Aller au contenu principal

Collectief ontslag

Wil je je verplichtingen kennen? Wil je meer te weten komen over de procedures die je moet naleven? Wil je meer weten over de evaluatiecriteria van het Herstructureringsplan dat Actiris voorlegt ter beslissing aan de minister van Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Wil je tot slot de voorwaarden kennen om een tewerkstellingscel op te richten en de werking ervan?

Wat is outplacement?

Outplacement is een geheel van diensten en adviezen die aan bepaalde ontslagen werknemers worden verleend. Hiermee kunnen ze zo snel mogelijk een nieuwe job vinden of zelfstandige worden.

Je moet de kost van deze diensten/adviezen, die door een erkende dienstverlener worden gepresteerd, voor je rekening nemen. Deze diensten/adviezen kunnen individueel en/of in groep worden georganiseerd.

Outplacement: mijn plichten

Als werkgever heb je 3 plichten tijdens

 • Outplacement aanbieden aan elke werknemer die er recht op heeft.
 • De kosten betalen van de outplacement.
 • Een verplichte bijdrage betalen als je geen outplacement hebt aangeboden.

Outplacement: welke werknemers?

Er bestaan 2 regelingen voor outplacement: de algemene regeling en de bijzondere regeling.

Ontslagen werknemers (arbeider, bediende of kaderlid) die aan de onderstaande voorwaarden voldoen, hebben recht op de outplacementprocedure.

Voorwaarden algemene regeling

 • Ontslagen zijn door een werkgever uit de privé- of openbare sector: uitgezonderd in geval van ontslag om dwingende redenen, vertrek met pensioen en collectief ontslag omwille van herstructurering
 • Een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een equivalente opzeggingsvergoeding (verbrekingsvergoeding) genieten

Voorwaarden bijzondere regeling

 • Ontslagen zijn door een werkgever uit de privésector: uitgezonderd in geval van ontslag om dwingende redenen en vertrek met pensioen
 • Geen opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een equivalente verbrekingsvergoeding genieten
 • 45 jaar of ouder zijn op het moment van het ontslag
 • Minstens één jaar zonder onderbreking bij dezelfde werkgever hebben gewerkt
 • Minstens halftijds hebben gewerkt

Algemene regeling

Je moet een geldig outplacementaanbod voorstellen (60 uur verspreid over max. 12 maanden): 

 • Binnen de 4 weken na het begin van de te presteren opzeggingstermijn
 • Binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst in geval van een verbrekingsvergoeding

De werknemer beschikt over 4 weken om het outplacementaanbod te aanvaarden of te weigeren (geen sanctionering door de RVA in geval van weigering). Als de werknemer niet reageert binnen die termijn, wordt het aanbod als aanvaard geacht. 

De 60 uur outplacementbegeleiding worden afgetrokken van het (sollicitatie)verlof waarop de werknemer recht heeft. De werknemer behoudt zijn loon.

Aan het einde van deze 60 uur heeft de werknemer 1 dag of 2 halve dagen verlof per week om zijn zoektocht naar werk verder te zetten.

In het geval van een verbrekingsvergoeding kunnen 4 weken (gelijk aan 60 uur) van de vergoeding worden afgetrokken om de kosten van de outplacement te dekken. 

Bijzondere regeling

Je moet een outplacementaanbod voorstellen (60 uur verspreid over max. 12 maanden) binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst.

 

De werknemer moet:

 • Het aanbod binnen de maand aanvaarden
 • Eraan meewerken
 • De outplacement op tijd aanvragen als je hem geen voorstel hebt gedaan (ingebrekestelling)

Als een van beide partijen dit niet naleeft, leidt dat tot:

 • Een sanctie van de RVA als de werknemer de outplacement weigert of er niet aan meewerkt
 • Een sanctie van Actiris als je je verplichting niet nakomt: 1800 euro

De werknemer die een geldige aanvraag indient en niet geniet van outplacement, terwijl hij aan de voorwaarden voldoet, moet aan Actiris meedelen dat hij van de procedure wil gebruik maken ten laste van Actiris.

Wat is de procedure?

Je moet via een aangetekende brief een geldig outplacementaanbod voorstellen aan de werknemer die aan de voorwaarden voldoet.

Alle mededelingen van de werkgever moeten gebeuren via aangetekende brief of door afgifte van een schriftelijk document waarvan het duplicaat is ondertekend door de werknemer.

 

Deze inlichtingen zijn ter informatie. Voor gedetailleerde informatie raden we je aan om je te richten tot de bevoegde instanties.

Contact 

Meer info? Bel Select Actiris op 02 505 79 15 (maandag tot vrijdag, 8.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur)

Of neem contact met ons op via het onderstaande formulier.