Aller au contenu principal

Niveau A1 - Attaché - Directie 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' (m/v/x) M/V/X

Ref 3108381

Geactualiseerd op 31 oktober 2022 via COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Functie in de organisatie 

De Diensten van het Verenigd College (afgekort als DVC) vormen de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 

Met de opdracht het leven van alle Brusselaars op sociaal en gezondheidsvlak te verbeteren, streven ze ernaar de referentieadministratie te worden in deze materies. 

Concreet interesseren de DVC zich meer specifiek voor:

 • Iedereen die gebruik maakt van de diensten van de instellingen voor gezondheid en bijstand aan personen op het Brusselse grondgebied (sociale hulp, nieuwkomers, jeugdbescherming, ouderen, enz.);
 • Alle sporters die deelnemen aan evenementen in Brussel of deel uitmaken van de Brusselse "doelgroep" in het kader van de dopingbestrijding;
 • Personen die besmet zijn of kunnen zijn met een besmettelijke ziekte;
 • De eerstelijnszorg (huisartsen, enz.) en honderden instellingen en tweetalige diensten (ziekenhuizen, OCMW's, zorgdiensten, opvangcentra, enz.) die actief zijn in de gezondheidszorg en bijstand aan personen in het Brussels Gewest.

De DVC brengen een honderdtal medewerkers bijeen in een actieve, tweetalige administratie waar deskundigheid, zin voor samenwerking, gelijke behandeling en zorg voor dienstverlening aan burgers de kernwaarden zijn.

De Diensten van het Verenigd College van de GGC bestaan uit een studiedienst, een dienst Communicatie en vier directies:

 • 'Gezondheid en Bijstand aan Personen';
 • 'Controle': controleert de door de GGC erkende of gesubsidieerde instellingen administratief en financieel;
 • 'Coördinatie en Procedures': levert transversale diensten om de andere directies te ondersteunen (HRM, administratieve coördinatie, juridische dienst);
 • 'Begroting en Financiën': controleert de naleving van de vastgestelde budgetten en het goede beheer van de uitgaven; 
 • Het 'Observatorium voor Gezondheid en Welzijn': een studiedienst.

De directie 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' omvat uiteenlopende beroepsprofielen: juristen, artsen, verpleegkundigen, gezondheidsspecialisten, enz. werken er naast elkaar.  Haar strategische opdracht is streven naar een kwalitatief en voor iedereen toegankelijk geïntegreerd systeem voor gezondheid en bijstand aan personen in Brussel.

Deze directie wordt onderverdeeld naargelang de behandelde sectoren: 

 • Gezondheid: 
 • Zorginstellingen (ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen), patiënten rechten en eSanté;
 • Eerstelijns- en ambulante zorg; 
 • Preventieve Geneeskunde (kankeropsporing, vaccinatie, enz.) en overdraagbare ziekten;
 • Dopingbestrijding en residuaire bevoegdheden.
 • Bijstand aan Personen: 
 • Dakloosheid, Jeugdbescherming en filmkeuring;

De attaché zal nauw samenwerken met de directeur 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' en met de eerste attachés-deskundigen. Hij zal binnen de directie samenwerken met de verschillende cellen.


Functiebeschrijving

Opdrachten verbonden aan de functie

De attaché bij de directie 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' zal tot taak hebben om, met de steun van een multidisciplinair team, op autonome en proactieve wijze actief bij te dragen tot de ontwikkeling en de uitvoering van de bevoegdheden die aan de directie 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' van de DVC zijn gedelegeerd.


Profielbeschrijving

Verantwoordelijkheidsdomeinen 

Als attaché bij de directie 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' vereist de functie:

 • Deelnemen aan het overleg met de sectoren waarvoor de GGC verantwoordelijk is;
 • Kennis opbouwen van de sectoren waarvoor de GGC verantwoordelijk is en van de wetenschappelijke ontwikkelingen in verband met de voor de directie vastgelegde prioriteiten en strategieën op het vlak van gezondheid;
 • Meewerken aan de projecten van de directie inzake gezondheid of bijstand aan personen.

Als deskundig adviseur vereist de functie:

 • Studierapporten, technische adviezen en aanbevelingen opstellen op basis van beargumenteerd en objectief onderzoek;
 • Bijdragen aan de uitwerking en voortdurende verbetering van procedures in verband met het eigen expertisedomein;
 • De aanverwante wetgeving of de wetgeving van andere entiteiten opvolgen, alsook de initiatieven die op andere beleidsniveaus worden genomen;
 • Deelnemen of bijdragen aan opdrachten van informatie, controle en evaluatie van de betrokken competenties en vergaderingen;
 • Kennis delen en collega's passend opleiden en informeren;
 • Het aanspreekpunt zijn voor interne en externe vragen die een hoog expertiseniveau vereisen;
 • Opstellen, of deelnemen aan het opstellen, van wet- en regelgeving met betrekking tot de door de cel/de directie behandelde materies.

Als informatiebeheerder vereist de functie:

 • Kennis vergaren, verwerven en op peil houden door de ontwikkelingen van de regelgeving en de organisatie te volgen, de eigen deskundigheid en die van de collega's uitbreiden, met name door de eigen kennis te delen, alsook technische wijzigingen en aanpassingen aan de regelgeving;
 • Bijdragen aan de uitwerking en voortdurende verbetering van werkinstrumenten (met name databanken);
 • De uitwisseling van ideeën en informatie organiseren bij de directie, de DVC of met externe leden; 
 • Schriftelijke en mondelinge verslagen over de eigen opdracht en dossiers voorbereiden. 

