Aller au contenu principal

Deskundige scholenwerking NBMV M/V/X

Ref 3465584

Geactualiseerd op 17 maart 2023 via FEDASIL

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.
Fedasil zoekt een
Deskundige scholenwerking NBMV (M/V/X)
voor het opvangcentrum van Schaarbeek
niveau B
Interne & externe selectie
Referentienummer: 9072-023


Functiebeschrijving

Functie
Doel
Het bieden van informatie en individuele ondersteuning in eerste lijn aan de niet-begeleide minderjarige asielzoekers in het centrum. Het gaat om een begeleiding op psychosociaal, administratief en procedureel (juridisch) vlak.
Context
Het opvangtraject van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen verloopt in drie fasen (zie ook: https://www.fedasil.be/nl/asiel-belgie/minderjarigen/niet-begeleide-minderjarige-vreemdelingen-nbmv). Het centrum behoort tot de tweede opvangfase. De niet-begeleide minderjarigen komen hier terecht na een begeleidingstraject van ongeveer 4 weken in een observatie- en oriëntatiecentrum.
De personeelsleden verzekeren de omkadering van de jongeren en hebben verschillende taken en profielen. Samen vormen ze de verschillende diensten van het centrum: de sociale dienst, de medische dienst, de logistieke-technische dienst, de administratie, ...
Als psycholoog werkt u binnen de medische dienst, deze bestaat uit 2 medewerkers waaronder 1 verpleegkundige en 1 psycholoog (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be). U werkt tevens nauw samen met de sociale dienst van het opvangcentrum.
Inhoud
Je belangrijkste taken:
¿ Je communiceert en overlegt met de jongeren over hun juridisch statuut.
¿ Je verwijst jongeren door naar interne en externe gespecialiseerde instanties en personen.
¿ Je bent verantwoordelijk voor het opbouwen, samenstellen en opvolgen van de individuele dossiers en observatieverslaggeving.
¿ Je biedt mentale en psychische ondersteuning aan de jongeren.
¿ Je voert gesprekken met de jongeren en rapporteert hierover.
¿ Je staat mee in voor de naleving van het huisreglement, met het oog op de algemene rust, orde en goede vorm van samenleving.
¿ Je ondersteunt jongeren en beklemtoont hierbij de verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van betrokkenen.
¿ Je werkt mee aan een klimaat van vertrouwen, ter bevordering van het algemeen welbevinden van de bewoners en ter preventie van psychosociale problemen.
¿ Je treedt pro-actief en bemiddelend op bij klachten en/of conflicten.
¿ Je bouwt een netwerk uit van samenwerkingsverbanden.
¿ Je zet - in overleg met het team - in op een sterke pedagogische werking door deelname aan jaaractieplannen, groepswerk en een constructieve dialoog.
¿ Je biedt hulp waar nodig aan je collega's van de dienst begeleiding.
¿ Je volgt persoonlijke handelingsplannen mee op, bouwt een vertrouwensbasis op en vervult een voorbeeldfunctie.
¿ Je stelt taakplanningen op, vult een logboek in, maakt standaardrapporten en beheert documenten en dossiers. Je helpt bij de opmaak roosters en affiches voor de activiteiten.
¿ Je ondersteunt de organisatie van educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten, je motiveert het doelpubliek en neemt zelf deel. Je beheert het materiaal en onderhoudt contacten met externe lesgevers, vrijwilligers en externe partners
¿ ...


Profielbeschrijving

Profiel
U heeft bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners (Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).
Diploma en ervaring
Diploma vereist: (niveau B) Je bent houder van een graduaat/bachelor diploma in een sociale richting (opvoeder, sociaal of psychologisch assistent, ergotherapie,..of in een paramedische richting).
Kennis van de asielprocedure is een pluspunt
Technische vaardigheden
Vereisten
Je hebt praktische pc-vaardigheid (internet, word, excel, Powerpoint).
Troeven
Je zal in een tweetalige omgeving werken: u hebt een kennis van het Frans.
Je kan je vlot uitdrukken in het Engels.
Je bent autonoom en bent in staat initiatieven te nemen.
Je geeft blijk van teamspirit.
Je kan goed luisteren, bent communicatief en toont interesse voor multiculturele relaties.
Je kan goed omgaan met stress en conflicten.
Je bent neutraal en professioneel in de relatie cliënt-hulpverlener.
Kennis van een andere vreemde taal is een serieuze troef.
Algemene vaardigheden
In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.
Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.
Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.
Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.
Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.
INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.
Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.
ONDERSTEUNen: Collega's begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.


Voordelen van de betrekking

Aanbod
Type overeenkomst
Een halftijds of voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur met mogelijkheid tot verlening. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.
Plaats van tewerkstelling
Opvangcentrum Schaarbeek
Lambertmontlaan 322, 1030 Schaarbeek
Loon
Je wordt aangeworven op niveau B met het barema dat daarmee overeenstemt. Je bruto geïndexeerd aanvangssalaris bedraagt € 2.746 (bruto voltijds maandsalaris). Dit bedrag kan
worden verhoogd in functie van je professionele ervaring. Voor meer info hierover, verwijzen we naar de website www.fedweb.be.
Voordelen
26 jaarlijkse verlofdagen (onmiddellijk bij indiensttreding en pro rata van je arbeidsregime - 26 dagen voor voltijds)
Aanbod van gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer
Premies voor onregelmatige prestaties
Maaltijdcheques
Mogelijkheid tot telewerk
Als je kiest voor Fedasil, kies je voor een multiculturele en boeiende werkomgeving. Door onze missie bevinden wij ons in het brandpunt van de maatschappij, van wereldpolitiek tot buurtbelang.


Extra informatie
Werkplek Aalst (Limb.), België
Soort overeenkomst : Werk
Andere informatie :

Zin om te solliciteren?
Solliciteer tegen ten laatste 26/03/2023 voor middernacht door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.
Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:
¿ een motivatiebrief
¿ een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
¿ een kopie van het vereiste diploma.
Buitenlands diploma
Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.
Kennis van het Nederlands
Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).
Juridische attesten
Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.
Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.
Diversiteit
Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.
Selectieprocedure
Voorselectie
De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.
Selectie
De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.
Interne kandidaten
Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een
selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.
Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij arlette.ingabire@fedasil.be (HR expert).

 

 

  • Aalst (Limb.)
  • Administratie en boekhouding
  • Voltijds
  • Met

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
FEDASIL
Contactpersoon
MONSIEUR RH service
Presentatiewijze

Solliciteren via Web site

Website
www.fedasil.be