Aller au contenu principal

Deze website wordt beheerd door:

  • Actiris (Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling)
    Sterrenkundelaan 14
    1210 Brussel
  • KBO-nummer: 0239.843.188
  • Telefoon: 0800 35 123

De website www.actiris.brussels en de daaraan gekoppelde websites (https://my.actiris.brussels, https://rpe2.actiris.be) worden je ter beschikking gesteld door Actiris en beantwoorden aan de doelstellingen van Actiris die in de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van Actiris en in het beheerscontract van Actiris zijn vastgelegd.

Redactionele verantwoordelijkheid

Actiris kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud die door andere gebruikers op deze website wordt geplaatst, met name de inhoud van de werkaanbiedingen. Op dezelfde wijze kan Actiris in geen geval verantwoordelijk worden gesteld als blijkt dat de informatie op de websites onjuist of onvolledig zou zijn.

Actiris kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor de schade die de bezoekers van deze websites zouden kunnen ondervinden als gevolg van een interpretatie of het gebruik, door de bezoekers zelf of door derden, van de gegevens en de inhoud van deze sites. De bezoekers van deze websites zijn zich ervan bewust dat de gepubliceerde informatie kan worden gewijzigd zonder dat ze hiervan op de hoogte worden gebracht. Actiris behoudt zich het recht voor om de webservice van bovengenoemde sites, ongeacht de reden, te wijzigen of te onderbreken. Actiris behoudt zich eveneens het recht voor om de huidige toegangs- en gebruiksvoorwaarden eenzijdig te veranderen.

Actiris is enkel redactioneel verantwoordelijk voor de officiële websites opgenomen in de volgende lijst:

Actiris aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor elke andere website, elke andere blog of elk ander sociaal netwerk waar Actiris wordt vermeld en die/dat niet in bovenstaande lijst is opgenomen.

Intellectuele eigendom en gebruiksrechten van de voorgestelde informatie

De intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot deze websites berusten uitsluitend bij Actiris. De informatie op deze websites mag worden gebruikt op voorwaarde dat de bron wordt vermeld. Het logo van Actiris, van bepaalde diensten van Actiris en van zijn partners zijn gedeponeerde merken en mogen niet worden gebruikt of doorgegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Actiris.

De gegevens op deze website mogen door de werkgevers en de werkzoekenden niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan die waarvoor ze werden gepubliceerd, namelijk het aanbieden van en het zoeken naar werk.

De bezoekers van deze websites voorkomen dat zij door een onvoorzichtig gebruik van de websites of een gebruik met slechte bedoelingen op eender welke wijze afbreuk doen aan de inhoud van deze websites en/of de reputatie van Actiris of van derden, niet-toegestane wijzigingen aanbrengen, functiestoornissen of een (tijdelijke of permanente) onbeschikbaarheid van de websites veroorzaken, of in het algemeen bijdragen aan eender welk incident dat schade kan veroorzaken aan Actiris of aan derden.

Actiris geeft de gebruikers van deze site de toestemming om de informatie van de site te kopiëren, af te drukken en door te geven voor informatiedoeleinden.

Verzameling en bescherming van de gegevens

De bezoekers van deze websites verbinden zich ertoe gegevens in te voeren die correct, exact, wettelijk en in overeenstemming met de goede zeden zijn. Actiris kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de sites van derden die de gebruiker raadpleegt via een link op deze website.

Actiris mag de gegevens van de werkzoekenden gebruiken om hen te informeren over zijn diensten en producten of om hen alle nuttige informatie voor hun zoektocht naar werk mee te delen.

Actiris verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers te beheren overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Voor meer informatie over het beheer van de persoonsgegevens: zie Privacy & Cookies.