Aller au contenu principal

Wat is het?

De gesubsidieerde contractuele wordt aangeworven met een specifieke arbeidsovereenkomst om te werken in de non-profitsector.

Voorwaarden?

Om kandidaat-geco-werknemer te zijn, moet u:

 • Je bent gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je beschikt over een diploma dat overeenstemt met de vereiste functie.
 • Je maakt geen deel uit van de raad van bestuur van de vzw die je aanwerft.

EN je moet ook aan een van deze criteria voldoen:

 • HETZIJ ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij Actiris en in het bezit zijn van één of meerdere attesten die bewijzen dat u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:  
  • ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende minstens 6 maanden bij een openbare tewerkstellingsdienst van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte in het jaar voorafgaand aan de aanwerving;
  • recht hebben op maatschappelijke integratie of maatschappelijke hulp en gedurende minstens 6 maanden een leefloon of maatschappelijke hulp hebben ontvangen in het jaar voorafgaand aan de aanwerving.
 • HETZIJ uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of werkzoekende met recht op
  maatschappelijk integratie zijn en aan één van de volgende voorwaarden voldoen:
  • minstens 40 jaar oud zijn;
  • aangeworven worden door een door de Vlaamse of Franse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling;
  • aangeworven worden in een instelling voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar;
  • aangeworven worden ter vervanging van een personeelslid in loopbaanonderbreking;
 • HETZIJ werkzoekende zijn:
  • die wegens langdurige werkloosheid geen het recht meer heeft op een werkloosheidsuitkering; overeenkomstig de artikels 80 tot 88 van het koninklijk besluit van 25 november 1991;
  • die een handicap heeft en inkomensvervangende of integratietegemoetkomingen geniet (wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten).
  • die topatleet is, voorgedragen door een sportbond erkend door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap.

Welke werkgevers?

Je kunt als gesubsidieerde contractuele werken:

 • bij publieke overheden
 • bij vzw’s
 • bij openbare vastgoedmaatschappijen

Welk loon?

Je krijgt een loon dat gelijk is aan datgene dat aan een personeelslid in dezelfde functie is toegekend.

Meer informatie?

Richt je tot je werkconsulent in je vestiging voor al je vragen over de vereiste voorwaarden om als geco te werken.

In het kader van een specifieke vacature, zal hij je doorverwijzen naar de aanwervingsconsulent van Select Actiris. Die zal je het noodzakelijke A6-document geven om een geco-overeenkomst te tekenen.