Aller au contenu principal

Collectief ontslag: nuttige documenten

Wil je je verplichtingen kennen? Wil je meer te weten komen over de procedures die je moet naleven? Wil je meer weten over de evaluatiecriteria van het Herstructureringsplan dat Actiris voorlegt ter beslissing aan de minister van Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Wil je tot slot de voorwaarden kennen om een tewerkstellingscel op te richten en de werking ervan?   

Raadpleeg de volgende documenten:

 • Inschrijvingsdocument voor de tewerkstellingscel: te gebruiken in het kader van een individueel gesprek, na de informatiesessie voor de werknemers of in het kader van een schriftelijke procedure. Houd rekening met de termijnen voor het versturen van de aangetekende brieven. Als er na 7 dagen nog geen antwoord is, wordt de persoon automatisch beschouwd als ingeschreven bij de TWC.
 • Oprichtingsakte TWC: akte die de oprichting van de TWC bekrachtigt. In te vullen en aan te passen (de gegevens van het outplacementbureau ook toevoegen) voor je deze in aanwezigheid van alle leden ondertekent. Naargelang het aantal personen dat in de andere gewesten woont, is het mogelijk dat de VDAB/Forem/ADG mee ondertekenen. Als dat het geval is, nodigt Actiris ze uit op de vergadering voor de ondertekening.
 • Modelformulier: overzichtsdocument om in te vullen en naar ons terug te sturen. Dit maakt deel uit van de documenten die moeten worden ingevuld en naar Actiris worden gestuurd (naast de cao's, het sociaal plan, de lijst met het getroffen personeel en de overeenkomst met het outplacementbureau). Zodra het volledige dossier per aangetekende brief bij Actiris is toegekomen, heeft Actiris 14 dagen om het te analyseren en voor advies aan de leden van het Beheerscomité van Actiris en de Brusselse minister van Werkgelegenheid voor te leggen.

Wat is outplacement?

Outplacement is een geheel van diensten en adviezen die aan bepaalde ontslagen werknemers worden verleend. Hiermee kunnen ze zo snel mogelijk een nieuwe job vinden of zelfstandige worden.

Je moet de kost van deze diensten/adviezen, die door een erkende dienstverlener worden gepresteerd, voor je rekening nemen. Deze diensten/adviezen kunnen individueel en/of in groep worden georganiseerd.

Outplacement: mijn plichten

Als werkgever heb je 3 plichten tijdens

 • Outplacement aanbieden aan elke werknemer die er recht op heeft.
 • De kosten betalen van de outplacement.
 • Een verplichte bijdrage betalen als je geen outplacement hebt aangeboden.

Outplacement: welke werknemers?

Er bestaan 2 regelingen voor outplacement: de algemene regeling en de bijzondere regeling.

Ontslagen werknemers (arbeider, bediende of kaderlid) die aan de onderstaande voorwaarden voldoen, hebben recht op de outplacementprocedure.

Voorwaarden algemene regeling

 • Ontslagen zijn door een werkgever uit de privé- of openbare sector: uitgezonderd in geval van ontslag om dwingende redenen, vertrek met pensioen en collectief ontslag omwille van herstructurering
 • Een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een equivalente opzeggingsvergoeding (verbrekingsvergoeding) genieten

Voorwaarden bijzondere regeling

 • Ontslagen zijn door een werkgever uit de privésector: uitgezonderd in geval van ontslag om dwingende redenen en vertrek met pensioen
 • Geen opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een equivalente verbrekingsvergoeding genieten
 • 45 jaar of ouder zijn op het moment van het ontslag
 • Minstens één jaar zonder onderbreking bij dezelfde werkgever hebben gewerkt
 • Minstens halftijds hebben gewerkt

Algemene regeling

Je moet een geldig outplacementaanbod voorstellen (60 uur verspreid over max. 12 maanden): 

 • Binnen de 4 weken na het begin van de te presteren opzeggingstermijn
 • Binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst in geval van een verbrekingsvergoeding

De werknemer beschikt over 4 weken om het outplacementaanbod te aanvaarden of te weigeren (geen sanctionering door de RVA in geval van weigering). Als de werknemer niet reageert binnen die termijn, wordt het aanbod als aanvaard geacht. 

De 60 uur outplacementbegeleiding worden afgetrokken van het (sollicitatie)verlof waarop de werknemer recht heeft. De werknemer behoudt zijn loon.

Aan het einde van deze 60 uur heeft de werknemer 1 dag of 2 halve dagen verlof per week om zijn zoektocht naar werk verder te zetten.

In het geval van een verbrekingsvergoeding kunnen 4 weken (gelijk aan 60 uur) van de vergoeding worden afgetrokken om de kosten van de outplacement te dekken. 

Bijzondere regeling

Je moet een outplacementaanbod voorstellen (60 uur verspreid over max. 12 maanden) binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

 

De werknemer moet:

 • Het aanbod binnen de maand aanvaarden
 • Eraan meewerken
 • De outplacement op tijd aanvragen als je hem geen voorstel hebt gedaan (ingebrekestelling)

Als een van beide partijen dit niet naleeft, leidt dat tot:

 • Een sanctie van de RVA als de werknemer de outplacement weigert of er niet aan meewerkt
 • Een sanctie van Actiris als je je verplichting niet nakomt: 1800 euro

De werknemer die een geldige aanvraag indient en niet geniet van outplacement, terwijl hij aan de voorwaarden voldoet, moet aan Actiris meedelen dat hij van de procedure wil gebruik maken ten laste van Actiris.

Wat is de procedure?

Je moet via een aangetekende brief een geldig outplacementaanbod voorstellen aan de werknemer die aan de voorwaarden voldoet.

Alle mededelingen van de werkgever moeten gebeuren via aangetekende brief of door afgifte van een schriftelijk document waarvan het duplicaat is ondertekend door de werknemer.

Outplacement: nuttige documenten

 • Attest van deelname aan de begeleidingsmaatregelen: in te vullen door het outplacementbureau (samen met de begeleide persoon) na de opstart van het programma en terug te sturen naar Actiris.
 • Attest van weigerin na inschrijving bij de TWC: in te vullen met de door het outplacementbureau begeleide persoon en terug te sturen naar Actiris in geval van weigering op grond van één van de beschreven redenen.
 • Attest werkhervatting: stopzetting van de outplacementbegeleiding omwille van werkhervatting, samen met de door het outplacementbureau begeleide persoon in te vullen en terug te sturen naar Actiris.
 • Tussentijds opvolgingsverslag van de TWC: een handig document om de opvolgingsverslagen die in de vergaderingen van de tewerkstellingscellen (in aanwezigheid van alle leden, om de 8 tot 12 weken) aan bod komen te structureren. In te vullen en te gebruiken door de dienstverlener verantwoordelijk voor de begeleiding. 
 • Eindrapport van de outplacement: in te vullen en te gebruiken door de dienstverlener verantwoordelijk voor de begeleiding en met vermelding van de personen die na hun outplacement nog geen werk hebben gevonden.

 

Deze inlichtingen zijn ter informatie. Voor gedetailleerde informatie raden we je aan om je te richten tot de bevoegde instanties.

Contact 

Meer info? Bel Select Actiris op 02 505 79 15 (maandag tot vrijdag, 8.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur)

Of neem contact met ons op via het onderstaande formulier.