Aller au contenu principal

Sinds 13/05/24 kan je terecht in de Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

Een geschil, wat is dat?

Als je als werkzoekende bent ingeschreven bij Actiris, dan krijg je een uitkering. Dan moet je:

 • Actief naar werk zoeken
 • Beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt
 • Enkele verplichtingen nakomen

Als je deze verplichten niet nakomt, is er sprake van een geschil. Dan word je opgeroepen voor een gesprek vanwege passieve beschikbaarheid.

Wanneer is er sprake van een geschil?

De volgende acties leiden tot een geschil:

 • Een passende vacature weigeren of je niet bij een werkgever melden die door Actiris werd voorgesteld.
 • Jezelf, zonder voldoende rechtvaardiging, niet bij de tewerkstellings- en/of beroepsopleidingsdiensten aanbieden.
 • Weigeren om deel te nemen of samen te werken aan een actieplan bij Actiris.
 • Je actieplan stopzetten of het actieplan doen mislukken.
 • Je werkgever niet in gebreke stellen wanneer hij je geen outplacement aanbiedt (hoewel hij wel verplicht was). Weet dat je onder bepaalde voorwaarden recht hebt op een outplacement. Als je werkgever je een outplacementbegeleiding aanbiedt (op eigen initiatief of op jouw vraag) dan ben je verplicht op dit aanbod in te gaan en mee te werken. Als je werkgever je niets aanbiedt, terwijl hij dit wel zou moeten doen, moet je hem in gebreke stellen.
 • Je werkgever heeft je een outplacement aangeboden, maar je hebt dit geweigerd of er niet aan meegewerkt.
 • Je niet inschrijven bij de tewerkstellingscel die je werkgever heeft opgericht (of niet lang genoeg ingeschreven blijven).
 • Een outplacement die werd voorgesteld door de tewerkstellingscel waaraan je werkgever deelneemt niet accepteren.
 • Niet ingeschreven zijn als werkzoekende twee maanden na de dag waarop je (ten minste gedeeltelijk) werd vrijgesteld van uitkeringen tijdens de periode van je opzegging.
 • Niet ingeschreven zijn als werkzoekende twee maanden na de dag waarop je opzeggingstermijn ingaat tijdens de periode die door je opzeggingstermijn wordt gedekt.
 • Weigeren om positief mee te werken aan tewerkstellingsmaatregelen die passen bij je statuut als werkzoekende en die werden voorgesteld door Actiris.

Hoe verloopt een hoorzitting?

Je wordt geconvoceerd tot een hoorzitting waar we naar jouw versie van de feiten luisteren. Je krijgt de kans om de zaken te verhelderen en bepaalde elementen in je dossier te bevestigen en te weerleggen

Als je dat wil, kan je tijdens de hoorzitting vertegenwoordigd worden of bijgestaan worden door een vakbondsafgevaardigde of door een advocaat. Je moet in dat geval een volmacht ondertekenen.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn tijdens de hoorzitting?

Je hebt 2 opties:

 • Om uitstel vragen

In bepaalde gevallen die vermeld staan in je convocatie, kan je om uitstel vragen. Dit kan je maar één keer doen. 

Stuur je aanvraag de dienst Controle en Beschikbaarheid van Actiris. Voeg de documenten toe die bewijzen dat je niet kan komen. Je verzoek moet ten laatste ontvangen worden op de 15e dag na de datum van verzending van de uitnodiging voor de hoorzitting.

 • Je laten vertegenwoordigen door een derde

Als je dat wil, kan je tijdens de hoorzitting vertegenwoordigd worden of bijgestaan worden door een vakbondsafgevaardigde of door een advocaat. Je moet in dat geval een volmacht ondertekenen.

Wat gebeurt er na de hoorzitting?

Na de hoorzitting brengt Actiris je op de hoogte van de beslissing.


Een beslissing zonder gevolg

Er is geen geschil met Actiris en het dossier wordt zonder gevolg geklasseerd. Je krijgt een brief binnen de 7 kalenderdagen na de beoordeling van het dossier of de hoorzitting.


Een negatieve beslissing

Er is sprake van een strafbaar feit en het zal invloed hebben op je recht op uitkeringen. Je ontvangt een aangetekende brief binnen de 7 kalenderdagen na de hoorzitting. In deze brief vind je ook alle informatie over de mogelijkheden om tegen de beslissing in beroep te gaan.

Als je niet vertegenwoordigd wordt (door jezelf of door een derde persoon) of je vraagt niet om uitstel, dan zal je standaard gesanctioneerd worden.

Wat moet je doen na een sanctie?

Op het einde van een sanctieperiode moet je:

 • Je opnieuw inschrijven als werkzoekende bij Actiris
 • Een nieuwe aanvraag doen om een uitkering te krijgen bij je betaalorgaan

Wettelijke referenties

 • Artikel 51, § 1e, al. 2, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (passieve beschikbaarheid)
 • Artikel 34 van de Wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact
 • Wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002, gesloten in de Nationale Arbeidsraad

Meer info en contact

Voor meer info over werkloosheidsuitkeringen (uitbetaling, degressie, enzovoort), raadpleeg je betaalinstelling of de RVA

Voor meer info over de controleprocedure bij een geschil kan je ons contacteren.

Actiris - Dienst Controle op Beschikbaarheid, Sterrenkundelaan, 1210 BrusselBel ons op het gratis nummer 0800 35 123

Je kan ons ook contacteren via onderstaand contactformulier.

Ook interessant