Aller au contenu principal

VERPLEEGKUNDIGE VOOR VLIEGEND/MOBIEL TEAM M/V/X

Ref 3464683

Geactualiseerd op 17 maart 2023 via FEDASIL

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

VERPLEEGKUNDIGE VOOR VLIEGEND/MOBIEL TEAM (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een

VERPLEEGKUNDIGE voor vliegend/mobiel team (m/v/x)

Voor de directie operationele diensten

Interne/Externe selectie

Referentienummer: 9131-050


Functiebeschrijving

Functie

Inhoud

 • U helpt met het opstarten van de medische dienstverlening in nieuwe opvangstructuren voor asielzoekers in samenwerking met je collega van het vliegend medisch team en de centrumdirectie: installatie van medisch kabinet en organisatie van de patiëntenflow
 • Beheer medisch materiaal en instrumenten (plaatsen van de nodige bestellingen, stock beheer...)
 • Opstarten en beheren van bestelling en toediening van geneesmiddelen en andere farmaceutische producten aan de bewoners, conform de bestaande richtlijnen en wettelijke vereisten
 • Controle Tbc screeningsstatus en de vaccinatie status bij aankomst en verzekeren van de nodige opvolging en doorverwijzingen
 • Verzekeren van medische intake van alle nieuwe bewoners en opmaken van een elektronisch medisch dossier van elke bewoner
 • Opstarten en deelname aan multidisciplinair patiënten overleg
 • De centrumarts(en) ondersteunen bij de medische consultaties, de medische administratie en het beheer van de individuele patiëntendossiers
 • Eerste medische triage en organiseren van doorverwijzingen naar tandartsen, specialisten, technische onderzoeken, psychologische hulpverlening... volgens noodzaak
 • U hebt bijzondere aandacht voor het psychische lijden en zoekt naar oplossingen -intern en extern - in samenwerking met de sociale dienst en centrumarts(en)
 • Organiseren en/of deelnemen op regelmatige basis aan overleg met het medisch team teneinde de werking van de medische dienst te verbeteren en bewonersdossiers te bespreken
 • Verzekeren van preventieve maatregelen en de opstart van vaccinaties - in samenwerking Kind & Gezin, CLB's... - volgens de bestaande richtlijnen
 • Organisatie en opvolgen van medische facturatie (uitschrijven requisitoria etc...)
 • U staat mee in voor de overdracht van de medische dienstverlening naar de `vaste' medische ploeg van zodra mogelijk
 • Hulp bij selectie en werving van nieuw medisch personeel voor nieuwe centra in het algemeen en verpleegkundigen in het bijzonder
 • Opleiding, omkadering en overdracht naar nieuw medisch personeel zodanig dat medische dienstverlening kan verder gezet worden na het vertrek van het mobiel team in de best mogelijke omstandigheden
 • In overleg met de medische coördinatie van de regio noord, draagt u bij tot de controle infectieziekten in collectieve asielcentra
 • Hulp bij de voorbereiding (organisatie van cold chain, bestelling vaccins...), de vaccinatie en de registratie van vaccinaties van asielzoekers in de collectieve centra in regio noord waar nodig
 • Hulp bij de organisatie en implementatie van de nodige maatregelen ter controle van evt. opgedoken infectieziekten (bvb. mini-epidemieën van schurft, mazelen...)
 • Op vraag van de verantwoordelijke van de cel medisch beheer en in overleg met de regio, helpt u mee volgens noodzaak en prioriteiten met :
 • Vervanging van collega verpleegkundigen in de opvangcentra of op de centrale dienst dispatching
 • Omkadering en opleiding van nieuwe verpleegkundigen en nieuwe medische diensten
 • Deelname aan andere diverse medische taken, projecten of werkgroepen

Profielbeschrijving

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

U bent houder van een bachelor diploma verpleegkundige (graduaat of brevet).

U heeft een visum van de FOD Volksgezondheid en liet uw diploma viseren door de Provinciale Medische Commissie van de regio waarin u wil werken.

In totaal heeft u minstens 3 jaar nuttige werkervaring (2 jaar ervaring op niveau voor interne kandidaten binnen de overheid) en klinische werkervaring

Technische vaardigheden

Vereisten

Ervaring in coördinatie en/of organisatie van medische activiteiten of processen is wenselijk.

U hebt een goede kennis van infectieziekten zoals TBC; een opleiding in tropische geneeskunde en/of een master in volksgezondheid en/of ervaring in het buitenland is een pluspunt.

U kunt vlot overweg met de courante software (Internet, Word, Excel, PowerPoint...)

U hebt een praktische kennis van het Frans. Kennis van andere talen is een voordeel.

U heeft ervaring en/of interesse in werken met een medische doelgroep met een andere culturele achtergrond 

U bent bereid om onregelmatige uren te presteren en gelijk waar in België tijdelijk te werk gesteld te worden en zo nodig ter plaatse te verblijven voor een korte termijn.

Troeven

U bent gemotiveerd om met verschillende culturen te werken.

U kunt uw werk goed organiseren en u houdt er van om van om met een team van nul af aan een volledige nieuwe dienst uit te bouwen.

U beschikt over sterke sociale en communicatieve vaardigheden.

U bent zeer flexibel ingesteld, enthousiast en creatief in het vinden van oplossingen bij complexe en onverwachte situaties.

U kan goed omgaan met stress- en conflictsituaties.

U kan mensen tot rust brengen en toch steeds strikt blijven.

U hebt oor voor de klachten van de bewoners, in het bijzonder voor psychische problemen.

U werkt graag in team en u bevordert de multidisciplinaire samenwerking met andere diensten.

U bent in staat om u aan te passen aan de werk organisatie van uw collegae en hiërarchie.

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Oondersteunen: Collega's begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.


Voordelen van de betrekking

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Plaats van tewerkstelling

Tijdelijke en opeenvolgende tewerkstellingen in verschillende opvangstructuren in Regio Noord (asielcentra verspreid over geheel Vlaanderen en/of Brussel) en/of op het Regio kantoor Noord.

Loon

U wordt aangeworven op het niveau BT1 met de loonschaal die voor u van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto € 2.438 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van uw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

Voordelen

Glijdend uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer naar de standplaats.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van je nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Een dienstlaptop en GSM.

Kilometervergoeding voor dienstopdrachten.

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.


Extra informatie
Werkplek Aalst (Limb.), België
Soort overeenkomst : Werk
Andere informatie :

Zin om te solliciteren?

Solliciteer tegen ten laatste 09/02/2022 door het invullen van het sollicitatieformulier op www.fedasil.be.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek zullen doorgaan in februari 2022. Van alle kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur in een werfreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij christophe.mahaut@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 • Aalst (Limb.)
 • Gezondheid
 • Voltijds
 • Met

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
FEDASIL
Contactpersoon
MONSIEUR RH service
Presentatiewijze

Solliciteren via Web site

Website
www.fedasil.be