Aller au contenu principal

ESF+, wat is dat?

Elke 7 jaar wordt het programma rond het Europees Sociaal Fonds hernieuwd en aangepast aan de uitdagingen waarmee Europa te maken heeft. De Europese Commissie en de EU-landen beslissen samen over prioriteiten en de toewijzing van het budget voor een periode van 7 jaar. 

De Europese Commissie heeft voor de programmatieperiode 2021-2027 verschillende fondsen en programma’s samengevoegd die samen het European Sociaal Fonds+ (ESF+) vormen: het Europees Sociaal Fonds (ESF), het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) en het actieprogramma van de Unie op het gebied van gezondheid (het EU-gezondheidsprogramma). De samenvoeging van deze fondsen moet tot meer samenhang en synergieën leiden en tot een vereenvoudigde programmering en minder administratie.

Doelstellingen

De overkoepelende beleidsdoelstelling van de ESF+-verordening is de bijdrage tot een socialer Europa door de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten (twintig essentiële beginselen en rechten die moeten bijdragen tot eerlijke en goed werkende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels). Deze overkoepelende beleidsdoelstelling wordt verder uitgesplitst in specifieke doelstellingen.

De voor Actiris relevante specifieke doelstellingen onder ‘Socialer Europa’:

 • Toegang tot arbeidsmarkt verbeteren voor jonge werkzoekenden
 • Toegang tot arbeidsmarkt verbeteren voor langdurig werkzoekenden
 • Arbeidsmarktinstellingen en -diensten moderniseren
 • Op maat gesneden bijstand en steun
 • Betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
 • Arbeidsmarktparticipatie van vrouwen verhogen
 • Bevordering van overgangen en mobiliteit op de arbeidsmarkt

Bovendien verplicht het ESF+-reglement lidstaten een gepast bedrag van hun ESF+-middelen toe te kennen aan de zogenaamde ‘landspecifieke aanbevelingen’. In het landenrapport 2019 worden voor België onder andere de onderstaande onevenwichtigheden beschreven wat betreft het domein ‘tewerkstelling’:

 • De werkloosheid daalt niet voor de volgende bevolkingsgroepen: laaggeschoolden (< secundair onderwijs), ouderen (55+), jongeren (-25) en NEETs, personen met een migratieachtergrond (niet-EU), vrouwen en personen met een beperking.
 • Eén van de hoogste inactiviteitsniveaus van Europa: 25% van de beroepsbevolking is inactief, waarvan 30% invaliden of zieken, en de toename is vooral groot bij vrouwen, ouderen en personen tussen de 35 en 54.
 • Groot armoederisico bij werkloze gezinnen, en voornamelijk deze met een migratieachtergrond.
 • “Skills and qualifications mismatch” in bouw-, zorgsector en voor competenties als ondernemerschap, digitale vaardigheden, enzovoort.

Dit zijn de voornaamste aanbevelingen voor België voor de beleidsdoelstelling 'een socialer Europa':

 • Actieve en preventieve arbeidsmarktmaatregelen ondersteunen en voorzien in maatwerk voor geïntegreerde activeringsondersteuning voor werklozen en inactieven, met inbegrip van jongeren zonder baan, onderwijs of opleiding (NEET)
 • Voorlichtingsmaatregelen ondersteunen om de aanwervingspraktijken van werkgevers te verbeteren, om discriminatie aan te pakken en om het fenomeen van armoede onder werkenden tegen te gaan
 • Ontwikkelen en uitrollen van brede regionale strategieën voor het verbeteren van vaardigheden
 • Beleid en initiatieven ontwikkelen die vrijwillige arbeidsmobiliteit tussen bedrijfstakken en regio's ondersteunen
 • Ondersteuning bieden voor bestaande en nieuwe incubatoren voor bedrijven, werken als zelfstandige, micro-ondernemingen, creatie van bedrijven of banen, en sociale innovatie
 • Ondersteuning bieden voor de verwerving via onderwijs en opleiding van essentiële competenties en vaardigheden voor de 21ste eeuw (zoals digitale vaardigheden)
 • De sociaaleconomische integratie van onderdanen van derde landen bevorderen via een geïntegreerde aanpak

Meer weten

De volgende sites en documenten bieden extra informatie:

ESF+ - Europese Commissie ESF+ - Belgische rapport Verordening (EU) 2021/1057 Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) Verordening (EU) 2021/1060 Gemeenschappelijke bepalingen ESF+ - De Europese pijler van sociale rechten

Toezichtcomité

Het toezichtcomité is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van het ESF+-programma. De voornaamste taak bestaat erin na te gaan welke vooruitgang tijdens de gehele programmeringsperiode is geboekt bij de verwezenlijking van de doelstellingen.

Elke lidstaat stelt zijn toezichtcomité samen en zorgt daarbij voor een goed evenwicht tussen vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten en de partners.

Op deze pagina vind je de lijst van de leden van het toezichtcomité voor de programmeringsperiode 2021-2027, het huishoudelijk reglement , de notulen van de vergaderingen en andere gedeelde gegevens en informatie.