatsdossier dat ter beschikking staat op het platform.

U kan ook hier reeds de documenten mbt de projectoproep downloaden:

De kandidaturen voor deze projectoproep moeten absoluut worden ingediend via la plateforme het  Mijn Actiris Partners (MAP)  en dit, ten vroegste op 18 avril 2018 et  ten laatste op 25 juni 2018 .

 

SUBSIDIE

Twee vormen, rencontré subvention:

 • Je bent projectleider en dient, alleen of samen met andere partners, een project in waarvoor jij volledig verantwoordelijk bent.
 • Je bent partenaire dans le projet een. Je dient dus samen a rencontré andere partners een project, dat onder leiding staat van een andere organisatie, die projectleider est en het geheel coördineert.

Een meer vrijblijvende vorm, zonder subvention:

 • Je werkt als organisatie samen a rencontré een partenaire die een NEET-project indient. Die partenaire vermeldt jullie samenwerking à zijn kandidaatsdossier, wat zijn kandidatuur versterkt.

MEER INFO

Raadpleeg het document  Vraag en Antwoord  voor een antwoord op eerder of vaak gestelde vragen. Lees zeker ook de  5 conseils pour een goede kandidatuur.

Tijdens de periode voor de indiening van de dossiers kunnen geïnteresseerde kandidaten bijkomende inlichtingen vragen aan het Departement Partnerships van Actiris. De contactpersonen zijn:

Februari 2018 - ICT-cheques

Heropening van het erkenningskader ICT-cheques 'Specifiek en beroepsgericht aanbod'. De maatregel 'ICT-cheques' maakt deel uit van de diensten die Actiris de werkzoekenden aanbiedt. De maatregel bestaat uit korte, niet-kwalificerende softwareopleidingen. 

Actiris heropent nu het erkenningskader 'ICT-cheques Specifiek en beroepsgericht aanbod', dat op 16 mei 2017 werd gelanceerd om de door de gemeenschappen gesubsidieerde instellingen de kans te geven een kandidaatsdossier in te dienen.

Op de wijziging van het uitsluitingscriterium na, zijn de inhoud en alle vereisten die in het lastenboek van mei 2017 staan, ongewijzigd gebleven. 
Opgelet: de operatoren die reeds een dossier hebben ingediend na de publicatie van 16 mei 2017, werden reeds beoordeeld en mogen hun kandidatuur dus niet opnieuw stellen.

Via dit erkenningskader beoogt Actiris partners te selecteren die aan de volgende doelstellingen beantwoorden:

 • Collectieve, korte, niet-kwalificerende, specifieke en beroepsgerichte softwareopleidingen aanbieden voor Brusselse werkzoekenden met een pedagogische aanpak die het vergroten van de inzet beoogt
 • Idealiter in de twee officiële talen van het Brussels Gewest
 • De opleiding vindt plaats bij de opleidingsverstrekker in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De exacte bepalingen zijn in het lastenboek opgenomen. Het erkenningskader blijft geldig tot 31 december 2021, zoals oorspronkelijk gepland.

Meer informatie nodig?

Voor de indiening van de dossiers verdient het aanbeveling het model van  kandidaatsdossier  te gebruiken. Het kandidaatsdossier moet uiterlijk op 13/04/2018 worden ingediend, zo niet is het onontvankelijk. Het kandidaatsdossier moet per aangetekende zending met ontvangstbevestiging naar Actiris worden verstuurd, evenals per e-mail. Dit zijn de adresgegevens:

Actiris - Departement Partnerships en Netwerk
Dienst Partnershipprojecten
Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel
appelspartenariats@actiris.be 

Voor bijkomende informatie en specifieke vragen kun je via e-mail terecht bij de projectbeheerder:  jfmottint@actiris.be .

Juni 2017 - Kinderopvang 

De opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar van werkzoekenden die een inschakelingstraject bij Actiris zijn begonnen.

De doelstelling van de huidige projectoproep is om de opvang te organiseren van kinderen tussen 0 en 3 jaar van werkzoekenden die een inschakelingstraject bij Actiris zijn begonnen.

De opvang moet gebeuren in bestaande opvangstructuren die goedgekeurd of erkend zijn door Kind en Gezin of door de ONE en die over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verspreid zijn. De opvangstructuren reserveren opvangplaatsen op voorwaarde dat deze plaatsen niet gesubsidieerd zijn door een andere instantie of verhogen hun opvangcapaciteit teneinde kinderen van 0 tot 3 jaar van werkzoekenden op te vangen.

De opvang moet van goede kwaliteit zijn en de wettelijke voorschriften ter zake naleven.

Deze opvang maakt het voor werkzoekende ouders mogelijk maken om de nodige stappen voor hun inschakelingstraject te ondernemen.

Deze opvang is specifiek aangezien de opvang wordt georganiseerd overeenkomstig een door Actiris goedgekeurd pedagogisch project dat integraal deel van dit lastenboek uitmaakt (cf. Bijlage 1: “Pedagogisch project en werking van de coördinatie van het netwerk van opvangstructuren van het Kinderdagverblijf van Actiris vzw”).

INFO OVER DE PROJECTOPROEP

Op 29 juni 2017 om 14 uur zal bij Actiris, Sterrenkundelaan 14 te 1210 Brussel, Beroepenpunt, een informatiesessie worden gehouden over de projectoproep en het onlineplatform (MAP). 

