Aller au contenu principal

Klinisch psycholoog of orthopedagoog voor de Dienst Gezondheidszorg in gevangenissen M/V/X

Ref 3454073

Geactualiseerd op 17 maart 2023 via SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Er zijn 14 vacatures (8 Nederlandstalige en 6 Franstalige) bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Galileelaan 5/2, 1210 Brussel, met een tewerkstelling in de gevangenis van Haren, Gent, Leuven-Centraal, Antwerpen, Dendermonde of Hasselt (of in een Franstalige gevangenis voor de Franstalige kandidaten).

Er wordt dus een contract afgesloten met de FOD Volksgezondheid maar u werkt binnen de Dienst Gezondheidszorg van een gevangenis. Deze dienst ressorteert onder de Centrale Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen (DG EPI) van de FOD Justitie, die verantwoordelijk is voor de organisatie en coördinatie van somatische en mentale zorg  voor gedetineerden. In elke gevangenis wordt de somatische en mentale zorg verleend door de Dienst Gezondheidszorg, die ook de gevangenisarts(en) ondersteunt bij de dagelijkse consulten. De psycholoog of orthopedagoog is tewerkgesteld binnen de Dienst Gezondheidszorg van de gevangenis en staat dus onder toezicht van de coördinerende arts.

Het eigene aan deze opdracht is dat de gezondheidszorg georganiseerd moet worden, rekening houdend met  de context van een gevangenis.

De psychologen en orthopedagogen werken in dienst van de FOD Volksgezondheid.  Er zullen dus regelmatig intervisies en gesprekken georganiseerd worden door de FOD Volksgezondheid voor alle psychologen en orthopedagogen die binnen dit project aangeworven worden. Bedoeling hiervan is kennis te delen, maar ook eventuele problemen in de werking in de gevangenissen te bespreken en naar oplossingen te zoeken.

Opdrachten en waardenkader van de FOD Volksgezondheid  

Met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren, wil de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu de Belgische promotor zijn van het principe « One World, One Health ». Hierbij staat de gezondheid, in al haar facetten, centraal. En dit betreft zowel de menselijke gezondheid, de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten alsook voeding.

Wij positioneren ons als een horizontale beleidsondersteunende afdeling "Gezondheid en Milieu in alle beleidssectoren", die de eenheid en samenhang van ons beleid bevordert. Wij zijn voorstander van een holistische benadering van gezondheid (menselijke gezondheid, wereldgezondheid, gezondheid van dieren en planten) met als uiteindelijk doel de verbetering van de menselijke gezondheid.

Om dit te bereiken wil de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie zijn die steunt op competent en autonoom personeel, dat verantwoordelijkheidsgevoel heeft en zijn expertise en talent ontwikkelt.


Functiebeschrijving

Ben jij gepassioneerd in klinische psychologie of orthopedagogie ? Boeit de gevangenisomgeving en de verslavingsproblematiek jou en wil je jouw competenties in dienst van de FOD Volksgezondheid en Justitie stellen?

In het kader van de hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg worden momenteel verschillende initiatieven genomen in de vorm van projecten. Het versterken van de diensten gezondheidszorg gevangenissen (de `medische diensten') met klinisch psychologen en orthopedagogen is er daar één van.

Deze uitbreiding heeft tot doel meer aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheidszorg in de gevangenis, en in het bijzonder voor de verslavingsproblematiek. De klinische geestelijke gezondheidszorg voor gedetineerden moet namelijk evenwaardig zijn aan deze voor  personen in de vrije samenleving.

Als psycholoog of orthopedagoog wordt u voor dit project aangeworven door de FOD Volksgezondheid en tewerkgesteld in de Dienst Gezondheidszorg van een gevangenis.

Uw opdrachten zijn,  (a) de screening en anamnese van geestelijke gezondheidsproblemen bij gedetineerden en (b) het verlenen van psychologische zorg aan deze doelgroep. U verleent zorg op maat van de cliënt en u werkt samen met interne en externe partners in dit kader. U heeft bijzondere aandacht voor de verslavingsproblematiek.

