Aller au contenu principal

Attaché - Dienst Human Ressources M/V/X

Ref 1415346

Geactualiseerd op 02 april 2021 via COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

De functie binnen de organisatie

De Diensten van het Verenigd College (DVC) vormen de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). 

Ze zijn bevoegd voor de uitvoering van het gezondheids- en welzijnsbeleid in het Brussels Gewest en staan ten dienste:

 • Iedereen die gebruik maakt van de gezondheids- en welzijnsinstellingen op het Brussels grondgebied (sociale bijstand, nieuwkomers, jeugdbescherming, ouderen, ¿);
 • Alle sporters die deelnemen aan evenementen in Brussel of die behoren tot de Brusselse `doelgroep' in het kader van de strijd tegen doping;
 • Personen die besmet zijn of besmet kunnen worden met een besmettelijke ziekte;
 • De eerste lijn (huisartsen, ¿) maar ook enkele honderden tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW 's, zorgdiensten, opvangcentra, ¿) die actief zijn op het gebied van gezondheid en bijstand aan personen in het Brussels Gewest.

De DVC brengen een honderdtal medewerkers samen in een actieve, tweetalige administratie waarbij veelzijdigheid en dynamiek de sleutelwoorden zijn. 

De Diensten van het Verenigd College bestaan uit vier Directies, een Studiedienst en een Communicatiedienst:

De Directie "Coördinatie & Procedures" bestaat uit een multidisciplinair team, dat is onderverdeeld in vier diensten:

 • 'Coördinatie & Transversale Ondersteuning';
 • 'Human Resources';
 • 'Infrastructuur'; 
 • 'Procedures & Juridische ondersteuning'.

De belangrijkste taak van deze Directie is het verlenen van de nodige administratieve, juridische en functionele ondersteuning aan de andere directies. Als taken heeft de Dienst 'Human Ressources':

 • Het voorbereiden en beheren van de begroting;
 • Het controleren van de loonelementen;
 • Het zorgen voor financiële verrichtingen: beheer van de lonen en facturen met betrekking tot het departement (sociale abonnementen zoals MIVB, NMBS, Villo!, diverse HR-facturen, verzekeringen,¿);
 • Het toezien op de naleving van de wetgeving inzake overheid- en arbeidsrecht;
 • Het opvolgen van de wijzigingen in de regelgeving aangaande het personeel;
 • Het opzetten procedures, opvolg- en beheersinstrumenten;
 • Het voorzien van HR-statistieken;
 • Het controleren van alle soorten afwezigheden (verloven, zendingen,¿);
 • Het organiseren van aanwervingen (van de validatie van de functiebeschrijving tot de aanwerving);
 • Het begeleiden van de loopbaanontwikkeling;
 • Het organiseren en ondersteunen van opleidingen;
 • Het invoeren van een welzijnsbeleid voor werknemers.

De attaché Human Ressources zal meewerken aan het beheer van de Dienst 'Human Ressources'.  Hij/zij zal een essentiële partner zijn van de eerste deskundige attaché die verantwoordelijk is voor de Dienst 'Human Ressources' en de directeur(trice) van de Directie "Coördinatie & Procedures".


Functiebeschrijving

Doelstellingen van de functie

De attaché Human Ressources zal met de volgende taken belast worden:

 • Het begeleiden of, in geval van afwezigheid of verhindering, vervangen van de dienstverantwoordelijke; 
 • Het verzekeren van de werkverantwoordelijkheid binnen de dienst, op vlak van kwaliteit en termijnen;
 • Het betrokken zijn mij transversale HR-projecten;
 • Het verspreiden onder de diensten/directies van ontvangen informatie over DHR-materie en vragen beantwoorden van dienstverantwoordelijken/directies over dit onderwerp;
 • Het bijstaan van de volledige dienst inzake de administratieve en financiële loopbaan van het personeel;
 • Het toezien op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving bij diverse HR-aangelegenheden, waaronder het gebied van diversiteit;
 • Het verzekeren van het administratief beheer van de personeelsdossiers;
 • Het beheren van de programmatie, opvolging en effect van de jaarlijkse opleidingsplannen voor het personeel teneinde hun vaardigheden te ontwikkelen op basis van de strategische prioriteiten van de administratie;
 • Het samenwerken met de dienstverantwoordelijke bij het ontwerpen en invoeren van instrumenten inzake de evaluatie, opleiding en loopbaanopvolging van het personeel;
 • Het bijdragen aan het denkproces over personeelsbewegingen naargelang de behoeften van de diensten/directies;
 • Het actief deelnemen aan de aanwervingsprocedures en aan de opvolging van vergelijkende selecties die door de Dienst HR georganiseerd worden voor de verschillende directies;
 • Het bijdragen tot de verwezenlijking van de welzijnsomstandigheden op het werk. 