Om organisatorische redenen wordt aan de operatoren gevraagd om Actiris van hun deelname op de hoogte te brengen door een e-mail te sturen naar Séverine Intini, sintini@actiris.be.

De antwoorden op de meest gestelde vragen zullen op de website van Actiris worden gepubliceerd (Startpagina > Partner > Partner worden > Projectoproepen).

De opvangstructuren kunnen tijdens de periode voor de indiening van de dossiers bijkomende inlichtingen vragen aan het Departement Partnerships en Netwerk van Actiris. De contactpersoon is Séverine Intini, 02/505.15.74, sintini@actiris.be.

INDIENING DOSSIERS

Om je kandidaatsdossier in te dienen, moet je het model gebruiken dat je kunt downloaden op Mijn Actiris voor partners (MAP).

Als je op deze projectoproep wil reageren, kun je de documenten met betrekking tot de projectoproep downloaden:

Het kandidaatsdossier en zijn bijlagen moeten absoluut via MAP worden ingediend, uiterlijk op 11 augustus 2017. 

Na 11 augustus 2017 zal het niet meer mogelijk zijn om een kandidatuur in te dienen.

Het dossier moet in Word- en PDF-formaat worden ingediend, waarbij het PDF-bestand een gescande versie van het ondertekende originele exemplaar is.

In geval van informaticaproblemen kunnen deze twee versies en hun bijlagen via e-mail worden verstuurd naar appelspartenariats@actiris.be, en dit binnen dezelfde deadline.

Mei 2017 - ICT-Cheques

Erkenningskader ICT-Cheques 'specifiek' en 'beroepsgericht' aanbod

De maatregel 'ICT-Cheques' kan ingezet worden voor activeringsprogramma's en updates. 

Actiris lanceert een erkenningskader voor de ICT-Cheques “Specifiek” en “beroepsgericht” aanbod.

Bij het bepalen van de behoeften werd duidelijk dat kennis van buroticasoftware het overwicht had in de vereisten vermeld in de werkaanbiedingen. Ook kwam aan het licht dat kennis van heel wat beroepsgerichte programma's wordt gevraagd, programma's die de werkzoekenden niet beheersen.

Rekening houdende met de ICT-software die het meest door de Brusselse werkgevers gevraagd blijkt, wil de voorgestelde hervorming van de «ICT-cheques» de opleidingen mbt het «Officepakket» versterken. Tevens est het de bedoeling om het opleidingsaanbod mbt beroepsgerichte software uit te breiden. De toekenningscriteria van de “cheques” worden herzien en het administratief beheer ervan wordt vereenvoudigd. De verslaggeving van de acties wordt versterkt. De opleidingen worden in beide talen aangeboden.

Het opleidingsaanbod van de «ICT-cheques» bestaat uit 3 luiken:

 1. Algemeen aanbod:
  1. «Officepakket» in het volwassenonderwijs, voor beginnende werkzoekenden die alle functies van de programma's uit het «Officepakket» willen leren.
  2. «Office à la carte» door een privépartner die via een offerteaanvraag zal worden geselecteerd en voor een publiek met middelmatig niveau dat enkel bepaalde functies wil leren.
  3. Online leerplatform voor «Office», voor een autonoom publiek dat een opleiding van op afstand wil volgen. De dienstverlener van het e-learningplatform zal via een offerteaanvraag worden geselecteerd.
 1. Specifiek aanbod:
  1. Infografie
  2. Multimedia
  3. Webdesign / CMS
 1. Beroepsgericht aanbod:
  1. Administratie / HR: software voor salarisadministratie
  2. Bibliothecaris / Documentalist: software voor bibliotheekbeheer
  3. Communicatie / Marketing / PR: digitale marketingtools
  4. Boekhouding: boekhoudkundige software
  5. Bouw - Ontwerp en techniek / Industrie - Technisch tekenen: CAO / DAO
  6. Horeca - Hotel: beheer van de reservaties, check-in / check-out

Het erkenningskader heeft uitsluitend betrekking op het specifiek en beroepsgericht aanbod.

Met dit erkenningskader wil Actiris externe partners selecteren die volgende doelstellingen realiseren:

 • Collectieve, korte en niet-kwalificerende, specifieke en beroepsgerichte softwareopleidingen aanbieden voor Brusselse werkzoekenden met een pedagogische aanpak om de nauwgezetheid te versterken
 • Idealiter in beide officiële talen van de Regio
 • De opleiding moet bij de partner zelf plaatsvinden in het Brussels Gewest

De exacte bepalingen kan je nalezen in het lastenboek.

Het erkenningskader zal lopen van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2021.

INTERESSE?

Voor de indiening van dossiers moet je het model van kandidaatsdossier gebruiken.

Opgelet! Het kandidaatsdossier moet uiterlijk op 30 juni 2017 worden ingediend volgens de onderstaande bepaling. Zo niet, is het onontvankelijk.

Het kandidaatsdossier moet via aangetekende zending met ontvangstbevestiging worden verstuurd evenals per e-mail naar Actiris en dit naar het volgende adres:

Actiris - Departement Partenariaat en Netwerk
Dienst Partnershipprojecten en Kwaliteit
Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel
partenariatsoproepen@actiris.be


MEER WETEN?

Een informatiesessie over het erkenningskader zal doorgaan op 9 juni 2016 om 10u. Inschrijving is verplicht (ten laatste op 5 juni). Dit in de lokalen van Actiris, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel.

Voor meer informatie of inschrijving, neem contact op de projectbeheerder:  Jean-François Mottint