Aller au contenu principal

Je hebt drie opties om beroep aan te tekenen.

 • Je dient een intern administratief beroep in bij een paritair beroepscomité. Dat orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties en wordt voorgezeten door een medewerker van Actiris.
 • Je dient een extern beroep in bij de arbeidsrechtbank. Houd er rekening mee dat de kosten en wachttijden in dit geval kunnen oplopen.
 • Je doet beroep op beide instanties, tegelijkertijd of achtereenvolgens (te beginnen bij het paritair comité).

Intern via een paritair beroepscomité

Wat is een paritair beroepscomité?

Een overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers. Het orgaan is paritair samengesteld en telt dus een gelijk aantal vertegenwoordigers van de grote vakbonden (ACV, ACLVB, ABVV) en de werkgeversorganisaties (VBO, Boerenbond, HRZKMO, Unisoc, FWA).

Hoe dien ik beroep in?

Je dient je beroep in aan de hand van een gedateerde en ondertekende brief. Die verzend je via aangetekend schrijven naar het secretariaat van het paritair beroepscomité of tegen ontvangstbewijs aan de secretaris. Dat kan op volgend adres:

Actiris
Paritair beroepscomité
Ter attentie van de secretaris
Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel

Wat is de deadline?

Je moet beroep indienen binnen de 15 dagen na de mededeling van de negatieve evaluatiebeslissing.

Wanneer valt de beslissing?

Binnen de maand na ontvangst van je beroep moet het comité een uitspraak doen.

Opgelet! Soms duurt het ook langer:

 • Wordt het onderzoek van je beroep uitgesteld naar een latere datum? Dan heeft het comité een extra maand om een beslissing te nemen.
 • Kunnen sommige vertegenwoordigers van de werknemers- of werkgeversorganisaties niet aanwezig zijn? Dan is het comité niet paritair en dus niet in staat om een beslissing te nemen. Tijdens die periode wordt de termijn van één maand opgeschort.
  Viel er geen uitspraak binnen de termijn? Dan werd het administratief beroep ambtshalve gegrond verklaard.

Hoe wordt de beslissing meegedeeld?

Je ontvangt de beslissing per aangetekend schrijven. Het paritair beroepscomité bezorgt ook een kopie aan de directie Beschikbaarheid van Actiris en de RVA.

Kan ik een beroep indienen bij de arbeidsrechtbank zonder te passeren bij het paritair beroepscomité?

Ja. Een beroep bij het paritair beroepscomité is aanvullend. Je kan perfect meteen naar de arbeidsrechtbank stappen.

Wil je eerst een beroep indienen bij een paritair beroepscomité en nadien bij de arbeidsrechtbank? Houd er dan rekening mee dat de termijn voor het indienen van een beroep bij de arbeidsrechtbank meteen begint te lopen na de mededeling van de negatieve evaluatiebeslissing. De termijn voor je beroep bij het paritair arbeidscomité heeft daar geen invloed op.

Via de arbeidsrechtbank

Hoe dien ik beroep in?

Je bezorgt een schriftelijk verzoekschrift aan de griffie van de bevoegde arbeidsrechtbank. Je neemt vooraf best contact op met je uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond). Het adres van de griffie vind je in de beslissing van Actiris.

Het verzoekschrift bevat de volgende informatie:

 • Je naam en voornaam
 • Je adres
 • Je rijksregisternummer
 • De datum en de referenties van de beslissing van Actiris
 • Een samenvatting van de redenen waarom je niet akkoord gaat met de beslissing
 • De datum waarop je de negatieve beslissing van Actiris via aangetekend schrijven hebt ontvangen

Wat is de deadline?

Je moet beroep indienen binnen de 3 maanden nadat je de negatieve evaluatiebeslissing kreeg. Als de beslissing met de post werd verzonden, gaan de drie maanden in na ontvangst van de brief (in principe een dag na de verzendingsdatum). Zo niet, starten de drie maanden vanaf de dag waarop je kennis kreeg van de beslissing.

Moet ik zelf verschijnen voor de rechtbank of kan iemand mij vertegenwoordigen?

Je moet niet aanwezig zijn tijdens je hoorzitting. Je kan je ook laten vertegenwoordigen door:

 • Een advocaat
 • Je echtgenoot, een bloedverwant of een aanverwant (met een schriftelijke volmacht)
 • Een afgevaardigde van je vakbond (met een schriftelijke volmacht)

Wie betaalt wat?

Actiris betaalt de procedurekosten, zelfs als je verliest. Jij betaalt de erelonen van je eventuele advocaat, zelfs als je je proces wint.

Uitzondering: soms wordt een proces ‘tergend en roekeloos’ verklaard. Dat is het geval als je een beroep ‘te kwader trouw’ indient, terwijl je weet dat de beslissing van Actiris gerechtvaardigd is. Als dat het geval is, betaal jij de procedurekosten en niet Actiris.

Wat zijn mijn verplichtingen tijdens het beroep?

Tijdens de betwiste periode is het belangrijk dat je je verplichtingen als werkzoekende blijft nakomen. Je blijft ingeschreven bij Actiris en beschikbaar op de arbeidsmarkt (tenzij je vrijgesteld bent). Houd ook goed je controlekaarten bij.

Waarom? Als de arbeidsrechtbank jou gelijk geeft, heb je enkel recht op werkloosheidsuitkeringen als je je verplichtingen hebt nageleefd.

Wat gebeurt er na afloop van het beroep?

Dat hangt af van de beslissing van de arbeidsrechtbank.

 • Je hebt gelijk gekregen en de beslissing van Actiris werd (gedeeltelijk of volledig) vernietigd? Bekijk zo snel mogelijk met je uitbetalingsinstelling (HVW of vakbond) wat je moet doen om de achterstallige uitkeringen te ontvangen.
 • Je beroep werd afgewezen? Dan kan je beroep aantekenen bij het arbeidshof. Hiervoor dien je een schriftelijk verzoekschrift in binnen de maand na de betekening van het eerste vonnis (1e dag volgend op de dag waarop de gerechtsbrief werd overhandigd).