Aller au contenu principal

MEDEWERKER(S) AMBULANT ZORGAANBOD VOOR MENSEN MET EEN JUSTITIEEL STATUUT EN PSYCHISCHE PROBLEMATIEK M/V/X

Ref 3681050

Geactualiseerd op 27 mei 2023 via AHASVERUS.

Terug naar de lijst
Beschrijving van de onderneming

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Ahasverus is één van de 18 CGG's in Vlaanderen en Brussel. Een CGG biedt gespecialiseerde ambulante zorg aan kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen met matige tot ernstige psychische problemen. Vanuit multidisciplinaire teams en evidence based behandelinzichten en -methodes, zetten we in op behandeling van die psychische problemen. Daarnaast zijn we als CGG werkzaam rond preventie (via deskundigheidsbevordering van intermediairs) en vroeginterventie. Met kernwaarden als passie, performantie, expertise en verantwoordelijkheid werken we samen met cliënten en hun omgeving aan hun herstel.

Als CGG zijn we één van de vele actoren in het landschap van zorg en welzijn, bijvoorbeeld in de netwerken geestelijke gezondheid kinderen-jongeren en volwassenen-ouderen, in forensische netwerken, enz. Samenwerking met partners, zowel in zorg naar cliënten als op het vlak van structurele afstemming, zit verweven doorheen onze werking. In onze missie klinkt het als volgt: CGG Ahasverus gaat, in samenwerking met haar partners en in haar werkingsgebied Halle-Vilvoorde, voor burgers met een veerkrachtige geestelijke gezondheid.

Meer weten over het CGG? https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/cgg/ahasverus (zie ook https://www.ahasverus.be)

In het kader van federale middelen, beheerd door Vlaanderen en de komende jaren ter beschikking gesteld vanuit het Agentschap Justitie en Handhaving, kunnen wij in samenwerking met partners in Halle-Vilvoorde en Brussel een ambulant zorgaanbod creëren voor mensen met een justitieel statuut (niet-gedetineerd maar vb. alternatieve gerechtelijke maatregel) en met een psychische problematiek. We zijn dan ook op zoek naar (een) collega(`s) (in totaal 30 à 38u) om mee deze zorg vorm te geven en te bieden.

Er zijn soms tezelfdertijd nog andere vacatures in CGG Ahasverus. Bekijk zeker ook eventuele andere vacatures in geval je een combinatie zou overwegen.


Functiebeschrijving

In respons op de projectoproep Ambulant zorgaanbod voor niet-gedetineerde justitiabelen met een psychische problematiek is door zorgpartners vanuit Vlaams-Brabant en Brussel een aanvraagdossier ingediend. Voor wat betreft Halle-Vilvoorde en Brussel zijn de kernpartners CGG Ahasverus en De Spiegel, in samenwerking met Justitiehuis Brussel. Samen zal worden ingezet op het realiseren van een (passende toeleiding naar en opvolging van) ambulant zorgaanbod voor mensen met een justitieel statuut (niet-gedetineerd maar vb. alternatieve gerechtelijke maatregel). Meer specifiek gaat het om een aanbod naar mensen die in justitiële opvolging zijn bij het justitiehuis en bij wie zich een psychische problematiek voordoet in combinatie met agressie- en /of alcoholproblematiek.

Jouw functie zal erin bestaan om dit aanbod van zorg te doen en mee vorm te geven in samenwerking met partners zoals De Spiegel en Justitiehuis Brussel alsook enkele andere partners. CGG Ahasverus zal met name inzetten op zorgaanbod naar mensen met een psychische problematiek en agressieproblematiek, in de context dus van een justitiële maatregel.

Jouw precieze functie en takenpakket kunnen zich differentiëren in relatie tot jouw opleidingsachtergrond en ervaring. In essentie gaat het om bijdragen tot begeleiding en behandeling van de omschreven cliëntendoelgroep.

Je takenpakket omvat drie luiken, waarbij de klemtoon ligt op het eerste.

