Aller au contenu principal

Actiris doet er alles aan om je een optimale service aan te bieden, maar het kan voorvallen dat je niet tevreden bent over een antwoord of een beslissing van een van de diensten van Actiris.

Als je helemaal niet tevreden bent met de dienstverlening van een van de diensten van Actiris, kan je onze klachtendienst contacteren.

Wat is de klachtendienst van Actiris?

De klachtendienst is een dienst waar je gratis terecht kunt met je klacht over de diensten van Actiris.

Bij de uitoefening van zijn functie, neemt de klachtenbeheerder een neutrale en strikt onpartijdige houding in en is hij gehouden aan het beroepsgeheim. 

Wie kan een klacht indienen?

Elke natuurlijke of rechtspersoon heeft het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop een administratieve dienst of elke persoon die daar werkt heeft gehandeld tegenover haar in een specifieke zaak.

Elke externe gebruiker van Actiris kan dus een klacht indienen, of hij nu werkzoekende, werkgever of partner is. 

Waaruit bestaat een klacht?

Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten een aantal gegevens bevatten: 

 • De identiteit van de indiener van de klacht (naam, adres)
 • De dienst of de persoon waar de klacht betrekking op heeft
 • Datum en handtekening van de indiener van de klacht. Digitale handtekeningen worden aanvaard
 • De uitleg waarom de persoon een klacht indient
 • De beschrijving van het gedrag dat aan de basis ligt van de klacht
 • Datum van de feiten. Je beschikt over een termijn van 6 maanden, te tellen vanaf de feiten, om een klacht in te dienen

Wat zijn de voorwaarden om een klacht in te dienen?

De klacht moet ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ze mag geen betrekking hebben op een handeling waarover de klachtendienst al een klacht heeft behandeld
 • Er zijn voorafgaand stappen ondernomen bij de dienst waartegen de klacht is ingediend
 • Het belang van de indiener van de klacht moet duidelijk voldoende zijn
 • Ze moet betrekking hebben op onderwerpen die deel uitmaken van de opdrachten en bevoegdheden van Actiris

Hoe wordt je klacht behandeld en binnen welke termijn?

Je dient je klacht schriftelijk in bij de klachtendienst. Je legt duidelijk je probleem uit en zegt welke je verwachtingen en eisen zijn. Om het dossier te kunnen evalueren is het aangeraden om de eisen te staven met relevante documenten of bewijsstukken.

De klachtendienst controleert de geldigheid van de klacht.

Binnen de 10 dagen krijg je een ontvangstbewijs van de klacht en word je geïnformeerd over de ontvankelijkheid ervan.

De klachtendienst beschikt over een termijn van 60 dagen om je een gemotiveerd antwoord te sturen.

Wat is het verschil tussen een klacht en in beroep gaan? 

Een klacht richt zich tot dezelfde administratieve dienst die de betwiste beslissing heeft genomen (en die hier dus rechter en partij is) door hem te vragen zijn beslissing opnieuw in overweging te nemen in het licht van bepaalde nieuwe informatie. Ze wordt behandeld door de interne klachtendienst van de organisatie.

De klacht vervangt geen beroepsprocedure. Ze vervangt geen beroepsprocedure voorzien in een wettelijk kader.  Ze schort de beroepstermijnen bij de rechtbanken en gerechtshoven niet op.

Door in beroep te gaan kan je een beslissing betwisten. Ze wordt dan behandeld door de bevoegde instanties die vooraf zijn vastgelegd en geen deel uitmaken van de administratieve dienst die de beslissing heeft genomen.

Hoe kan je een klacht indienen?

Gebruik onderstaand formulier.

Je klacht zal enkel behandeld worden als je eerst contact opnam met de betrokken dienst en er geen oplossing gevonden werd.
 

De klacht moet vervolgens worden doorgestuurd naar de klachtendienst:

 • via e-mail naar het adres klachten@actiris.be
 • per post naar het adres:   

  Actiris
  Klachtendienst
  Sterrenkundelaan 14
  1210 Brussel

Ook interessant