Aller au contenu principal

Jurist - Directie Gezondheid en Bijstand aan personen M/V/X

Ref 1412508

Geactualiseerd op 07 april 2021 via COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

De functie binnen de organisatie

De Diensten van het Verenigd College (DVC) vormen de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). 

Ze zijn bevoegd voor de uitvoering van het gezondheids- en welzijnsbeleid in het Brussels Gewest en staan ten dienste :

 • Iedereen die gebruik maakt van de gezondheids- en welzijnsinstellingen op het Brussels grondgebied (sociale bijstand, nieuwkomers, jeugdbescherming, ouderen, ¿);
 • Alle sporters die deelnemen aan evenementen in Brussel of die behoren tot de Brusselse `doelgroep' in het kader van de strijd tegen doping;
 • Personen die besmet zijn of besmet kunnen worden met een besmettelijke ziekte;
 • De eerste lijn (huisartsen, ¿) maar ook enkele honderden tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW 's, zorgdiensten, opvangcentra, ¿) die actief zijn op het gebied van gezondheid en bijstand aan personen in het Brussels Gewest.

De DVC brengen een honderdtal medewerkers samen in een actieve, tweetalige administratie waarbij veelzijdigheid en dynamiek de sleutelwoorden zijn. 

De Diensten van het Verenigd College bestaan uit vier Directies, een Studiedienst en een Communicatiedienst:

 • `Gezondheid & Bijstand aan Personen';
 • `Controle': administratieve en financiële controle van instellingen die door de GGC erkend of gesubsidieerd zijn;
 • `Coördinatie & Procedures': transversale ondersteunende diensten voor de andere Directies (HR, administratieve coördinatie, juridische dienst);
 • `Begroting & Financiën';het toezicht op de naleving van de vastgestelde budgetten en het goede beheer van de uitgaven;
 • Het `Observatorium voor Gezondheid en Welzijn', een studiedienst. 

De Directie `Gezondheid & Bijstand aan Personen' verenigt verschillende beroepsprofielen: juristen, artsen, verpleegkundigen, gezondheidsspecialisten, ¿ werken naast elkaar. Haar missie is te werken aan een kwalitatief hoogstaand systeem van Gezondheidszorg en Bijstand aan personen, toegankelijk voor iedereen in Brussel.

Deze Directie bestaat uit verschillende afdelingen:

 • Bijstand aan personen (daklozen, sociale bijstand, opvang van mensen van buitenlandse afkomst en integratieproces, re-integratie van gevangenen, jeugdhulpverlening, filmcontrole, ¿);
 • Eerste lijn & Ambulante zorg, Preventieve geneeskunde (anti-doping, vaccinatie, ¿) & Overdraagbare aandoeningen;
 • Zorginstellingen (ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, instellingen voor sociale woningbouw). 

De juridische attaché zal werken in de Directie `Gezondheid & Bijstand aan Personen'. Deze moet in teamverband en onder rechtstreeks toezicht van een eerste attaché deskundige of de directeur(trice) op alle aan deze Directie toegewezen bevoegdheidsterreinen werken. De jurist zal assistentie verlenen aan de drie afdelingen die er deel van uitmaken. 


Functiebeschrijving

Doelstellingen van de functie

De juridische attaché binnen de directie "Gezondheid en bijstand aan Personen" zal de dossiers behandelen die betrekking hebben op zaken die aan de directie zijn toegewezen. Deze zal deelnemen aan de verwerking van de dossiers in al hun dimensies, zonder zich te beperken tot het strikt juridische aspect. In dit opzicht zal hij/zij het beste uit zijn/haar algemene juridische kennis en onderzoek vaardigheden halen om de diversiteit aan juridische situaties die hij/zij tegenkomt te begrijpen. Deze zal ook een beroep doen op de analytische vaardigheden en gevoel voor teamwork.

Dagelijks zal deze altijd in teamverband werken. De gesprekspartners zijn de directe collega's en soms ook advocaten die gespecialiseerd zijn in een bepaald onderwerp of mensen die belast zijn met zaken waarin juridische of analytische vragen zich stellen. Er zal ook nauw samengewerkt worden met Iriscare (ION afhankelijk van de GGC). In de verschillende missies zal deze ervoor zorgen dat hij de toespraak aanpast aan zijn gesprekspartners om een effectieve en begrijpelijke ondersteuning te bieden. 

Meer in het bijzonder zal de jurist verantwoordelijk zijn voor:

 • Het op passende wijze ondersteunen van de directie of de partners van de SCR (Iriscare, ministeriële kabinetten), zowel in transversale zaken als in zaken die verband houden met de bevoegdheden die aan de GGC zijn gedelegeerd; 
 • Het zorgen voor de administratieve, budgettaire en juridische opvolging in de beheerscontracten van de ION GGC (Abrumet, Bruss'Help, New Samusocial, CDCS, Iriscare, ...);
 • Het adviseren en helpen bij de formele motivatie van beslissingen;
 • Het actief bijdragen aan de ontwikkeling en operationele implementatie van de vaardigheden die aan de Directie zijn overgedragen;
 • Het beheer van de projecten vanuit administratief, budgettair en juridisch oogpunt waarborgen;
 • Het sturen van nieuwe projecten volgens de methodologie van het projectbeheer, zowel wat de administratieve, budgettaire als juridische aspecten betreft;
 • Het voorstellen of de leiding nemen aangaande de redactie van voorontwerpen van ordonnanties en ontwerpbesluiten van het Verenigd College, met betrekking tot de bevoegdheden van de Directie `Gezondheid en Bijstand aan Personen', tot aan de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad en vervolgens het verzekeren van de concrete uitvoering ervan;
 • Het behandelen van geschillendossiers waarbij de Diensten van het Verenigd College betrokken zijn, door samen te werken met de advocaten die in de dossiers aangewezen zijn;
 • Het verzekeren van de omzetting en naleving van de Europese richtlijnen in zaken die onder de bevoegdheid van de Directie vallen;
 • Het verstrekken van een goed onderbouwde juridische expertise om de hiërarchie en de ministeriële kabinetten te informeren bij de vaststelling van het beleid en de strategische opties.
 • Het waarborgen van de naleving van de regels inzake administratieve transparantie.