Profielbeschrijving

Verantwoordelijkheden

Als polyvalent attaché Human Ressources vereist de functie: 

 • Het adviseren van de dienstverantwoordelijke aangaande de analyse, verzameling en opvolging van personeelscijfers met het oog op een optimaal gebruik en communicatie hiervan op tijdens vergaderingen van de verschillende interne en externe beheersorganen (overlegcomité, basisoverlegcomité, directieraad, bilaterale met de kabinetten,¿);
 • Het meewerken aan de ontwikkeling, uitvoering en beheer van de verschillende HR-processen en -instrumenten;
 • Het deelnemen aan de operationele uitvoering van de door de dienst behandelde zaken, teneinde een optimaal personeelsbeheer te garanderen;
 • Het deelnemen aan de ontwikkeling, uitschrijving en opvolging van overheidsopdrachten die verband houden met de bevoegdheden van de dienst; 
 • Zich op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in verband met de door de dienst behandelde aangelegenheden en van de wet- en regelgeving die van kracht is.

Als deskundig adviseur vereist de functie:

 • Het actualiseren en bijhouden van de eigen expertise door het verzamelen en analyseren van bestaande informatie, inclusief de geldende wet- en regelgeving;
 • Het samenbrengen van verschillende deskundigen om een studierapport op te stellen op basis van gedebatteerde en geargumenteerde gegevens en kruisverwijzingen;
 • Het geven van gefundeerd technisch advies en aanbevelingen om de Directie te informeren bij het bereiken van de strategische doelstellingen;
 • Het voorstellen van projectmethodologieën als reactie op de te bereiken resultaten of om geconstateerde problemen of tekortkomingen op te lossen en deelnemen aan de ontwikkeling van een beleid op basis van projectresultaten en de verzameling van informatie (ervaringen, statistieken, ¿);
 • Het houden van toezicht op gerelateerde wetgeving of wetgeving van andere entiteiten (internationaal, federaal, federaal) en op initiatieven die op andere machtsniveaus worden genomen, om ofwel te anticiperen op maatregelen die een impact kunnen hebben op de bevoegdheidsdomeinen van de Directie, of om inspiratie te putten uit goede praktijken.

Als gegevensbeheerder vereist de functie: 

 • Het verzamelen en verwerven van kennis, het op niveau blijven door de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en organisatie te volgen, de eigen expertise en die van de collega's vergroten, met name door te zorgen voor een optimale uitwisseling van technische en reglementaire kennis en veranderingen;
 • Het bijdragen aan de oprichting van gegevensbanken en de verbetering van de werkinstrumenten (met name IT-instrumenten);
 • Het organiseren van bijeenkomsten voor de uitwisseling van ideeën en informatie, binnen de Directie, de administratie of met externe leden;      
 • Het aanspreekpunt zijn voor interne en externe verzoeken die een hoog niveau van deskundigheid vereisen (interpretatie van de regelgeving, ¿);
 • Het zorgen voor de correcte uitwisseling van informatie aan de verschillende externe partners, eventueel in samenwerking met de afdeling Communicatie.

Voordelen van de betrekking

Wat wij aanbieden voor deze functie

 • Weddeschaal A101 [min. 39.675,65 € ; max. 70.632,37 €] geïndexeerd volgens het huidige stijgingscoëfficiënt (1,7410 op 01/04/2020);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met een aftrek van 1,09 €);
 • Hospitalisatieverzekering, inclusief kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer van en naar het werk;
 • Mogelijkheid tot het verkrijgen van een fietsvergoeding en/of een Villo! Abonnement;
 • Flexibele dienstregeling voor de 38-urige werkweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 verlofdagen per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om te genieten van een gunstige tweetaligheidspremie.

Extra informatie
Werkplek ETTERBEEK,België
Soort overeenkomst : AOD
Andere informatie :

Diploma en/of ervaring

Gevraagd diploma

Kandidaten voor een functie als attaché moeten in het bezit zijn van een master of licentie, bij voorkeur georiënteerd op human ressources, arbeidsrecht, managementwetenschappen of andere menswetenschappen.

Ervaring

 • Een gevarieerde ervaring in verschillende facetten van personeelszaken is een pluspunt;
 • Ervaring binnen een publieke administratie, sociaal secretariaat of kennis van publieke administratie is een pluspunt;
 • Een goede kennis van de sociale wetgevingen is een pluspunt.
 • Kennis van de tweede Brusselse taal is een pluspunt.

Alle kandidaatstellingen moeten het volgende omvatten:

 • een sollicitatiebrief met een toelichting over de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie;
 • een bijgewerkt CV.

Elke kandidaatstelling moet verzonden worden naar srhdhr@ggc.brussels voor 21/04/2021 voor 18u. Alle informatie betreffende de inhoud van de functie, de procedure en de gelijkwaardigheid van graden kan worden verkregen bij Dhr. Piset Nuon Neava, Attaché - Dienst HR 02/552 01 37 of Mevr. Charlot Simoens, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 33.

 • ETTERBEEK
 • Administratie en boekhouding
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
Contactpersoon
MADAME Simoens Charlot
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
srhdhr@ggc.brussels