Aller au contenu principal

Een geschil, wat is dat?

Als je als werkzoekende bent ingeschreven bij Actiris, dan krijg je een uitkering. Dan moet je dus:

 • actief naar werk zoeken
 • beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt
 • enkele verplichtingen nakomen

Als je deze verplichten niet nakomt, is er sprake van een geschil en word je opgeroepen voor een gesprek vanwege passieve beschikbaarheid.

Wanneer spreken we van een geschil?

 1. Je hebt een passende vacature geweigerd of je hebt je niet bij een werkgever gemeld die door Actiris werd voorgesteld.
 2. Je hebt je, zonder voldoende rechtvaardiging, niet bij de tewerkstellings- en/of beroepsopleidingsdiensten aangeboden.
 3. Je hebt geweigerd om deel te nemen of samen te werken aan een actieplan bij Actiris.
 4. Je hebt je actieplan stopgezet of het actieplan is door jouw toedoen mislukt.
 • Je werkgever heeft je geen outplacement aangeboden (hoewel hij wel verplicht was) en je hebt hem niet in gebreke gesteld? Weet dat je onder bepaalde voorwaarden recht hebt op een outplacement. Als je werkgever je een outplacementbegeleiding aanbiedt (op eigen initiatief of op jouw vraag) dan bent je verplicht op dit aanbod in te gaan en mee te werken. Als je werkgever je niets aanbiedt, terwijl hij dit wel zou moeten doen, moet je hem in gebreke stellen.
 • Je werkgever heeft je een outplacement aangeboden, maar je hebt dit geweigerd of er niet aan meegewerkt.
 1. Je hebt je niet ingeschreven bij de tewerkstellingscel die je werkgever heeft opgericht of je bent er niet lang genoeg ingeschreven geweest
 2. Je hebt een outplacement die werd voorgesteld door de tewerkstellingscel waaraan je werkgever deelneemt niet geaccepteerd
 3. Je bent nog niet ingeschreven als werkzoekende na twee maanden, te tellen vanaf:
 • De dag waarop je ten minste gedeeltelijk werd vrijgesteld van uitkeringen tijdens de periode van je opzegging
 • De dag waarop je opzeggingstermijn ingaat tijdens de periode die door je opzeggingstermijn wordt gedekt.
 1. Je hebt geweigerd om positief mee te werken aan tewerkstellingsmaatregelen die passen bij je statuut als werkzoekende en die werden voorgesteld door Actiris.

Hoe verloopt een hoorzitting?

Bij een geschil, verloopt een hoorzitting als volgt:

 • Je wordt geconvoceerd tot een hoorzitting waar we naar jouw versie van de feiten luisteren. Je krijgt de kans om de zaken te verhelderen en bepaalde elementen in je dossier te bevestigen en te weerleggen
 • Als je dat wil, kan je tijdens de hoorzitting vertegenwoordigd worden of bijgestaan worden door een vakbondsafgevaardigde of door een advocaat. Je moet in dat geval een volmacht ondertekenen.

Je kan niet aanwezig zijn tijdens de hoorzitting?

Je hebt 2 opties:

 • Om uitstel vragen

In bepaalde gevallen die vermeld staan in je convocatie, kan je om uitstel (slechts één keer) vragen van de hoorzitting (tot maximaal 15 dagen na de eerder afgesproken afspraak).

Deze vraag tot uitstel moet geschreven worden aan de dienst Controle en Beschikbaarheid van Actiris. Met in de bijlage de nodige bewijsstukken. Dit verzoek moet uiterlijk op de 15e dag na de datum van verzending van de uitnodiging voor de hoorzitting door deze dienst worden ontvangen.

 • Je laten vertegenwoordigen door een derde

Als je dat wil, kan je tijdens de hoorzitting vertegenwoordigd worden of bijgestaan worden door een vakbondsafgevaardigde of door een advocaat. Je moet in dat geval een volmacht ondertekenen.

 

Wat gebeurt er na de hoorzitting?

Na de hoorzitting brengt Actiris je op de hoogte van de beslissing.

 • Een beslissing zonder gevolg

Er is geen geschil met Actiris en het dossier wordt zonder gevolg geklasseerd. Je krijgt een brief binnen de 7 kalenderdagen na de beoordeling van het dossier of de hoorzitting.

 • Een negatieve beslissing

Er is sprake van een strafbaar feit en het zal invloed hebben op je recht op uitkeringen. Je ontvangt een aangetekende brief binnen de 7 kalenderdagen na de hoorzitting. In deze brief vind je ook alle informatie over de mogelijkheden om tegen de beslissing in beroep te gaan.

Als je niet vertegenwoordigd wordt (door jezelf of door een derde persoon) of je vraagt niet om uitstel, dan zal je standaard gesanctioneerd worden.

Wat moet je doen na een sanctie?

Op het einde van een sanctieperiode moet je:

 • Je opnieuw inschrijven als werkzoekende bij Actiris
 • Een nieuwe aanvraag doen om een uitkering te krijgen bij jouw betaalorgaan

Wettelijke referenties

 • Artikel 51, § 1e, al. 2, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (passieve beschikbaarheid)
 • Artikel 34 van de Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact
 • Wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad

Meer weten?

Voor meer info over werkloosheidsuitkeringen (uitbetaling, degressie, enzovoort), raadpleeg je betaalinstelling of de RVA

Voor meer info over de controleprocedure bij een geschil kan je ons contacteren:

 • per brief: Actiris- Dienst Controle op Beschikbaarheid Koningsstraat 145, 1000 Brussel
 • per telefoon op het gratis nummer 0800/35.123
 • via het onderstaande contactformulier

Ook interessant