Binnen deze context en in rechtstreekse samenwerking met de Dienst Gezondheidszorg van een gevangenis moet u:

 • instaan voor de anamnese van gedetineerden door middel van gestandaardiseerde screeningsinstrumenten,
 • een kort psychotherapeutisch aanbod bieden aan patiënten en cliënten, binnen een forensisch zorgkader, en met specifieke aandacht voor personen met een problematiek van alcohol, illegale drugs en/of psychoactieve medicatie;
 • interveniëren in crisissituaties; u draagt bij tot het stabiliseren en/of bevorderen van het psychisch welzijn van cliënten en patiënten ;
 • zorgverleners en ander betrokken gevangenispersoneel ondersteunen om kwalitatieve en adequate gezondheidszorg te kunnen aanbieden;
 • de wetenschappelijke en organisatorische evoluties met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg buiten de gevangenis opvolgen, creatieve en vernieuwende ideeën aanreiken, en met concrete voorstellen komen om deze uit te werken;
 • goede contacten onderhouden met de Dienst Gezondheidszorg van de gevangenis en met organisaties buiten de gevangenis,  en een samenwerking initiëren/onderhouden met het pilootproject `drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie'.

 


Profielbeschrijving

COMPETENTIES
Een goede motivatie is zeer belangrijk.

 

Gedragsgerichte competenties :

 • Informatie verwerken : u legt verbanden tussen verschillende gegevens, bedenkt alternatieven en trekt passende conclusies;
 • Problemen oplossen: u behandelt en lost autonoom problemen op, u zoekt naar alternatieven en u gaat oplossingsgericht tewerk. 
 • In teamverband werken : Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen  aan de goede werking van de dienst.
 • Dienstgericht handelen: u begeleidt interne en externe cliënten op een transparante, integere en objectieve manier, waarbij u hen een persoonlijke en constructieve begeleiding aanbiedt.

Technische competenties

U beschikt over een goede kennis van en inzicht in het diagnostisch proces en de behandelmethodes voor psychopathologieën.

Pluspunten:

 • U beschikt over klinische en/of therapeutische expertise alsook over een therapeutische vorming. U heeft affiniteit met de doelgroep van personen met een problematiek van alcohol, illegale drugs en/of psychoactieve medicatie.
 • Kennis van een andere taal is een pluspunt (gezien de culturele diversiteit in de penitentiaire inrichtingen).

Voordelen van de betrekking

ARBEIDSVOORWAARDEN

 • U wordt aangeworven als contractueel personeelslid met een startbaanovereenkomst (eenjarig contract met mogelijkheid tot verlenging - check PO) in niveau A1 met bijhorende weddeschaal (NA11).
 • Minimum aanvangswedde: 43.757,81 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Via de salarissimulator kan u uw bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.
 • Uw plaats van tewerkstelling: binnen 1 van de vermelde gevangenissen
 • Uw werkregime is voltijds (38u/week).

 

 Voordelen

 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (enkel Haren)
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • 26 dagen verlof per jaar en sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Glijdende, flexibele werkuren in een 38-urenweek
 • Mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen

 


Extra informatie
Werkplek Sint-Joost-ten-Node, België
Soort overeenkomst : Werk
Andere informatie :

SELECTIEPROCEDURE
Indien u voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (jonger dan 26 jaar en beschikken over het vereiste masterdiploma en bijhorend visum) kan u op basis van uw motivatiebrief en CV uitgenodigd worden voor een interview.

De selectiegesprekken vinden plaats tussen de 2de helft van april in Brussel (in de gebouwen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu). Het interview evalueert of uw gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek `Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over uw motivatie, interesse en voeling met het werkterrein.

U bent geslaagd als u tenminste 50/100 behaalt.

Heeft u vragen m.b.t. de inhoud van de functie ?

Contacteer ilse.declercq@health.fgov.be (02/524.85.07)

Heeft u vragen m.b.t. de selectieprocedure?

Contacteer: Selectieverantwoordelijke: francis.vyncke@health.fgov.be  (02/524 .93.04)

SOLLICITEREN

Heeft u interesse in deze functie?

Stuur uw CV, motivatiebrief en een kopie van uw diploma ten laatste op 7 april 2023 door naar selection@health.fgov.be

 

 • Saint-Josse-ten-Noode
 • Psychosociale- en opvoedingsactiviteiten
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Contactpersoon
MADAME Van Hoorde Tania
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
tania.vanhoorde@health.fgov.be