Aller au contenu principal

In het kort 

Inschakelingsbanen die de OCMW's voorstellen, zijn arbeidsovereenkomsten afgesloten tussen het OCMW en een leefloongerechtigde of een begunstigde van een gelijkaardige financiële sociale bijstand. De inschakelingsbanen bieden een OCMW de mogelijkheid om een persoon die de arbeidsmarkt nog nooit heeft betreden of die ver van de arbeidsmarkt verwijderd is, een baan te geven. Het uiteindelijke doel is om de begunstigde toe te laten zich (opnieuw) op de arbeidsmarkt te integreren en aan het einde van de arbeidsovereenkomst het recht op werkloosheidsuitkeringen te kunnen openen.

Voordelen 

De werknemer wordt door het OCMW ter beschikking gesteld van een bedrijf of vereniging ("de gebruiker") via een overeenkomst. De overeenkomst omvat een administratief luik en een individueel luik dat de werknemer betreft.

De werknemer wordt gedurende zijn overeenkomst begeleid in samenwerking met het bedrijf of de vereniging die hem in dienst neemt. Bovendien wordt er een plan voor het verwerven van competenties opgesteld. De werknemer kan ook opleidingen volgen die verband houden met zijn inschakelingsbaan en/of zijn competentieverwervingsplan. De opleidingen kunnen ook via een premie worden gefinancierd.

Het bedrijf of de vereniging draagt financieel slechts gedeeltelijk bij aan de globale loonmassa van de werknemer.  Gedeeltelijke of volledige vrijstellingen zijn mogelijk voor bepaalde categorieën van partners. Het is dus nuttig om zich bij het OCMW te informeren om de exacte voorwaarden te kennen.

Voorwaarden als werkgever 

1. In het geval van een inschakelingsbaan (art. 60§7) is het OCMW steeds de juridische werkgever. Het OCMW kan de persoon tewerkstellen in zijn eigen diensten of ter beschikking stellen van een partner/gebruiker, zoals:

2. De gebruiker die een beroep doet op een inschakelingsbaan bij een OCMW, moet een aanvraag tot samenwerking indienen via een modelformulier waarop een reeks door het OCMW meegedeelde gegevens staan.

Opgelet: De inschakelingsbaan moet een bijkomende arbeidsplaats vormen voor de gebruiker en mag geen bestaande arbeidsplaatsen vervangen.

3. Als de aanvraag door het OCMW wordt aanvaard, wordt een overeenkomst opgesteld.

4. De gebruiker komt financieel tussen in de loonlast, maar kan onder bepaalde voorwaarden en voor bepaalde gebruikers, zoals hieronder opgesomd, gedeeltelijk of volledig van dit bedrag worden vrijgesteld.

  • De vzw's die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn met een maatschappelijk doel dat verband houdt met cultuur, sociale aangelegenheden, gezondheid, opleiding en onderwijs of sport;
  • De verenigingen bedoeld in hoofdstuk XII en XII bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's;
  • De erkende sociale ondernemingen in toepassing van de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen;
  • De sociale huisvestingsmaatschappijen (OVM).

Voorwaarden voor de kandidaat  

De begunstigden van de inschakelingsbaan:

  • moeten een leefloon of een gelijkaardige financiële sociale steun ontvangen;
  • moeten ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
  • mogen geen recht hebben op volledige werkloosheidsuitkeringen.

Hoe een aanvraag indienen?

Neem contact op met een van de 19 OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Je vindt hen op onze interactieve kaart waarop al onze partners staan aangeduid. Het OCMW waarmee je contact opneemt, zal je aanvraag opvolgen in samenwerking met Actiris.