Aller au contenu principal

Onze mandaten

De Jongerengarantie

Actiris heeft een mandaat als nationale coördinator van België voor de Jongerengarantie. Ons land heeft er zich toe verbonden deze aanbeveling van de Europese Unie uit te voeren en krijgt daarvoor financiële steun van het Europees sociaal Fonds. Deze maatregel werd in 2013 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het leven geroepen. Sindsdien verbindt Actiris zich ertoe binnen de 6 maanden na de inschrijving een oplossing te vinden met de werkzoekende. Die oplossing kan bestaan uit een job, een stage, een opleiding of het hervatten van een studie. Deze specifieke begeleiding is gericht tot wie jonger is dan 30. 

In het kader van dit mandaat, moet Actiris:

 • Strategisch en technisch toezicht houden
 • België actief vertegenwoordigen in de Europese institutionele netwerken (nationale vergaderingen van de coördinatoren, conferentie, werkgroepen) en de uitwisseling van goede praktijken promoten
 • De antwoorden van de Belgische openbare diensten voor arbeidsvoorziening op de vragen hierover van de Europese instellingen en de samenwerking tussen deze diensten faciliteren en coördineren
 • Verslag uitbrengen na deelname aan deze activiteiten

De Jongerengarantie werpt haar vruchten af. Sinds de invoering van deze maatregel is de jongerenwerkloosheid blijven dalen tussen 2014 en 2019.

Meer weten? Je vindt op de website van de Europese Commissie meer informatie over deze maatregel. 

Jongerengarantie - Europese Commissie

Het Europees sociaal fonds, het ESF

Actiris staat in voor het beheer van het programma van het ESF voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is het voornaamste financieel instrument ter ondersteuning van de Europese werkgelegenheidsstrategie. In het kader van de toegekende subsidies voor de periode 2021-2027, hebben we 3 grote prioriteiten gesteld:

 • De duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt
 • De toegang tot werk voor iedereen
 • De actieve inclusie van de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, waaronder mensen van buitenlandse afkomst, maar ook vrouwen en leefloners

Het territoriaal pact voor de werkgelegenheid

Dit Pact is in 1998 ontstaan en verenigt verschillende partnerorganisaties:

Deze partners komen samen en bestuderen de problemen van de Brusselse arbeidsmarkt. Op basis van onder andere de studies van view.brussels kunnen ze oplossingen suggereren.  

Oorspronkelijk diende het Pact om het Europees werkgelegenheidsbeleid op gewestelijk en lokaal niveau te vertalen. Vandaag is het vooral een informele organisatie voor uitwisselingen en reflectie.

view.brussels

view.brussels is het Brussels observatorium voor werk en opleiding. view.brussels heeft meerdere opdrachten:

 • De Brusselse arbeidsmarkt analyseren.
 • Anticiperen op de behoeften op vlak van werkgelegenheid en opleiding.
 • De impact van het Brussels werkgelegenheids- en opleidingsbeleid meten.
 • Verduidelijking geven aan de beleidsmakers en actoren van het Brussels werkgelegenheids- en opleidingsbeleid.
 • Aanbevelingen formuleren op vlak van werkgelegenheid en opleidingen.

Meer weten? Ontdek view.brussels

Onze netwerken

EURES

Het EURES-netwerk heeft als doel het vrij verkeer van werknemers in Europa te vergemakkelijken. 32 Europese landen werken hiervoor samen. Het doel is tweeledig: de mobiliteit van werkzoekenden die op zoek zijn naar een beroepservaring in het buitenland aanmoedigen en de werkgevers die op zoek zijn naar Europese medewerkers helpen.

PES-Netwerk

Het PES-Netwerk, het Europees netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening, werd in 2014 opgericht na een beslissing van het Parlement en de Europese Raad om de samenwerking tussen de openbare diensten voor arbeidsvoorziening in Europa te verbeteren. Het PES-netwerk bestaat uit de openbare diensten voor arbeidsvoorziening van de 27 Europese landen, evenals Noorwegen en IJsland en de Europese Commissie zelf. In België is Actiris, net zoals VDAB, Forem en ADG lid van dit netwerk.

Op 8 juni 2023 verkozen de leden van het PES-Netwerk Caroline Mancel, Adjunct-directrice-generaal van Actiris en onze vertegenwoordiger in het netwerk, tot voorzitter van het netwerk voor de periode juli 2023 - juni 2025.

Het hoofddoel van het netwerk is de modernisering van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening te bevorderen. Dit doet het door hen te helpen te evolueren in lijn met de evolutie van de arbeidsmarkt en door bij te dragen tot de uitvoering van het werkgelegenheidsbeleid en de strategieën van de EU.


Wat gebeurt er in dit netwerk?

• We leren van elkaar door de prestaties van alle diensten te analyseren en te vergelijken.
• We wisselen onze informatie en ideeën uit, maar ook onze goede praktijken. 
• We implementeren nieuwe initiatieven van de EU. Een voorbeeld is de Jongerengarantie, die een bijzonder positieve invloed heeft gehad op de werkgelegenheid voor jongeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor meer informatie, ga naar de website van het PES-Netwerk.

PES Network

WAPES

De World Association of Public Employment Services werd in 1988 opgericht en telt vandaag 85 actieve leden. Dit netwerk moedigt de uitwisseling van goede praktijken, innoverende oplossingen en expertise tussen de verschillende actoren van de arbeidsmarkt en diensten voor arbeidsvoorziening aan. Het is een leer- en ontwikkelingsplatform voor de leden geworden dat elk jaar activiteiten organiseert waarvoor ook andere organisaties uitgenodigd worden: conferenties, workshops, peer reviews (die mogelijk zijn dankzij de samenwerkingsfondsen), enquêtes over de strategieën en resultaten van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening. De activiteiten worden wereldwijd georganiseerd in samenwerking met de leden en partners.

Welke rol speelt Actiris in dit netwerk?

Actiris speelt een zeer actieve rol binnen WAPES. We nemen regelmatig deel aan activiteiten om goede praktijken te ontdekken en om samen met de openbare diensten voor arbeidsvoorziening uitdagingen aan te pakken. Het is echter Forem dat België officieel vertegenwoordigt in het kader van Synerjob (de federatie van openbare tewerkstellings- en opleidingsdiensten in België). 

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), die dit initiatief van meet af aan heeft ondersteund, heeft nu een waarnemersstatus.

Voor meer informatie, raadpleeg de website van WAPES.

WAPES

De samenwerkingsakkoorden

Socieux+

Socieux+ is een instrument dat door de Europese Commissie gefinancierd wordt. Socieux+ biedt technische bijstand en ondersteunt de Europese partnerlanden in hun strijd tegen armoede, sociale uitsluiting, kwetsbaarheden en ongelijkheden. Sinds 2013 werd aan 155 verschillende landen technische bijstand geboden. Het heeft als doel een gelijkwaardige relatie tussen de EU-lidstaten en de partnerlanden tot stand te brengen met het oog op de ontwikkeling en creatie van een rechtvaardig sociale zekerheidssysteem en werkgelegenheidsbeleid. Om meer te weten, bezoek de website van Socieux+.

Socieux+

Enabel

Enabel is het ontwikkelingsagentschap van de Belgische federale regering. Ze voert het Belgisch internationaal ontwikkelingsbeleid uit. Haar opdrachten maken deel uit van de duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 van de Verenigde Naties. Voor meer informatie, bezoek de website van Enabel.  

Enabel