Als projectleider of projectmedewerker vereist de functie:

 • Projectmethodes en -planningen opstellen of voorstellen om te voldoen aan de resultaten die behaald moeten worden;
 • Projecten tot een goed einde brengen of aan projecten deelnemen door samen te werken en zijn rol op te nemen in het team;
 • Voorstellen doen voor of deelnemen aan projecten om nieuwe beheersinstrumenten in te voeren bij de directie of om bestaande systemen te verbeteren;

Als dossierbeheerder vereist de functie:

 • De manier waarop de dossiers behandeld worden organiseren en controleren door de informatie te coördineren, de documenten in orde te brengen, informatie van het dossier te analyseren en op te zoeken (vragen om aanvullende informatie of verduidelijkingen, documenten, enz.);

Als vertegenwoordiger vereist de functie:

 • De hiërarchische meerdere bijstaan en/of vervangen in de relaties met interne en externe partners om de visie en de waarden van de DVC en van de dienst door te geven;
 • Bereikbaar zijn als contactpersoon voor de dienst;

Voordelen van de betrekking

Wat bieden wij voor deze functie

 • Loonschaal A101 [min. 43.805,02 euro, max. 77.983,65 euro] geïndexeerd overeenkomstig de geldende verhogingscoëfficiënt (1,7758 op 1 september 2022);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met inhouding van 1,09 euro);
 • Hospitalisatieverzekering, met inbegrip van kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werktraject;
 • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding en/of een Villo! abonnement;
 • Flexibel uurrooster in de 38-urenweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 dagen verlof per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Tal van opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om interessante tweetaligheidstoelagen te verkrijgen.

Administratieve voorwaarden om te solliciteren 

Diploma en/of ervaring

Gevraagd diploma

Kandidaten voor een functie als attaché moeten in het bezit zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het lange type.

Ervaring 

 • Kennis van de vraagstukken en uitdagingen in verband met de organisatie van de gezondheidssystemen en ervaring in een gezondheidssector of met gezondheidsactoren in het Brusselse Gewest is een troef;
 • Ervaring of kennis op de volgende gebieden is een pluspunt

- Deskundigheid op het gebied van projectbeheer,

- Zorginstellingen, patiëntenrechten en eSanté,

- Eerstelijns- en ambulante zorg,

- Preventieve geneeskunde en overdraagbare ziekten,

- Dopingbestrijding,

- Dakloosheid en jeugdbescherming,

- Bijstand aan personen en sociale hulpverlening;

 • Interesse in dezelfde onderwerpen is een pluspunt;
 • Ervaring in een overheidsadministratie of kennis van de overheidsadministratie is een troef; 
 • Kennis van de tweede Brusselse taal is een troef.

Extra informatie
Werkplek Etterbeek, België
Soort overeenkomst : AOD
Andere informatie :

Alle kandidaatstellingen moeten het volgende omvatten:

 • het referentienummer van deze procedure: 2022_BE_A1_14;
 • een motivatiebrief met een toelichting over de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie;
 • een bijgewerkt CV.

Elke kandidaatstelling moet verzonden worden naar jobs@ggc.brussels voor 30/11/2022 voor 18u. Alle informatie betreffende de inhoud van de functie, de procedure en de gelijkwaardigheid van graden kan worden verkregen bij Mevr. Tiffany Pauwels, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 11 of Mevr. Charlot Simoens, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 33.

Alleen volledige sollicitaties (cv en motivatiebrief) worden in aanmerking genomen. Een eerste selectie zal worden gemaakt op basis van de ontvangen sollicitaties. Kandidaten die het beste aan het vereiste profiel voldoen, worden telefonisch uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie. Deze gesprekken zullen plaatsvinden van 09/12/2022 tot 22/12/2022, op afstand of in persoon, afhankelijk van de van kracht zijnde gezondheidssituatie. Uitstel van datum is niet mogelijk.

Aanwervingsprocedure

De kandidaten moeten vooraf een schriftelijke test afleggen, op afstand, om hun technische vaardigheden te beoordelen. Deze test duurt 45 minuten en moet uiterlijk om 16u de dag voor het sollicitatiegesprek afgewerkt en ingediend zijn.

Het selectiegesprek vindt plaats ten overstaan van een selectiecommissie die de test zal hebben ontvangen en doorgenomen. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten en heeft als doel de beroepsbekwaamheden te analyseren in relatie tot de vereisten van de functie, de kennis van onze administratie alsook de motivatie, interesses en affiniteiten met het werkterrein.

Als u een handicap hebt en bepaalde aanpassingen nodig hebt om aan de selectieprocedure te kunnen deelnemen, kunt u vóór 30/11/2022 contact opnemen met mevrouw Mireille Pouassi, hetzij per e-mail jobs@ggc.brussels, hetzij per telefoon 02/563 56 14.

De persoonsgegevens die in het kader van deze vacature worden meegedeeld, zijn uitsluitend bestemd voor de aanwerving voor de hierboven beschreven functie. De informatie zal alleen worden verwerkt ten behoeve van deze vacature en zal in geen geval aan derden worden doorgegeven. De DVC van de GGC zullen deze gegevens dan ook niet langer bewaren dan nodig is om deze aanwerving te verwerken. Indien u vragen hebt over gegevensbescherming, of indien u uw gegevens wenst te corrigeren of bezwaar wenst te maken, aarzel dan niet contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het volgende adres: dataprotection@ggc.brussels

 • Etterbeek
 • Administratie en boekhouding
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE
Contactpersoon
MADAME Simoens Charlot
Presentatiewijze

C.V. opsturen via "E-Mail"

Email
jobs@ggc.brussels