 • De CGG-zorg naar de betreffende doelgroep mee verder uitwerken en bieden:
  • Op basis van voor handen materiaal en in overleg met andere actoren, een in hoofdzaak individueel CGG-aanbod rond agressie doorontwikkelen naar de omschreven doelgroep;
  • In goede samenwerking met partners (De Spiegel, justitiehuis, ...) en in afstemming op werkafspraken dienaangaande (vb. prestatieverbintenis, eventueel driegesprek, elementaire opvolging en rapportage), de door het justitiehuis toegeleide cliënten begeleiden en behandelen;
  • In functie van deze begeleiding en behandeling, een zicht hebben op (psycho)diagnostische aspecten bij de cliënt (via vb. bestaande diagnostische verslaggeving) en desgevallend organiseren dat bijkomende screening of diagnostiek gebeurt;
  • De gebruikelijke dossiervorming en registratie in het elektronisch patiëntendossier op een kwaliteitsvolle manier realiseren;
  • Bijdragen aan projectrapportage omtrent dit initiatief naar bevoegde overheden;
  • ...
 • Participeren aan structurele samenwerkingen/overleggen met externe partners rond doelgroep/thema:
  • Gericht investeren in de samenwerking met justitiële partners m.n. justitiehuis;
  • Deelnemen of bijdragen aan overleggen die de structurele (samen)werking rond de doelgroep willen bevorderen (vb. casustafel, provinciale overlegtafel);
  • In overleg binnen netwerken andere partners benaderen en, waar nodig, appelleren;
  • ...
 • Samen met collega's van de reguliere en forensische zorg in het CGG en met het directieteam, actieve casusgerichte verbindingen en samenwerkingen uitbouwen en deskundigheden uitwisselen en versterken tussen reguliere en forensische zorg:
  • Met input vanuit forensische collega's en directieteam (in het bijzonder de adjunct-directie forensische zorg CGG-breed), de collega's in de reguliere CGG-teams informeren over een aantal geëigende werkwijzen bij een justitieel doelpubliek (prestatieverbintenis, driegesprek, ...) en hen meenemen in het werken met deze doelgroep;
  • Op casusniveau samenwerking tussen reguliere en forensische zorg faciliteren en stimuleren;
  • ...

Profielbeschrijving

We zijn op zoek naar (een) collega(`s) die:

 • Zin heeft/hebben om zich `te smijten' in deze voor het CGG nieuwe ontwikkeling m.a.w. om vanuit eigen `goesting' en achtergrond samen met collega's van zowel forensische als reguliere zorg het beschreven aanbod op de kaart te zetten;
 • Van aanpakken weet/weten m.a.w. zich op korte termijn kan/kunnen inwerken;
 • Minstens uitgesproken interesse heeft/hebben voor en bij voorkeur reeds enige hulpverleningservaring met de doelgroep of aanverwante doelgroepen (justitiële context, onderliggende psychische problematiek, agressie, mogelijke combinatie met alcoholproblematiek);
 • In goede afstemming met interne en externe collega's kan/kunnen werken m.a.w. enerzijds vlot samenwerken en anderzijds voldoende zelfstandig werken;
 • Over sterke mondeling en schriftelijke communicatievaardigheden beschikt/beschikken.

Voordelen van de betrekking
 1. Contract(en) onbepaalde duur, in totaal 30 à 38u
 2. Verloning volgens geldende barema's in de CGG-sector (Paritair Comité 331.00.20) - Relevante beroepservaring wordt meegenomen bij de berekening van het loon, binnen de budgettaire mogelijkheden.
 3. Extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering.
 4. Een interessante verlofregeling met gradueel extra verlof volgens leeftijd.
 5. Gerichte opleidingsmogelijkheden om de functie kwaliteitsvol op te nemen.
 6. Vergoeding voor woon-werk-verkeer en voor dienstverplaatsingen.
 7. Een werkcontext met gerichte ondersteuning en aansturing.

Extra informatie
Werkplek Asse, België
Soort overeenkomst : Werk
Andere informatie :

Interesse?

Stuur dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar trui.vernieuwe@ahasverus.be en Jan De Clercq / directie@ahasverus.be, ten laatste tegen 7 juni. Voor eventuele inlichtingen kan je contact nemen met Jan De Clercq (02 80 101 80).

Als je op basis van je schriftelijke sollicitatie wordt weerhouden voor een eerste gesprek, ontvang je een uitnodiging via mail of telefoon. Eerste sollicitatiegesprekken worden ingepland op dinsdag 13 juni tussen 8u30 en 13u. Gelieve hiermee alvast rekening te houden in je agenda. Als je in eerste instantie niet wordt meegenomen naar dit eerste sollicitatiegesprek, zal je later communicatie ontvangen.

Begindatum: zo snel mogelijk.

 • Asse
 • Psychosociale- en opvoedingsactiviteiten
 • Deeltijds
 • Met ervaring

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
AHASVERUS.
Contactpersoon
MADAME Vernieuwe TRUI
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
trui.vernieuwe@ahasverus.be