Profielbeschrijving

Verantwoordelijkheden

Als jurist vereist de functie: 

 • Het analyseren en behandelen van dossiers betreffende de mogelijke programmatie en erkenning van bicommunautaire instellingen op het gebied van Gezondheid en Bijstand aan personen;
 • Het bijdragen tot de uitwerking van voorontwerpen van ordonnanties, ontwerpbesluiten, samenwerkingsakkoorden, verdragen in de bevoegdheidsdomeinen die aan de Directie zijn overgedragen, van de redactiefase tot aan de publicatie in het Belgisch Staatsblad, zorgen voor de coherente opname ervan in de interne en internationale rechtsorde en rekening houden met de eventuele opmerkingen van de afdeling Wetgeving van de Raad van State, en vervolgens meewerken aan de concrete uitvoering en de opvolging ervan;
 • Het opstellen van nota's over juridische kwesties;
 • Het beschikken en ontwikkelen van een algemene en voldoende kennis van het Belgisch nationaal recht (grondwettelijk recht, administratief recht, strafrecht en burgerlijk recht) om gemakkelijk te kunnen onderzoeken en communiceren over gerichte kwesties met specialisten in deze domeinen;
 • Het proactief volgen van de ontwikkelingen en veranderingen in de nationale en Europese wetgeving die van invloed kunnen zijn op de aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Directie vallen; 
 • Het opstellen en opvolgen van geschillendossiers (voor de rechtbanken, de Raad van State of het Grondwettelijk Hof) die aan een advocaat zijn toevertrouwd, wanneer ze betrekking hebben op een geschil dat verband houdt met de bevoegdheidsdomeinen van de Directie.

Als deskundig adviseur vereist de functie:

 • Het actualiseren en bijhouden van de eigen expertise door het verzamelen en analyseren van bestaande informatie, inclusief de geldende wet- en regelgeving;
 • Het samenbrengen van verschillende deskundigen om een studierapport op te stellen op basis van gedebatteerde en geargumenteerde gegevens en kruisverwijzingen;
 • Het geven van gefundeerd technisch advies en aanbevelingen om de Directie te informeren bij het bereiken van de strategische doelstellingen;
 • Het voorstellen van projectmethodologieën als reactie op de te bereiken resultaten of om geconstateerde problemen of tekortkomingen op te lossen en deelnemen aan de ontwikkeling van een beleid op basis van projectresultaten en de verzameling van informatie (ervaringen, statistieken, ¿);
 • Het houden van toezicht op gerelateerde wetgeving of wetgeving van andere entiteiten (internationaal, federaal, federaal) en op initiatieven die op andere machtsniveaus worden genomen, om ofwel te anticiperen op maatregelen die een impact kunnen hebben op de bevoegdheidsdomeinen van de Directie, of om inspiratie te putten uit goede praktijken.

Als gegevensbeheerdervereist de functie: 

 • Het verzamelen en verwerven van kennis, het op niveau blijven door de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en organisatie te volgen, de eigen expertise en die van de collega's vergroten, met name door te zorgen voor een optimale uitwisseling van technische en reglementaire kennis en veranderingen.

Voordelen van de betrekking

Wat wij aanbieden voor deze functie

 • Weddeschaal A101 [min. 39.675,65 € ; max. 70.632,37 €] geïndexeerd volgens het huidige stijgingscoëfficiënt (1,7410 op 01/04/2020);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met een aftrek van 1,09 €);
 • Hospitalisatieverzekering, inclusief kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer van en naar het werk;
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding en/of een Villo! Abonnement;
 • Flexibele dienstregeling voor de 38-urige werkweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 verlofdagen per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om te genieten van een gunstige tweetaligheidspremie.

Extra informatie
Werkplek ETTERBEEK,België
Soort overeenkomst : AOD
Andere informatie :

Diploma en/of ervaring

Gevraagd diploma

Kandidaten voor een functie als attaché - jurist moeten in het bezit zijn van een master of licentie in rechten.

Ervaring

 • Een goede kennis van publiek en administratief recht is een pluspunt;
 • Ervaring binnen een publieke administratie of kennis van publieke administratie is een pluspunt;
 • Kennis van de tweede Brusselse taal is een pluspunt.

Alle kandidaatstellingen moeten het volgende omvatten:

 • een sollicitatiebrief met een toelichting over de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie;
 • een bijgewerkt CV.

Elke kandidaatstelling moet verzonden worden naar srhdhr@ggc.brussels voor 29/04/2021voor 18u. Alle informatie betreffende de inhoud van de functie, de procedure en de gelijkwaardigheid van graden kan worden verkregen bij Dhr. Piset Nuon Neava, Attaché - Dienst HR 02/552 01 37 of Mevr. Charlot Simoens, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 33.

 • ETTERBEEK
 • Vastgoed, verzekeringen, financiën, recht
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
Contactpersoon
MADAME Simoens Charlot
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
srhdhr@ggc.brussels